Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

13.10.2016

Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Φυτών με έμφαση στη Δομή»

Από Πρυτανεία ΕΚΠΑ

 

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (συν. 21/4/2016) και της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας (συν. 13/4/2016), αποφάσισε την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για την πλήρωση (1) μιας κενής θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Φυτών με έμφαση στη Δομή», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦEK 906/26-9-2016 (τ.Γ΄) με αριθμό προκήρυξης: 1516034723/1-8-2016

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 12 - 12 - 2016

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος.