Αρχική » Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

24.02.2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ" ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Αλ. Γρηγορακάκη

 

Το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ».

Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2022. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας» (MSc in Ecology and Biodiversity Conservation). Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, όπου θεωρείται αναγκαίο. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και δεν υπερβαίνει τα έξι (6) εξάμηνα. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης, η χρονική διάρκεια δεν υπερβαίνει τα οκτώ (8) εξάμηνα.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων με γνώση της τρέχουσας επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, των σύγχρονων ερευνητικών τεχνικών και προσεγγίσεων και με ικανότητα υλοποίησης έρευνας σε κρίσιμα σύγχρονα θέματα που αφορούν τη βιοποικιλότητα των χερσαίων περιβαλλόντων (των εσωτερικών υδάτων συμπεριλαμβανομένων),αλλά και τη διαχείριση της, με έμφαση στο ελληνικό περιβάλλον. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στην προετοιμασία ικανών και άρτια εκπαιδευμένων επιστημόνων για τη στελέχωση ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και σχετικών μονάδων παραγωγής στη χώρα μας και διεθνώς, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, την αριστεία και την καινοτομία.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές. Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων (Ε.Ε.Ε.) σύμφωνα με την ποιότητα των υποψηφίων και εγκρίνεται ετησίως από τη Συνέλευση μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.). Για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων σπουδών, ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα γίνονται δεκτοί ανά έτος δεν θα μπορούν να ξεπερνούν το 25% των εισακτέων φοιτητών στο προπτυχιακό πρόγραμμα το αντίστοιχο έτος. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας, Δασολογίας, Χημείας, Γεωλογίας, Περιβάλλοντος, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής και Γεωπονικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Για την επιλογή των ΜΦ συνεκτιμώνται: α) τα προσόντα, όπως αυτά προκύπτουν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (βαθμός πτυχίου, επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με τα αντικείμενα του ΠΜΣ, ειδίκευση, συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια), β) η επίδοσή τους κατά τη διάρκεια προφορικών συνεντεύξεων και γ) η κατ’ ελάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, (επίπεδο Β2). Αναλυτικά τα κριτήρια μοριοδότησης και αντίστοιχο εύρος για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι: Βαθμός Πτυχίου: 0-15, Συνάφεια πτυχίου: 0-15, Γνώση ξένων γλωσσών: 0-10, Δημοσιεύσεις: 0-15, Ανακοινώσεις σε συνέδρια: 0-10, Συστατικές Επιστολές: 0-5, Συνέντευξη: 0-30.

Προϋπόθεση για οριστική εγγραφή των υποψηφίων στο ΠΜΣ είναι η κατάθεση αναγνωρισμένου πτυχίου ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών μέχρι την 15η Οκτωβρίου του ακαδημαϊκού έτους της προκήρυξης.

Τα συνολικά τέλη φοίτησης για το Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 3.000 Ευρώ και καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις. Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4485/2017, υποβάλουν σχετική αίτηση ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέσω
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr/ (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet), αίτηση εγγραφής
επιλέγοντας το πεδίο 05. Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών κατά το διάστημα 01 Μαρτίου 2022 έως και 31 Μαΐου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες και απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ.