Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

22.10.2016

Μία (1) θέση Kαθηγητή στη βαθμίδα του Aναπληρωτή Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία»

Από Πρυτανεία ΕΚΠΑ

 

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ μετά από εισήγηση της Κοσμητείας Θετικών Επιστημών (συν. 29/6/2016) και της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας (συν. 25/5/2016), λαμβάνοντας υπόψη την από 11/5/16 αίτηση εξέλιξης Καθηγητή, αποφάσισε την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για την πλήρωση (1) μιας θέσεως Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία»., η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦEK 977/7-10-2016 (τ.Γ΄) με αριθμό προκήρυξης: 1516035191/04.08.2016

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 21 - 12 - 2016

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος.