Αρχική » Ανακοινώσεις Εγγραφών » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

10.12.2020

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΕΩΣ 16/12/20

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που μετεγγράφονται στο ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη Γραμματεία μέσω της πλατφόρμας  e-protocol: https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/metegrafis : Aίτηση Μετεγγραφής/Μετακίνησης

1. εισάγοντας τους κωδικούς του TAXIS NET των ιδίων ή αν δεν διαθέτουν ενός εκ των δύο γονέων, του οποίου το ΑΦΜ αναγράφεται στην αίτηση του υπουργείου 

2. στο μεγάλο πεδίο που διακρίνεται στην οθόνη
Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου για μετεγγραφή
καταχωρείται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ της φοιτήτριας/του φοιτητή που μετεγγράφεται στο Τμήμα Βιολογίας 

3. στα επισυναπτόμενα έγγραφα επισυνάπτεται καταρχήν η εκτυπωμένη αίτηση – έγκριση μετεγγραφής από το υπουργείο 

4. επισυνάπτονται επίσης ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση – έγκριση μετεγγραφής από το υπουργείο

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’αριθ. 149130/Ζ1/2-1-2020 εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΡΝ5Μ46ΜΤΛΗ-5ΚΠ): «Σε περίπτωση υποβολής αναληθούς ή ανακριβούς δήλωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση, που συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής/μετακίνησης, καθώς και σε περίπτωση μη απόδειξης των δηλωθέντων στοιχείων μέσω των υποβληθέντων στη Γραμματεία του Τμήματος δικαιολογητικών, η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει περί τούτου εγγράφως και το συντομότερο δυνατό το Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών χάνει το δικαίωμα μετεγγραφής/μετακίνησης».

Η Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας διαβιβάζει τα δικαιολογητικά των φοιτητών στην αρμόδια Επιτροπή εξέτασης δικαιολογητικών του Τμήματος και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, μέσω email που αναγράφεται στην αίτηση και εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποστολή στο eprotocol,  αν γίνονται δεκτοί για εγγραφή στο Τμήμα Βιολογίας.

Επίσης, κατόπιν αιτήσεως της φοιτήτριας/του φοιτητή που μετεγγράφεται, η Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή από το Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Τμήμα Βιολογίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΕΩΣ ΚΑΙ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2020