Αρχική » Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

01.02.2022

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Περί εγκρίσεως Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΕΚΠΑ επισημαίνεται ότι για την ίδρυση και την τροποποίηση διατμηματικών, διιδρυματικών ή κοινών ΠΜΣ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν.4485/2017, πρέπει στο πρακτικό των αρμόδιων οργάνων (Συνέλευση του Τμήματος, ΕΔΕ κ.ά.) να γίνεται μνεία περί εγκρίσεως του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, προκειμένου αυτό να εγκριθεί στη συνέχεια από τις οικείες Συγκλήτους.