Αρχική » Έρευνα » Ερευνητικά Έργα » Υδάτινο Περιβάλλον

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ (2010 - 2013)
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΔΒΜΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά και συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων σε βενθικούς καρχαρίες της Ανατολικής Μεσογείου.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Βενθικά φύκη φυσικοχημικοί παράγοντες και ανθρωπογενείς ρύποι στον παράκτιο βυθισμένο αρχαιολογικό χώρο και λιμάνι των Κεγχρεών
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Πανταζίδου (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Η ανάπτυξη χλωρίδας (πρασίνισμα σπηλαίων) σε αξιοποιημένα τουριστικά σπήλαια και οι επιπτώσεις της
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Πανταζίδου (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μελέτη κυανοβακτηρίων και φυκών με ενδολιθικό τρόπο ζωής σε ασβεστολιθικά υποστρώματα βιογενούς και αβιογενούς προέλευσης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Πανταζίδου (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Θαλάσσια και Γλυκέων Υδάτων Προκαρυωτικά και Ευκαρυωτικά Ευενδολιθικά Φύκη από ποικίλα Ασβεστιτικά Υποστρώματα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Πανταζίδου (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΡΑΞΕ - Φάση Α: ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μέθοδος αύξησης του ποσοστού εκκολαψιμότητας κύστεων Artemia (αποκλειστική τροφή στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς) - Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Ο.Β.Ι 20040100334, 2004 - Έπαινος Εφευρέτη από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την εφεύρεση 1005201, 2008
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Καστρίτση - Καθαρίου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΡΑΞΕ - Φάση Α: ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μέθοδος ελέγχου της αποτελεσματικότητας των υφαλοχρωμάτων - Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Ο.Β.Ι 20040100346, 2004
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Καστρίτση - Καθαρίου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU EL/01/B/F/PP-114012
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Pathways to Vocational Training for Workers on Fisheries Sector – FISHTRAIN (http://www.fishtrain.net/partners.asp?id_socio=5)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Καστρίτση - Καθαρίου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Πειραματική καλλιέργεια ενδημικών ειδών εμπορικών σπόγγων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Καστρίτση - Καθαρίου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΛΙΕΙΑ"
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: 1. Ολοκληρωμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο Εφαρμογής του Αλιευτικού Τουρισμού στην Ελλάδα
2. Δημιουργία μιας δυναμικής δικτυακής πύλης  για την αλιεία της Ελλάδας
(http://fishportal.gr)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Καστρίτση - Καθαρίου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΥΠΑ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στην αναπαραγωγή της θαλάσσιας χελώνας Caretta  caretta της νήσου Ζακύνθου (Κόλπος Λαγανά) (70/3/4486)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Θεσσαλού - Λεγάκη (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Επίδραση της βενθικής μακροπανίδας στη μικροβιακή αναγωγή του σιδήρου και του μαγγανίου σε παράκτια ιζήματα επιβαρημένα με βαρέα μέταλλα (70/3/8046)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Θεσσαλού - Λεγάκη (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Διερεύνηση υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης του Κόλπου της Σούδας, με καταγραφή των προστατευόμενων ζώων του Κόλπου (70/3/9384)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Θεσσαλού - Λεγάκη (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΛΙΕΙΑ" 2006 - 2008
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Πειραματική εντατική εκτροφή του αυτόχθονου είδους γαρίδας Melicertus kerathurus με τη χρήση γεωθερμίας στο Πόρτο Λάγος - Εκτίμηση των επιπτώσεων της καλλιέργειας στη λιμνοθάλασσα (70/3/9442)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Θεσσαλού - Λεγάκη (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 2001
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Παρείσδυση αλλόχθονων ειδών μέσω ναυτιλίας στα Ελληνικά λιμάνια και επιπτώσεις  στα τοπικά οικοσυστήματα (70/3/6637)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Νικολαϊδου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: INTERREG IIIB
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Διαχείριση και αειφορική ανάπτυξη προστατευόμενων μεταβατικών υδάτων (70/3/8199)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Νικολαϊδου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ρόλος της μικροβιακής βιοκοινωνίας στη διάσπαση χερσογενούς οργανικής ύλης σε μεταβατικά οικοσυστήματα: χαρακτηρισμός ενδοσυμβιωτών μακροπανίδας και βενθικών οργανισμών (70/3/8013)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Νικολαϊδου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ι
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Περιβαλλοντική πίεση και βενθικές βιοκοινωνίες υφάλμυρων λιμνοθαλασσών: επίδραση στη βιοποικιλότητα και στις στρατηγικές ζωής (70/3/7124)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Νικολαϊδου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Βιολογία του μαγιάτικου Seriola Dumeril (2004-2005)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Αλιεία και Βιολογία Μεγάλων πελαγικών ψαριών στις Ελληνικές Θάλασσες (2002-2003)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Βιολογία αναπαραγωγής της παλαμίδας, Sarda sarda, στο Αιγαίο (2001-2002)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Νέες προσεγγίσεις στην εκτίμηση της ηλικίας μεγάλων πελαγικών ιχθύων στις ελληνικές θάλασσες (2006-2008)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Συσχέτιση της ηλικίας με το μέγεθος, τη μορφολογία και μικροδομή των ωτολίθων στο είδος Sparus aurata (2009-)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Επίδραση της αλιείας και της ρύπανσης σε Χονδριχθύες παράκτιων συστημάτων της Ανατολικής Μεσογείου (2005-2007)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΑΝ - Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ηλεκτρονικό μαρκαρισμα του μακρόπτερου τόννου, Thunnus alalunga, στην Ανατολική Μεσόγειο
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU - FAIR CT 97-3975
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Study on Eastern Atlantic and Mediterranean bluefin tuna migrations using Pop Off Satellite Tags
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU - BIOLOGICAL STUDIES 97/050
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: By-catches and discards of sharks in large pelagic fisheries in the Mediterranean Sea
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU - QUALITY OF LIFE - QLK-CT1999
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: SIDS: Sexual identification and development in the swordfish. Improved determination tools for more efficient stock assessment and complementation of control measures
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU - Mediterranean Large Elasmobranchs Monitoring Program
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Basking Shark (Sub-Project)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ι
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Συγκριτική μελέτη της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων στην κατανομή των ιχθύων Prionace glauca (γλαυκός καρχαρίας) και Xiphias gladius (ξιφίας) του πελαγικού οικοσυστήματος της Ανατολικής Μεσογείου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU - FP-022710
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: IN EX FISH: Incorporating extrinsic drivers into fisheries management
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΜΠΑΛΑΒΑΝΟΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΜΠΑΛΑΒΑΝΟΣ Α.Ε.
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Τοξική επίδραση των απορρυπαντικών στο είδος Sparus aurata
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)