Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

28.05.2021

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Βιολογίας για μονοετή θητεία από 1η-09-2021

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017/τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με το άρθρο 98 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/12-6-2020/τ. Α΄) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»

2. Την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017/τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση

3. Το άρθρο 18, παρ. 6 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/3-8-2018/τ. Α΄)

1. Αποφασίζεται η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών:

α) Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής

β) Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας

γ) Βοτανικής

δ) Γενετικής και Βιοτεχνολογίας

ε) Ζωολογίας – Θαλάσσιας Βιολογίας

στ) Οικολογίας και Ταξινομικής

ζ) Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου,

για μονοετή θητεία από 01-09-2021.

2. Ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 και ώρες 10.00 – 13.00, στο χώρο συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με κάλπη, με άμεση και μυστική ψηφοφορία. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε άμεση συνέχεια της προηγούμενης.

3. Υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας secr[at]biol.uoa[dot]gr έως και την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, ώρα 15.00.

4. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης του οικείου Τομέα μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, οι οποίοι δεν κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.

5. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τομέα. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. 

6. Οι εκλογείς προσέρχονται στην εκλογική διαδικασία σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους που καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού του Ιδρύματος. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογείς που περιλαμβάνονται στους καταλόγους προσέρχονται στην ψηφοφορία επιδεικνύοντας το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους.

7. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας έχει η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα, με ισάριθμους αναπληρωτές τους. 

8. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το ονοματεπώνυμό του.

9. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας

Αριστείδης Κ. Παρμακέλης
Αναπληρωτής Καθηγητής