Αρχική » Έρευνα » Ερευνητικά Έργα » Περιβάλλον

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: LIFE11 NAT/GR/1014
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Conservation of priority forests and forest openings in “Ethnikos Drymos Oitis” and “Oros Kallidromo” of Sterea Ellada (FOROPENFORESTS). Ανάδοχος του έργου είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και το Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει ως συμπράττων δικαιούχος. Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή διαχειριστικών πρακτικών στα δάση και στα διάκενα τους που θα συμβάλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε δύο ορεινές περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Στερεάς Ελλάδας: στον Εθνικό Δρυμό της Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο. (70/3/11784)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργίου (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΕΠ) ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013
Φορείς Χρηματοδότησης: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου - Σαρίας. Ανάδοχος του έργου είναι η ένωση Εταιρειών “NCC ΕΠΕ – ΒΙΟΤΟΠΙΑ – ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ» και το Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει ως υπεργολάβος για την Υπηρεσία Ι «Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των σημαντικών ειδών χλωρίδας». Αντικείμενο του έργου είναι η διερεύνηση της παρουσίας, η καταγραφή, η εποπτεία και η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης όλων των τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ορισμένων εθνικής σημασίας τύπων οικοτόπων (Ελληνικοί τύποι οικοτόπων), όλων των φυτικών ειδών των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και άλλων σημαντικών σπάνιων και ενδημικών ειδών της Καρπάθου και της Σαρίας. (70/3/11829)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργίου (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ (2010 -2013)
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΔΒΜΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Βιο-μιμητική και Υδατική Κατάσταση Φυτικών Ιστών. Αντικείμενο του έργου είναι η βιομιμητική μελέτη ανθικών ιστών από αυτοφυή φυτά του Μεσογειακού οικοσυστήματος. Έμφαση δίνεται στις χρωστικές και τις υδατικές σχέσεις των ιστών. Εκτός από τις έγχρωμες χρωστικές, χλωροφύλλες έχουν βρεθεί σε πράσινα αλλά και μη πράσινα τμήματα των ανθικών ιστών και παρατήθηκαν μεταβολές στις υδατικές σχέσεις πετάλων με χαλαρό παρέγχυμα και μεγάλους μεσοκυττάριους χώρους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξελικτική διαδικασία που οδήγησε στην (ορατή) κάλυψη της χλωροφύλλης από άλλες χρωστικές (π.χ. ιώδεις) ή στην εμφανή παρουσίας της πιθανώς ως (εξελικτικού) καταλοίπου, στα πέταλα. Πρόσφατα, αποκαλύφτηκαν ιδιότητες με ιεραρχικές δομές στα πέταλα, οι οποίες καθυστερούν τον μαρασμό των ανθέων και είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε καινοτόμα αποτελέσματα, που έγιναν αντιληπτά από τη νανοτεχνολογία. Ανάλογη μελέτη για τα φυτά του Μεσογειακού οικοσυστήματος δεν έχει γίνει ακόμη.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Ριζοπούλου (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ (2010 - 2013)
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΔΒΜΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μελέτη Υδατικής Κατάστασης και Μικροαναγλύφου Φυτικών Ιστών. Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη των επιφανειών φυτικών ιστών (κυρίως φύλλων) από αυτοφυή, φυτά του Μεσογειακού οικοσυστήματος. Στις επιφάνειες των φυτικών ιστών ανακαλύφτηκαν ενδιαφέρουσες ιδιότητες (υδρόφοβες, υδρόφιλες, ελαστικές, κ.ά.), οι οποίες οφείλονται σε ιεραρχικές δομές, για την αντιμετώπιση συνθηκών από το αβιοτικό και το έμβιο περιβάλλον, των ενδιαιτημάτων των φυτών. Τα φυτικά είδη έχουν εξελιχθεί υπό τη συνεχή πίεση από ποικίλες περιβαλλοντικές συνθήκες και ανέπτυξαν προσαρμοστικούς μηχανισμούς, με τη συμβολή της φυσικής επιλογής. Από την μελέτη των επιφανειών τους που αποτελούν και το σύνορο (όριο) με το περιβάλλον, αναμένεται να προκύψουν καινοτόμα αποτελέσματα. Ανάλογη μελέτη για τα φυτά του Μεσογειακού οικοσυστήματος δεν έχει γίνει ακόμη. Πρόσφατα, η νανοτεχνολογία ανακάλυψε τα φύλλα του αυτοκρατορικού λωτού της Αιγύπτου Nelumbo nucifera και τα πέταλα των ρόδων. Μελετώντας φυτικούς ιστούς όπως έχουν δομηθεί και λειτουργούν για να αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. αλατότητα, άνεμο, βροχή) είναι δυνατόν να αντληθούν πληροφορίες οι οποίες θα συμβάλλουν στη δημιουργία πρωτοποριακών τεχνητών υλικών που θα βασίζονται στον δοκιμασμένο σχεδιασμό της φύσης.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Ριζοπούλου (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα:
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Χρήση φυκών ως βιοφίλτρων για την απομάκρυνση ανόργανων θρεπτικών από αστικά απόβλητα βιολογικών καθαρισμών - Μελέτη της δυνατότητας χρήσης φυκών ως βιοφίλτρων για την μείωση του ρυπαντικού ανόργανου φορτίου των απορροών βιολογικών καθαρισμών, με συνέπεια τον έλεγχο του ευτροφισμού στα παράκτια ύδατα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Δανιηλίδης (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΑΝ 2003-2006 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΟΛΩΝΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Τα Διάτομα (Bacillariophyceae) ως βιοδείκτες σε παράκτια θαλάσσια οικοσυστήματα. Συγκριτική μελέτη σε λιμνοθάλασσες και αλμυρά τέλματα με διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, στις περιοχές Swina Gate (Szczecin Lagoon, NW Poland) και το συγκρότημα λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου (Ελλάδα, Μεσόγειος θάλασσα) - Αναζήτηση βιολογικών δεικτών (φύκη, διάτομα) της ποιότητας υδάτων σε παράκτια οικοσυστήματα της Νότιας και Βόρειας Ευρώπης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Δανιηλίδης (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Αξιολόγηση της οικολογικής ποιότητας των ρεόντων υδάτων της Κύπρου με βιολογικούς δείκτες διάτομα (φυτοβένθος) – εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΕ (2007-2008) - Μελέτη της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Παρακολούθησης Ποιότητας των Επιφανειακών Υδάτων (2000/60/ΕΕ). Αξιολόγηση της δυνατότητας χρήσης των διατόμων ως βιοδείκτες
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Δανιηλίδης (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μελέτη, αναθεώρηση και απογραφή της Ελληνικής Διατομοχλωρίδας. Δημιουργία βάσης δεδομένων ταξινομικών και οικολογικών χαρακτήρων (2005-2009) - Μελέτη της χλωρίδας των Διατόμων από διαφόρων τύπων οικοσυστήματα και δημιουργία και δημιουργία βάσης δεδομένων ταξινομικών και οικολογικών χαρακτήρων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Δανιηλίδης (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ - ΓΓΕΤ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ταξινομική και Οικολογία Μικροφυκών με Κλασική Μεθοδολογία και Μοριακή Προσέγγιση: 1. Χλωροφύκη (2005-2006), 2. Δινομαστιγωτά (2006-2007), 3. Είδος Oxyrrhis marina (2008-2009) - Γένος Prorocentrum (70/4/5716 & 70/3/6194)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Οικονόμου - Αμίλλη, (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Συστηματική και Οικολογία Μικροφυκών με Κλασική και Σύγχρονη Προσέγγιση - Απομόνωση από φυσικό υλικό – καλλιέργεια – ταξινόμηση - οικολογία τοξικών φυκών ("ανθίσεις" -  blooms)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Οικονόμου - Αμίλλη, (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μελέτη του Φυτοπλαγκτού Λιμνοθαλασσών της Ηπείρου: Διερεύνηση της Ύπαρξης Ειδών με θετική ή αρνητική Επίπτωση στις ελληνικές Θαλάσσιες Υδατοκαλλιέργειες - Απομόνωση από φυσικό υλικό – καλλιέργεια – ταξινόμηση - οικολογία τοξικών πλαγκτικών φυκών ("ανθίσεις" -  blooms) από λιμνοθάλασσες και οι επιδράσεις τους σε υδατοκαλλιέργειες
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Οικονόμου - Αμίλλη, (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 03174
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Το χρωματικό μήνυμα του άνθους: α) Μελέτη και αξιοποίηση χρωστικών από άνθη αυτοφυών φυτών της Ελλάδας, β) Το ορατό από την ανθρώπινη αντίληψη και ανάδειξη της δυναμικής του (70/3/8744)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Ριζοπούλου (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΙ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μελέτη της σπανιότατης και μνημειώδους έκδοσης Flora Graeca Sibthorpiana (Λονδίνο 1806-1840) που περιλαμβάνει 966 φυτά συλλογής, από τον Ελλαδικό χώρο. Όλο το αρχειακό υλικό βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης - U.K. (70/4/5720)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Ριζοπούλου (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Το οικοσύστημα της πόλης: Μελέτη παραμέτρων περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς στη σύσταση, δημιουργία και λειτουργία δημόσιων χώρων στην Αθήνα και την Τιφλίδα (70/3/6973)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Ριζοπούλου (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 2003
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Χρήση φυκών ως βιοφίλτρων για την απομάκρυνση ανόργανων θρεπτικών στοιχείων από αστικά απόβλητα βιολογικών καθαρισμών (70/3/8221)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χ. Κατσαρός (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: TOTAL 2010
Φορείς Χρηματοδότησης: TOTAL FOUNDATION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Brown algal biodiversity and ecology in the Eastern Mediterranean Sea
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χ. Κατσαρός (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΥΠΕΧΩΔΕ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Η προσαρμογή των φυτικών ειδών στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας και η συνεισφορά τους στη βελτίωση της ποιότητάς του - Στο έργο αυτό μελετήθηκε η συμπεριφορά τεσσάρων ανθεκτικών φυτικών ειδών από δέκα περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής με διαβάθμιση στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Στόχοι της μελέτης ήταν να προταθούν: α) τα καταλληλότερα φυτικά είδη για τη βιοπαρακολούθηση (biomonitoring) της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, β) τα καταλληλότερα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και τέλος γ) τρόποι φύτευσης και καλλιεργητικές φροντίδες. Τα συμπεράσματα συνοψίζονται ως εξής: ορισμένα από τα μελετηθέντα φυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και άλλα λειτουργούν ως φίλτρα κυρίως για τις υψηλές συγκεντρώσεις των οξειδίων του αζώτου της ατμόσφαιρας καθώς και του θορύβου και της φωτεινής ακτινοβολίας (70/3/3194)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Μελετίου - Χρήστου (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα:
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Οικολογία και διατήρηση των βιοκοινοτήτων της Ελληνικής ενδηµικής ελάτης Abies cephalonica, στους Εθνικούς ∆ρυµούς Πάρνηθας και Αίνου (2004-2008) - Μελέτη της οικολογίας των βιοκοινοτήτων των δύο εθνικών Δρυμών με στόχο τη διατήρηση του πληθυσμού της ενδημικής ελάτης στον Αίνο και σπάνιων φυτικών ειδών στην Πάρνηθα (70/3/8234)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομiκής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU (EVR1-CT-2002-40028)
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION - EUFIRELAB
Τίτλος & Κωδικός Έργου: ΕUFIRELAB, a walless laboratory for wildland fire sciences and technologies in the Euro Mediterranean region www.eufirelab.org - Δημιουργία online βάσης δεδομένων για τη δράση της φωτιάς στα Μεσογειακά οικοσυστήματα της Ευρώπης (70/3/6479)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομiκής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Πρότυπα µεταπυρικής αναγέννησης Μεσογειακών δασών χαλεπίου πεύκης Pinus halepensis στο χώρο - Η γνώση των προτύπων της μεταπυρικής αναγέννησης των Μεσογειακών δασών της χαλεπίου πεύκης που καίγονται τόσο συχνά θα συμβάλλει στο σχεδιασμό ορθολογικής διαχείρισης αυτών των δασών (70/3/7427)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομiκής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU (EVG1-CT-2001-00043)
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE GENERAL XII
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Forest fire spread prevention and mitigation - Έρευνα επί τω επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών στα Μεσογειακά οικοσυστήματα. Εκτίμηση της τρωτότητας των οικοσυστημάτων. Ανάπτυξη δεικτών ταχείας εκτίμησης του βαθμού τρωτότητας (70/3/6198)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομiκής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU, FP0701, COST Action
