Αρχική » Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

25.06.2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Από Δρ. Ευστ. Κατσίφα - ΕΔΙΠ

 

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος HORIZON 2020, SFS‐01‐2016, 727929‐2, με τίτλο: “Α novel and integrated approach to increase multiple and combined stress tolerance in plants using tomato as a model‐TomRes” (Program Coordinator : University of Torino, Συντονιστής Ε.Ο. ΓΠΑ: Καθηγητής Δημήτριος Σάββας) προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην ακόλουθη ερευνητική περιοχή:

Αλληλεπίδραση συμβιωτικών και ενδοφυτικών βακτηρίων με καλλιεργούμενα
ψυχανθή και κηπευτικά

Τα ερευνητικά αντικείμενα της διατριβής περιλαμβάνουν: Απομόνωση και γενετικός χαρακτηρισμός ριζοβίων και ενδοφυτικών βακτηρίων, γονιδιωματική ανάλυση, αξιοποίηση και αξιολόγηση της καλλιέργειας ψυχανθών με ριζόβια και ενδοφυτικά βακτήρια στα πλαίσια ανάπτυξης βιώσιμων καλλιεργητικών πρακτικών στη τομάτα.

Η διδακτορική διατριβή θα εκπονηθεί στο Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας του ΓΠΑ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών με επιβλέπουσα την Αν. Καθηγήτρια κ. Αναστασία Ταμπακάκη.

Ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις εξής τυπικές προϋποθέσεις:

1. Επιθυμητά πεδία προέλευσης των υποψήφιων: Γεωπονικές ή Βιολογικές Επιστήμες ή συναφείς Θετικές Επιστήμες,

2. Επιθυμητές γνώσεις και εμπειρία: μοριακές μέθοδοι ανάλυσης DNA/RNA, μικροβιολογικές μέθοδοι, βιοπληροφορική, εμπειρία εργασίας σε θερμοκήπιο, γνώση χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Powerpoint, Photoshop), στατιστική ανάλυση δεδομένων,

3. Άριστη γνώση αγγλικής,

4. Απαραίτητη η ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Για την ανωτέρω θέση υποψήφιου διδάκτορα υφίσταται δυνατότητα χρηματοδότησης έως 2 χρόνια με ενδεχόμενη ανανέωση ανάλογα με τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει συνοπτικά τα κίνητρα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και τους λόγους επιλογής της συγκεκριμένου ερευνητικού αντικειμένου (400‐600 λέξεις),

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

4. Αντίγραφα τίτλων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (σε περίπτωση απονομής από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ),

5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας τόσο για τις προπτυχιακές όσο και για τις μεταπτυχιακές σπουδές,

6. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας,

7. Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή διασφαλισμένη τετραετής αναβολή των στρατιωτικών υποχρεώσεων από την έναρξη της διδακτορικής διατριβής.

6. Αντίγραφο πτυχιακών/μεταπτυχιακών εργασιών και επιστημονικών δημοσιεύσεων (επιθυμητό, εφόσον υπάρχουν),

7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης μετά από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και πρόσθετων προσόντων. Οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη ή τηλεδιάσκεψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέχρι 11‐09‐2017 στο e‐mail: tampakaki[at]aua[dot]gr (Αν. Καθ. A. Ταμπακάκη).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κ. Α. Ταμπακάκη (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός 11855, τηλ. 210 5294346, email: tampakaki[at]aua[dot]gr).