Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

12.05.2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Εκ μέρους του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αναρτώνται οι συνημμένοι προσωρινοί πινάκες αποκλεισθέντων και αξιολογικής κατάταξης υποτρόφων στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 15997/2021 πρόσκλησης (ΑΔΑ: 9ΧΞΛ46ΨΖ2Ν-ΚΝΑ, με ημερομηνία ανάρτησης 12/05/2021).

Κατά της απόφασης, οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών.