Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

20.01.2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022-2023

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Σ. Ευδοκιμίδου

 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4551/19-01-2023 πρακτικό που κατατέθηκε στη Γραμματεία, η Επιτροπή διενέργειας των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Βιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Αναπληρωτή Καθηγητή Αριστείδη Παρμακέλη και μέλη (ανά εξεταζόμενο μάθημα): Αναπληρωτή Καθηγητή Κοσμά Χαραλαμπίδη, Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη – Δημοσθένη Αδαμάκη, Καθηγητή Ιωάννη Τρουγκάκο, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαριάννα Αντωνέλου, Καθηγητή Παναγιώτη Παφίλη και Αναπληρωτή Καθηγητή Σκαρλάτο Ντέντο, συνεδρίασε σήμερα, 18 Ιανουαρίου 2023, αποκάλυψε τα ονόματα και τους βαθμούς στα γραπτά των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και κατέγραψε τους βαθμούς των βαθμολογητών στον συνημμένο πίνακα.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων διατάξεις, την υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3Υ.Α.(ΦΕΚ3185Β΄/16-12-2013), τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν.4485/2017, άρθρο 74, παρ. 3, (ΦΕΚ Α΄114), την υπ΄αριθμ. 46935 /Z1 (Φ.Ε.Κ. 2031/21.4.2022 τ. Β') Υπουργική Απόφαση περί της "Διαδικασίας κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι." κατ΄εφαρμογήν των άρθρων 44 και 45 του Νόμου 4763/2020 (Φ.Ε.Κ. 254 τ.Α'/21.12.2020) και με δεδομένα τα αποτελέσματα του επισυναπτόμενου πίνακα, προκύπτει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και κηρύσσονται επτά (7) επιτυχόντες, οι οποίοι κατατάσσονται στα Α΄ και Γ΄ εξάμηνα σπουδών, σύμφωνα με την παραγρ. Γ. της υπ’αριθμ. 52694/31-5-2022 απόφασης της Συνέλευσης για την κατάταξη των πτυχιούχων στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων γίνεται με τους αριθμούς αιτήσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής. Επιτυχόντες:

1. 113778/01-11-2022, Πτυχιούχος Τμήματος Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α. (Γ’ εξάμηνο)

2. 116248/04-11-2022, Πτυχιούχος Τμήματος Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α. (Γ’ εξάμηνο)

3. 116144/03-11-2022, Πτυχιούχος Τμήματος Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α. (Γ’ εξάμηνο)

4. 115701/03-11-2022, Πτυχιούχος UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE ‘IULIU HATIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MEDICINA/ROMANIA με ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ από ΔΙΚΑΤΣΑ (Γ’ εξάμηνο)

5. 116545/04-11-2022, Πτυχιούχος Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Α’ εξάμηνο)

6. 117395/06-11-2022 , Πτυχιούχος Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Ε.Κ.Π.Α. (Α’ εξάμηνο)

7. 115488/03-11-2022, Πτυχιούχος Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, ΠΑΔΑ (Γ’ εξάμηνο)
0000991546

Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής Κατάταξης Πτυχιούχων του Τμήματος Βιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Ο Πρόεδρος του Τμήματος, Αριστείδης Παρμακέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Παναγιώτης Παφίλης, Καθηγητής - Ιωάννης Τρουγκάκος, Καθηγητής

Μαριάννα Αντωνέλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Σκαρλάτος Ντέντος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Κοσμάς Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής - Ιωάννης Δημοσθένης Αδαμάκης, Επίκουρος Καθηγητής