Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

16.07.2021

Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ζωική Ποικιλότητα»

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Στο ΦEK 1459/1-7-2021 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  (Πανεπιστημιούπολη, 15701, Ζωγράφου, τηλ.:210 727 4247)

ΤΟΜΕΑΣ: Ζωολογίας – Θαλάσσιας Βιολογίας

Αριθ. Προκήρυξης: 23867/19-4-2021/6-4-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΩΜ46ΨΖ2Ν-1Μ6)

Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Ζωική Ποικιλότητα»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 17-9-2021.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος.