Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

05.11.2020

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2020-2021

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Όσοι εισακτέοι στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, πληρούν τα κριτήρια για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση το Ν. 4485/2017, την Υπουργική Απόφαση 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/τ.Β΄/10-08-2018) καθώς και την Υπουργική Απόφαση 83842/Ζ1/1-7-2020 (ΦΕΚ 2726/τ.Β΄/3-7-2020), εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να καταθέσουν αίτηση απαλλαγής με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η αίτηση απαλλαγής με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες γραμματείες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Συγκεκριμένα:

  • Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία», στο email:epapatrecha@biol.uoa.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7274877 κ. Ευαγγελία Παπατρέχα
  • Δ.Π.Μ.Σ «Διδακτική της Βιολογίας» στο email: danagn@biol.uoa.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7274877 κ. Δήμητρα Αναγνωστοπούλου
  • Δ.Π.Μ.Σ «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική» στο email: danagn@biol.uoa.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7274877 κ. Δήμητρα Αναγνωστοπούλου
  • Π.Μ.Σ. «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας», στο email: vsiafaka[at]biol.uoa[dot]gr Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7274602 κ. Βασιλική Σιαφάκα

Απαλλάσσονται οι φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Διαπιστώνεται με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 83842/Ζ1/1-7-2020 (ΦΕΚ 2726/τ.Β΄/3-7-2020), ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ (8.195,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό ισοδύναμο σε πέντε χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (5.736,50 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).

Ο τρόπος υπολογισμού του οικογενειακού διαθέσιμου ισοδυνάμου εισοδήματος και του ατομικού εισοδήματος ορίζεται με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/τ.Β΄/10-08-2018).

Επισυνάπτονται: α) το ΦΕΚ 3387/τ.Β΄/10-08-2018 με τους ορισμούς, τα κριτήρια και τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και β) το ΦΕΚ 2726/τ.Β΄/3-7-2020 διαπίστωσης του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν είναι τα εξής

(ΦΕΚ 3387/τ.Β΄/10-08-2018):

1. Αίτηση του φοιτητή, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

2. Αντίγραφα των δηλώσεων ΕΙ και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ) του αιτούντος και του/της συζύγου εάν είναι έγγαμος/η και των γονέων του, σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2, του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο, κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζει τη δήλωση ΕΙ και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.

3. Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

4. Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

5. Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.

6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς.

7. Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.

8. Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.

Η Επιτροπή επιλογής του κάθε προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.