Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

11.11.2022

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022 θα αρχίσει στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθούν εγκαίρως, ο διαγωνισμός για την πλήρωση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, με τις ακόλουθες ειδικότητες:

Μία (1) θέση Εμπειρογνώμονα σε «Αεροναυτιλιακά – Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (I.M.O)».

Μία (1) θέση Εμπειρογνώμονα σε «Αναπτυξιακή Πολιτική και Οικονομική Συνεργασία».

Μία (1) θέση Εμπειρογνώμονα σε «Ε.Ε. – Εξωτερικές Σχέσεις».

Μία (1) θέση Εμπειρογνώμονα σε «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, με έμφαση στη χρηματοοικονομική ανάλυση και τη λογιστική παρακολούθηση αναπτυξιακών έργων». 

Μία (1) θέση Εμπειρογνώμονα σε «Μετανάστευση και Άσυλο».

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, που απαιτείται από την ειδίκευση, με πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στον τομέα ειδίκευσής τους, ή διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, που απαιτείται από την ειδίκευση, με τριετή επαγγελματική εμπειρία στην ειδίκευση της προκηρυσσόμενης θέσης, να διαθέτουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και, προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

Τα προσόντα των υποψηφίων, τα κωλύματα διορισμού, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση συμμετοχής, ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού κ.λπ. ορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 10/2022 (ΦΕΚ Α΄ 24), καθώς και στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα παραρτήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ αυτής.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι υποβάλλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diagonismoi[at]mfa[dot]gr, με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος «Για τον διαγωνισμό του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων», ειδική αίτηση συμμετοχής, μαζί με πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου ή ταυτότητας και λοιπά δικαιολογητικά, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε ΦΕΚ μέχρι και την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:00.

Το έντυπο συμμετοχής, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τα παραρτήματα της, καθώς και το Π.Δ. 10/2022 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://www.mfa.gr/dinatotites-epaggelmatikis-stadiodromiassto-ypex/klados-empeirognomonon/

 

ΦΕΚ προκήρυξης