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Post-fire effects and management in Southern Europe (2009-2013) ueaco.biol.uoa.gr/cost/ - Έκδοση ενός βιβλίου για τις επιπτώσεις της φωτιάς στην Νότια Ευρώπη και ενός ηλεκτρονικού εγχειριδίου με οδηγίες διαχείρισης (70/3/9779)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομiκής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: WWF
Φορείς Χρηματοδότησης: WWF ΕΛΛΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Βιολογικοί δείκτες κατάστασης διατήρησης καμένων κοινοτήτων σε δάση ορεινών κωνοφόρων της Πελοποννήσου - Εκτίμηση της δράσης της φωτιάς του 2007 στα δάση ορεινών κωνοφόρων της Πελοποννήσου σε περιοχές του δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" και αποτίμηση  των επιπτώσεών της (70/3/9871)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομiκής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU, SSPI-CT-2003-511202
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe (DAISIE) www.europe-aliens.org - Απογραφή των ξενικών ειδών στην Ευρώπη, χαρτογράφηση και εκτίμηση του βαθμού απειλής των φυσικών οικοτόπων από την παρουσία τους. Δημιουργία portal με όλο το υλικό του προγράμματος. Παροχή υποστήριξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος για το σχετικό θέμα (70/3/7814)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομiκής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: Φ.Δ.Ε.Δ.Α.
Φορείς Χρηματοδότησης: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης της Abies cephalonica στον Εθνικό Δρυµό του Αίνου - Εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των πληθυσμών της Ενδημικής ελάτης και χαρτογράφηση εντός των  ορίων του εθνικού Δρυμού Αίνου – Ρουδίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομiκής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU FP7-243888
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Forest Fires under climate, social and economic changes in Europe, the Mediterranean and other fire-affected areas of the world (FUME) - Forest fires in the context of climate and social changes - Έρευνα των προτύπων της δράσης της φωτιάς υπό τις συνθήκες που προκαλούν οι κοινωνικές - οικονομικές μεταβολές αλλά και η κλιματική αλλαγή στην Μεσογειακή λεκάνη και στην Νότια Ευρώπη
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομiκής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: INTERREG IIIB - MEDOCC - FEDER
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION - ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Δίκτυο Μεσογειακών φορέων για τη διατήρηση της φυτικής ποικιλότητας - www.genmedoc.org - Μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην αναπαραγωγική βιολογία της αυτοφυούς χλωρίδας της Μεσογείου και εκτέλεση διάφορων δράσεων διατήρησης (70/3/8808 - Υλοποιήθηκε από 9/2006 έως 4/2008)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Θάνος (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: LIFE - NATURA 2000
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου:

CRETAPLANT - cretaplant.biol.uoa.gr : Δημιουργία ενός πιλοτικού δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών (plant microreserves) στη Δ. Κρήτη (N. Χανίων) για την διατήρηση παρακολούθηση, προστασία και ανάδειξη έξι σπάνιων ενδημικών φυτών και ενός οικότοπου προτεραιότητας για την Ε.Ε. (70/3/7456 - Υλοποιήθηκε από 9/2004 έως 12/2007)

Το έργο βραβεύτηκε με τη διάκριση "BEST LIFE-ΝΑΤ PROJECTS" για το 2009 από την Ε.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Θάνος (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU - FP6
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: ENSCONET - ensconet.maich.gr - Δημιουργία και λειτουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου φορέων (Πανεπιστήμια, Τράπεζες Γενετικού Υλικού, Βοτανικοί Κήποι, Ερευνητικά Κέντρα) που ειδικεύονται στο ερευνητικό αντικείμενο της διατήρησης σπερμάτων των αυτοφυών φυτών της Ευρώπης (70/3/7666 - Υλοποιήθηκε από 11/2004 έως 10/2009)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Θάνος (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: LIFE - NATURA 2000
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: JUNICOAST - www.junicoast.gr : Μελέτη και εφαρμογή δράσεων επιτόπιας διατήρησης για τον οικότοπο προτεραιότητας 2250* "Παράκτιες αμμοθίνες με Juniperus spp." στην Κρήτη (Γαύδος, Χρυσή, Ελαφονήσι, Φαλάσσαρνα) και στο Ν. Αιγαίο καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (70/3/9910 - Υλοποιείται από 1/2009)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Θάνος (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: LIFE
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: PLANT-NET CY - www.plantnet.org.cy : Δημιουργία δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κύπρο, για την επιτόπια διατήρηση και προστασία τεσσάρων φυτικών ειδών και δύο οικοτόπων προτεραιότητας για την Ε.Ε. καθώς και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (Υλοποιείται από 1/2010)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Θάνος (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΙΠΕ - ΔΕΣΜΗ 2008
Φορείς Χρηματοδότησης: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: ΤΡΟΟΔΟΣ: Προσδιορισμός πιθανών επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών πάνω σε τοπικά ενδημικά είδη του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους (Κύπρος) μέσα από τη διερεύνηση της επίδρασης διαφορετικών κλιματικών συνθηκών σε σημαντικές πτυχές της αναπαραγωγικής τους βιολογίας (70/3/10166 - Υλοποιείται από 1/9/2009)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Θάνος (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Το χρωματικό μήνυμα του άνθους:

α) Μελέτη και αξιοποίηση χρωστικών από άνθη αυτοφυών φυτών της Ελλάδας.

β) Το ορατό από την ανθρώπινη αντίληψη και ανάδειξη της δυναμικής του.

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 2003
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Επίδραση της μακροχρόνιας κατακερμάτισης των βιοτόπων στη γενετική ποικιλότητα και στην οικοφυσιολογία της σαύρας P. erhardii σε νησίδες της Ανατολικής Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Βαλάκος (Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Επίδραση του μακροχρόνιου κατακερματισμού των βιοτόπων στην αρμοστικότητα χαρακτήρων που σχετίζονται με την επιβίωση σαυρών του γένους Podarcis (Sauria: Lacertidae) σε νησιωτικά οικοσυστήματα του Αιγαίου Πελάγους: 2005-2007 (70/3/8932)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Βαλάκος (Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΙΠΕ 93/5 ΠΕ-2002
Φορείς Χρηματοδότησης: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου: Προσδιορισμός των απειλούμενων φυτών της κυπριακής χλωρίδας, αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τους και κατάταξή τους σε κατηγορίες κινδύνου με βάση τα νέα κριτήρια της IUCN (70/3/7883)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργίου (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: LIFE
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου:

Conservation management in Natura 2000 sites of Cyprus: Προστασία και διαχείριση πέντε περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στην Κύπρο, με απώτερο σκοπό την εφαρμογή δράσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και ειδών των περιοχών (70/3/7883 - Υλοποιήθηκε από 11/2004 έως 10/2008)

Το έργο βραβεύτηκε με τη διάκριση "BEST LIFE-ΝΑΤ projects" για το 2009 από την Ε.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργίου (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΤΣΗ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Η γενετική διαφοροποίηση του μιτοχονδριακού γονιδιώματος και η συν-εξέλιξη του με το πυρηνικό γονιδίωμα ως ένας μηχανισμός ειδογένεσης στα χερσαία σαλιγκάρια του Ελλαδικού χώρου (2010-2011)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Παρμακέλης (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΙΠΕ - ΠΕΝΕΚ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Βιολογία Διατήρησης 4 Φυτικών Ειδών Προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ - ΒΙΟΔΗΓΙΑ: Οριζόντιες (συστηματική παρακολούθηση) και κάθετες δράσεις (γενετική ανάλυση, δομή πεπτικών αδένων, βλαστητική αύξηση, εγγενής αναπαραγωγή) για αύξηση της γνώσης γύρω από τη βιολογία τεσσάρων φυτικών ειδών προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, με σκοπό τη διευκόλυνση της λήψης διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρησή τους (70/3/9083 - Υλοποιήθηκε από 12/2006 έως 12/2009)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργίου (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Πρότυπα επιλογής στα γονίδια που σχετίζονται με την ελονοσία, του ανοσοποιητικού συστήματος των κουνουπιών του γένους Anopheles: Μελέτη της συνεξέλιξης των γονιδίων του ανοσοποιητικού συστήματος των κουνουπιών του γένους Anopheles, με το πλασμώδιο της ελονοσίας (2009-2010)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Παρμακέλης (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ (FCT)
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Predicting extinctions on islands: a multi-scale assessment: Προσέγγιση της δυναμικής των πληθυσμών ασπόνδυλων οργανισμών που κατανέμονται στο νησιωτικό συγκρότημα των Αζορών, σε επίπεδο οικολογικό και γενετικό και συσχέτιση της με τη δυνατότητα επιβίωσης τους σε ένα διαρκώς υποβαθμιζόμενο δασικό οικοσύστημα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Παρμακέλης (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΚΠΑ - US DOE/Joint Genome Institute
Φορείς Χρηματοδότησης: US DEPARTMENT OF ENERGY - DOE JOINT GENOME INSTITUTE
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Συνολική γενετική ανάλυση οργανισμού που θεωρείται βασικός υποψήφιος για παραγωγή του πλέον χρησιμοποιούμενου βιοκαυσίμου, της βιοαιθανόλης (70/4/7809 - CSP_788284, CSP_52)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Παππά (Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU FP6-2005-SSP-4
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Regulation of Biological Control Agents (REBECA) - DG Research Directorate E "Food, Agriculture and Biotechnology", Specific Support Action (http://www.rebeca-net.de/) - Δημιουργία Εργαλείων και εκτίμηση μεθόδων για αειφόρο ανάπτυξη στη Γεωργία και τη διαχείριση δασών – Βιολογική καταπολέμηση
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Τύπας (Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU FP7 - RESEARCH INFRASTRUCTURES
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Pan-European Species-directories Infrastructure (PESI) - Πανευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη δημιουργία υποδομής ώστε να παρέχονται ολοκληρωμένα και ταξινομικά τεκμηριωμένα μητρώα ειδών που θα στηρίζουν τη διαχείριση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη (70/3/10224)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Λεγάκις (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU - EESD PROGRAMME
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: BioCASE - A Biological Collection Access Service for Europe - Διεθνές δίκτυο βιολογικών συλλογών που επιτρέπει την πρόσβαση στις διάφορες ευρωπαϊκές βιολογικές συλλογές με τη χρήση τυποποιημένων λογισμικών και πρωτοκόλλων (70/3/6765)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Λεγάκις (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU FP5
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: FAUNA EUROPAEA - Δημιουργία βάσης δεδομένων για την πανίδα της ξηράς και των γλυκών νερών της Ευρώπης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Λεγάκις (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU - ERMS
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: ERMS - Species register to facilitate marine biodiversity research and management - Δημιουργία βάσης δεδομένων για τους θαλάσσιους οργανισμούς της Ευρώπης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Λεγάκις (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: IKYDA
Φορείς Χρηματοδότησης: ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ - DEUTCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μελέτη του ρόλου των φωσφολιπιδίων και φωσφολιπασών στον έλεγχο της κυτταροδιαίρεσης στα ανώτερα φυτά
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Αποστολάκος (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ο ρόλος των φωσφολιπιδίων και φωσφολιπασών στην οργάνωση του φυτικού κυτταροσκελετού
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Αποστολάκος (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΟΛΩΝΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Study of the ribosomal stalk PO protein and Proten Kinasa CK2 in the mussel Mytilus galloprovincialis as potential indicators of environmental stress
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Κουγιανού - Κουτσούκου (Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μελέτη της δραστηριότητας και χρήσης καταφυγίων του ενδημικού και προστατευόμενου ουρόδηλου αμφιβίου Lyciasalamandra helverseni
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ρ. Πολυμένη (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU FP5 - BIO4 CT98 0053
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Antibiotic resistance genes in the environment. A comprehensive, multi-phasic survey of prevalence and transfer (RESERVOIR) - Εντοπισμός γονιδίων ανθεκτικότητας κλινικών στελεχών στα αντιβιοτικά Str, Gm, Tet σε περιβαλλοντικά βακτήρια από "hot spot" οικοσυστήματα: α) Γονίδια GmR (σε IncPβ πλασμίδια) εντοπίστηκαν κυρίως σε λύματα, περιττώματα χοίρων και πουλερικών και θαλασσινό νερό εκβολής επεξεργασμένων λυμάτων. (Heuer et al. 2002. FEMS Microbiol Ecol 42, 289-302), β) Γονίδια SmR (σε IncP πλασμίδια) εντοπίστηκαν κυρίως σε εδαφικά δείγματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων, περιττώματα χοίρων και θαλασσινό νερό εκβολής επεξεργασμένων λυμάτων. (van Overbeek et al. 2002. FEMS Microbiol Ecol 42, 277-288), γ) Γονίδια TetR (σε IncP πλασμίδια) βρέθηκαν σε δείγματα θαλασσινού νερού με ιδιαίτερα επιβαρυμένα τα βοθρολύματα, δείγματα ιχθυοκαλλιεργειών και παράκτιας ζώνης στην Εύβοια. (Nikolakopoulou et al. 2008. J  Microbiol 46, 633-640, Nikolakopoulou et al. 2004, Cur Microbiol 51, 211-216) και δ) Πλασμίδια IncP-1α και IncP-1β εντοπίστηκαν κυρίως σε δείγματα λυμάτων βιολογικού καθαρισμού, θαλάσσιου ιζήματος ncP-9 ήταν ιδιαίτερα έντονη μόνο στα δείγματα του θαλάσσιου ιζήματος. (Smalla et al. 2000. Microbiology-SGM, 146, 1256-1257)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Καραγκούνη - Κύρτσου (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΤΕΡΠΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ολοκληρωμένη πρόταση για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα βιομηχανικά στερεά απόβλητα των βυρσοδεψείων: Επιλογή ενός στελέχους Aspergillus carbonarius από τη συλλογή μικροοργανισμών του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Τομέα Βοτανικής του Ε.Κ.Π.Α. για τη βιοαποικοδόμηση στερεών αποβλήτων δέρματος υψηλής περιεκτικότητας σε χρώμιο σε πειράματα στερεών ζυμώσεων. Το 97% του στερεού αποβλήτου διαλυτοποιήθηκε, και από το υγρό που προέκυψε, πραγματοποιήθηκε ανάκτηση του χρωμίου. Το εναπομείναν διάλυμα θειϊκού χρωμίου ξαναχρησιμοποιήθηκε στη διαδικασία δέψης. Από τη διαδικασία προέκυψε και ένα πρωτεϊνικό διάλυμα, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα ή ως πρόσθετο ζωικής τροφής. Το στέλεχος Aspergillus carbonarius αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στη διαδικασία αξιοποίησης αποβλήτων βυρσοδεψειών και ανάκτησης χρωμίου. (Katsifas et al. 2004  J  Industr Microb Biotechnol 31, 57-62) (70/3/4391)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Καραγκούνη - Κύρτσου (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μελέτη της μικροβιακής χλωρίδας στα μνημεία της Ακρόπολης: Απομόνωση των μικροοργανισμών, που προκαλούν διάβρωση στα Μνημεία της Ακρόπολης, βιοχημική και μοριακή ταυτοποίηση απομονωθέντων μικροοργανισμών μέχρι το ταξινομικό επίπεδο του γένους, μελέτη της βιοποικιλότητας των προκαρυωτικών μικροοργανισμών μεταξύ των σημείων δειγματοληψίας με χρήση νέων εξειδικευμένων μοριακών τεχνικών (Ηλεκτροφόρηση DNA σε πήκτωμα ακρυλαμίδης με αποδιατακτικό παράγοντα υπο κλίση DGGE) και μελέτη in vitro της επίδρασης ορισμένων αντιμικροβιακών ουσιών που πρότεινε η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, στην αύξηση των απομονωθέντων μικροοργανισμών με στόχο την επιλογή της ή των αντιμικροβιακών ουσιών που μπορούν να επιδράσουν αποτελεσματικότερα στην ομάδα των μικροοργανισμών που εποικούν κάθε σημείο δειγματοληψίας.

Μελέτη της βακτηριακής ποικιλότητας  στα μνημεία της Ακρόπολης και τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος φθοράς τους από τους μικροοργανισμούς: Μελέτη in situ της επίδρασης των αντιμικροβιακών ουσιών που επιλέχθηκαν ως αποτελεσματικότερες στο προηγούμενο ερευνητικό έργο στην ποιοτική και ποσοτική σύσταση της μικροβιακής χλωρίδας σε επιλεγμένες θέσεις της Ακρόπολης ώστε να βρεθεί ποιό σκεύασμα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα στη συντήρηση των μνημείων σε βάθος χρόνου. Ειδικότερα μελέτη των ομάδων των χημειολιθότροφων και φωτοαυτότροφων μικροοργανισμών, οι οποίοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προηγούμενου ερευνητικού έργου είχαν το μεγαλύτερο δυναμικό βιοδιάβρωσης.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Καραγκούνη - Κύρτσου (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU - FAIR
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Improvements of treatments and validation of the liquid-solid waste from the two phases olive oil extraction - IMPROLIVE: Μελέτη απόβλητου ελαιουργείου και προσπάθεια αποτοξικοποίησής του με διάφορες μεθόδους. Χρησιμοποίηση ενός δυναμικού ημιτροφοδοτούμενου συστήματος μικροκόσμου που επιτρέπει την εκτίμηση της προοδευτικής ανάπτυξης στελεχών ζυμών σε υπόστρωμα αποβλήτου ελαιουργείου. Μελέτη των μεταβολών της χημικής σύστασης του αποβλήτου του συστήματος που είναι προϊόν διφασικού φυγοκεντρικού συστήματος παραγωγής ελαιόλαδου. Απομόνωση έξι φαινοτυπικών διακριτών ομάδων ζυμών από το απόβλητο αυτό συνδυάζοντας τα αποτελέσματα βιοχημικών διαδικασιών και ανάλυσης της αλληλουχίας τμήματος του 18S rDNA γονιδίου. Τρία στελέχη που ταυτοποιήθηκαν ήταν πιο στενά συνδεδεμένα με το Saccharomyces sp., το Candida bosdinii και το Geotrichum candidum. Η χρήση των παραπάνω στελεχών είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή της αρχικής χημικής σύστασης του αποβλήτου και τη μείωση ουσιών με τοξική δράση, όπως είναι οι φαινόλες.  (Giannoutsou  et al. 2004.  Bioresourse Technol, 93, 301-306) (70/3/3203)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Καραγκούνη - Κύρτσου (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: A) Καταγραφή βενθικής πανίδας στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου με έμφαση στα προστατευόμενα και τα εισβολικά είδη - B) Παρακολούθηση χλωρίδας και φυτοκοινωνιών της χερσαίας περιοχής του Κόλπου Λαγανά - Γ) Καταγραφή της μικροβιακής χλωρίδας του Κόλπου Λαγανά
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α) Μ. Θεσσαλού - Λεγάκη (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας - Β) Κ. Γεργίου (Τομέας Βοτανικής) - Γ) Δ. Χατζηνικολάου (Τομέας Βοτανικής)