Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

08.01.2020

Προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή του Βοτανικού Κήπου του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Από Πρόεδρο Τμήματος, Καθ. Ισ. Παπασιδέρη

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017/τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

2. Την υπ’αριθμ. Β1/439 (ΦΕΚ 1969/3-11-1999 τ.Β΄) υπουργική απόφαση για την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των Μουσείων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

3. Την υπ’αριθμ. Β1/15 (ΦΕΚ381/27-4-1998 τ.Β΄) υπουργική απόφαση για την ανακατανομή εργαστηρίων και λοιπών εκπαιδευτικών παραρτημάτων του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

1. Αποφασίζεται η προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή του Βοτανικού Κήπου του  Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τριετή θητεία από 01-02-2020.

2. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας έως και την 21η Ιανουαρίου 2020, ώρα 15.00.

3. Διευθυντής του Βοτανικού Κήπου εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ανήκει στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ανήκει ο Βοτανικός Κήπος. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι..

4. Μέλη Δ.ΕΠ. που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν.

5. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου του Βοτανικού Κήπου και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου. Ο Πρόεδρος του Τμήματος είναι εκείνος που αναθέτει καθήκοντα προσωρινού Διευθυντή στον Αναπληρωτή Διευθυντή.

6. Το σώμα των εκλεκτόρων, που απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος, συγκαλείται σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων προκειμένου να προβεί στην εκλογή του Διευθυντή, με άμεση και μυστική ψηφοφορία. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος παρουσία των ισοψηφισάντων.

7. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Μέχρι την εκλογή και την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του ο έως τότε Διευθυντής, ακόμη και αν έχει λήξει η θητεία του.

Η Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας

Ισιδώρα Σ. Παπασιδέρη

Καθηγήτρια