Αρχική » Έρευνα » Ερευνητικά Έργα » Υδάτινο Περιβάλλον

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020»
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΥΠΑΑΤ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Καλλιέργεια του μικροφύκους Dunaliella salina για την παραγωγή νανοϋλικών με στόχο την αξιοποίησή τους σε καινοτόμες εφαρμογές στην τεχνολογία και τη βιοϊατρική
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αθηνά Οικονόμου-Αμίλλη, Ομότιμη Καθηγήτρια (Επιστημονικός Yπεύθυνος για τη δράση στο Τμήμα Βιολογίας)
'Εναρξη: Ιούνιος 2019
Περιγραφή:

Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, τα οποία θα βασίζονται σε νανοδομές (νανοτεχνολογία), που θα προέρχονται από την ελεγχόμενη καλλιέργεια του μικροφύκους Dunaliella salina. Τα νανοϋλικά είναι οι φθορίζουσες ψηφίδες άνθρακα που θα προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο μικροφύκος Dunaliella, ως πρώτη ύλη.

Στόχοι:

Η υλοποίηση της πρότασης διέρχεται μέσα από τέσσερις βασικούς άξονες:

α) Αξιοποίηση της εγχώριας βιοποικιλότητας για την παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής καινοτομίας και αντίστοιχης προστιθέμενης αξίας, με βάση τα νανοϋλικά. Στελέχη Dunaliella salina από Ελληνικούς υπεράλμυρους υγροτόπους θα απομονωθούν και θα καλλιεργηθούν υπό ειδικές συνθήκες για να αποδώσουν βιολογικά χαρακτηριστικά και βιομάζα κατάλληλη ως πρώτη ύλη για βιοτεχνολογικά προϊόντα.

β) Παραγωγή κβαντικών ψηφίδων άνθρακα μέσα από τη συστηματική και ελεγχόμενη καλλιέργεια του μικροφύκους Dunaliella salina. Η σύσταση της βιομάζας σε πρωτεΐνη, β-καρωτένιο, λιπαρά οξέα και γλυκερόλη καθώς και η διαδικασία παραγωγής των ψηφίδων θα καθορίσουν τις μετέπειτα εφαρμογές τους.

γ) Την κατασκευή και λειτουργία ενός πρωτοτύπου (prototype)-συσκευής μέσω της δημιουργίας συστημάτων μεταγωγής που θα βασίζεται σε κβαντικές ψηφίδες άνθρακα από Dunaliella salina για την επιλεκτική φθορισμομετρική ανίχνευση μορίων με βιολογική ή/και περιβαλλοντική αξία.

δ) Τη χρήση κβαντικών ψηφίδων από το μικροφύκος Dunaliella salina για την ανάπτυξη τεχνικών βιοαπεικόνισης για τον διαχωρισμό καρκινικών κυττάρων από φυσιολογικά κύτταρα.

Δημοσιότητα:

Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα από τέσσερα (4) διακριτά πακέτα εργασίας (ΠΕ). Τα πακέτα εργασίας περιλαμβάνουν τα εξής:

ΠΕ 1. Μελέτη της διακύμανσης της αφθονίας του μικροφύκους Dunaliella σε επιλεγμένες αλυκές - Στελέχη Dunaliella salina από Ελληνικούς υπεράλμυρους υγροτόπους θα απομονωθούν και θα καλλιεργηθούν υπό ειδικές συνθήκες για την παραγωγή βιομάζας, ως βιώσιμης πρώτης ύλης για βιοτεχνολογικά προϊόντα με εφαρμογές στη νανοτεχνολογία.

ΠΕ 2. Πιλοτική/βιομηχανική καλλιέργεια του μικροφύκους Dunaliella salina - Σύνθεση πολυλειτουργικών, πολυχρωματικών φθοριζουσών κβαντικών ψηφίδων άνθρακα (νανοϋλικών), χαρακτηρισμός τους και ανάπτυξη φθορισμομετρικών εφαρμογών. Σύνθεση και χαρακτηρισμός τους.

ΠΕ 3. Ανάπτυξη πρωτοτύπου-συσκευής (prototype) κβαντικών ψηφίδων σε συνδυασμό με έξυπνες αναλυτικές εφαρμογές (smartphone Apps) για τη (βιο)χημική ανίχνευση μορίων - Τροποποίηση των κβαντικών ψηφίδων άνθρακα για στοχευμένη απεικόνιση φθορισμού καρκινικών κυττάρων και μελέτη της τοξικότητάς τους.

ΠΕ 4. Έρευνα αγοράς (επιχειρηματικό σχέδιο) για την παραγωγή, προώθηση και εμπορία προϊόντων.

     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα:
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΓΓΕΤ - ΕΣΠΑ 2014-2020
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ανάπτυξη καλλυντικοτεχνικών συστατικών από τοπικά στελέχη θαλάσσιου φυτοπλαγκτού «PhyCosmetic-GR» - Τ6ΥΒΠ-00377
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αθηνά Οικονόμου-Αμίλλη, Ομότιμη Καθηγήτρια (Επιστημονικός Yπεύθυνος για τη δράση στο Τμήμα Βιολογίας)
'Εναρξη: Ιούνιος 2019
Περιγραφή:

Συστηματική προσπάθεια, απομόνωσης και χαρακτηρισμού ειδών φυτοπλαγκτού της ελληνικής βιοποικιλότητας από μεταβατικά συστήματα όπως λιμνοθάλασσες και εκβολές, με σκοπό την αξιοποίηση επιλεγμένων στελεχών για την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων (αντιοξειδωτικά, έλαια, ενεργοί πολυσακχαρίτες και ένζυμα) με καλλυντική δράση.

Στόχοι:

α) Συλλογή, απομόνωση και καθαρισμός στελεχών θαλασσίου φυτοπλαγκτού από μεταβατικά οικοσυστήματα

β) Χαρακτηρισμός και ταξινόμηση των απομονωμένων στελεχών τόσο με παραδοσιακές όσο και με σύγχρονες (μοριακές) μεθόδους ταξινομικής

γ) Αξιολόγηση των τοπικών στελεχών φυτοπλαγκτού ως προς την ικανότητά τους να παράγουν βιομάζα με αποδοτικότητα σε εντατικά κλειστά συστήματα φωτο-βιοαντιδραστήρων

δ) Ανάπτυξη μέσω ήπιων περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων για την εκχύλιση και τον χαρακτηρισμό καλλυντικοτεχνικών κλασμάτων (ενεργοί πολυσακχαρίτες και εξωπολυσακχαρίτες, αντιοξειδωτικά, έλαια, ένζυμα) με την εφαρμογή τόσο κλασικών βιοχημικών όσο και σύγχρονων -ομικών τεχνολογιών

ε) Ιn vitro λειτουργικός χαρακτηρισμός των βιοδραστικών ιδιοτήτων και της τοξικότητας επιλεγμένων κλασμάτων με τη χρήση καλλιεργειών ανθρώπινων πρωτογενών δερματικών κυτταροσειρών

Δημοσιότητα:

Η προβολή των δραστηριοτήτων και η γνώση που θα αποκτηθεί από την πορεία του έργου, θα διαδοθεί τόσο στους συμμετέχοντες φορείς όσο και σε δυνητικά ευρύτερο κοινό. Αυτό θα επιτευχθεί με ποικίλες δραστηριότητες, όπως εκθέσεις προόδου, συνέδρια, δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις και σεμινάρια αλλά και ηλεκτρονική διάδοση των πληροφοριών με τη δημιουργία και συντήρηση της ιστοσελίδας του έργου.

Οι τελικές εκθέσεις θα είναι διαθέσιμες αρχές του 2022 στον ιστότοπο: http://www.phycosmetic.aua.gr/

Τα αποτελέσματα του έργου PhyCosmetic-GR θα είναι διαθέσιμα δωρεάν για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομείς ή υποτομείς.

     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα:
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΓΓΕΤ - ΕΣΠΑ 2014-2020
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Αξιολόγηση τοπικών ειδών θαλασσίου φυτοπλαγκτού για την παραγωγή απαραίτητων λιπαρών οξέων για μελλοντική αξιοποίηση σε συμπληρώματα διατροφής «SUPER-PUFA» - Τ6ΥΒΠ-00500
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αθηνά Οικονόμου-Αμίλλη, Ομότιμη Καθηγήτρια (Επιστημονικός Yπεύθυνος για τη δράση στο Τμήμα Βιολογίας)
'Εναρξη: Ιούνιος 2019
Περιγραφή: Επιλογή ενός ή περισσοτέρων τοπικών στελεχών θαλασσίου φυτοπλαγκτού για πιθανή εμπορική αξιοποίηση (στην παραγωγή ελαίων ιδανικών για χρήση είτε στην ανάπτυξη συμπληρωμάτων διατροφής ή εμπλουτισμού διατροφικών προϊόντων, είτε στην ανάπτυξη φαρμακευτικών ή καλλυντικών σκευασμάτων)
Στόχοι: α) Εκτεταμένη δειγματοληψία σε παράκτιες περιοχές για απομόνωση στελεχών με κατάλληλο λιπαρό προφίλ,

β) Ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός των στελεχών ως προς το καλλιεργητικό δυναμικό τους,

γ) Παραγωγή κλασμάτων επιθυμητής σύστασης,

δ) Διερεύνηση της δυνητικής αξιοποίησης της υπολειμματικής βιομάζας
Δημοσιότητα:

Η προβολή των δραστηριοτήτων και η γνώση που θα αποκτηθεί από την πορεία του έργου, θα διαδοθεί τόσο στους συμμετέχοντες φορείς όσο και σε δυνητικά ευρύτερο κοινό. Αυτό θα επιτευχθεί με ποικίλες δραστηριότητες, όπως εκθέσεις προόδου, συνέδρια, δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις και σεμινάρια αλλά και ηλεκτρονική διάδοση των πληροφοριών με τη δημιουργία και συντήρηση της ιστοσελίδας του έργου.

Οι τελικές εκθέσεις θα είναι διαθέσιμες αρχές του 2022 στον ιστότοπο: http://www.pharm.uoa.gr/ereyna/ereynhtika-programmata/e8nika/superpufa.html

     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ (2010 - 2013)
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΔΒΜΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά και συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων σε βενθικούς καρχαρίες της Ανατολικής Μεσογείου.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Βενθικά φύκη φυσικοχημικοί παράγοντες και ανθρωπογενείς ρύποι στον παράκτιο βυθισμένο αρχαιολογικό χώρο και λιμάνι των Κεγχρεών
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Πανταζίδου (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Η ανάπτυξη χλωρίδας (πρασίνισμα σπηλαίων) σε αξιοποιημένα τουριστικά σπήλαια και οι επιπτώσεις της
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Πανταζίδου (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μελέτη κυανοβακτηρίων και φυκών με ενδολιθικό τρόπο ζωής σε ασβεστολιθικά υποστρώματα βιογενούς και αβιογενούς προέλευσης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Πανταζίδου (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Θαλάσσια και Γλυκέων Υδάτων Προκαρυωτικά και Ευκαρυωτικά Ευενδολιθικά Φύκη από ποικίλα Ασβεστιτικά Υποστρώματα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Πανταζίδου (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΡΑΞΕ - Φάση Α: ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μέθοδος αύξησης του ποσοστού εκκολαψιμότητας κύστεων Artemia (αποκλειστική τροφή στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς) - Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Ο.Β.Ι 20040100334, 2004 - Έπαινος Εφευρέτη από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την εφεύρεση 1005201, 2008
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Καστρίτση - Καθαρίου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΡΑΞΕ - Φάση Α: ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μέθοδος ελέγχου της αποτελεσματικότητας των υφαλοχρωμάτων - Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Ο.Β.Ι 20040100346, 2004
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Καστρίτση - Καθαρίου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU EL/01/B/F/PP-114012
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Pathways to Vocational Training for Workers on Fisheries Sector – FISHTRAIN (http://www.fishtrain.net/partners.asp?id_socio=5)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Καστρίτση - Καθαρίου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Πειραματική καλλιέργεια ενδημικών ειδών εμπορικών σπόγγων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Καστρίτση - Καθαρίου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΛΙΕΙΑ"
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: 1. Ολοκληρωμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο Εφαρμογής του Αλιευτικού Τουρισμού στην Ελλάδα
2. Δημιουργία μιας δυναμικής δικτυακής πύλης  για την αλιεία της Ελλάδας
(http://fishportal.gr)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Καστρίτση - Καθαρίου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΥΠΑ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στην αναπαραγωγή της θαλάσσιας χελώνας Caretta  caretta της νήσου Ζακύνθου (Κόλπος Λαγανά) (70/3/4486)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Θεσσαλού - Λεγάκη (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Επίδραση της βενθικής μακροπανίδας στη μικροβιακή αναγωγή του σιδήρου και του μαγγανίου σε παράκτια ιζήματα επιβαρημένα με βαρέα μέταλλα (70/3/8046)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Θεσσαλού - Λεγάκη (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Διερεύνηση υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης του Κόλπου της Σούδας, με καταγραφή των προστατευόμενων ζώων του Κόλπου (70/3/9384)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Θεσσαλού - Λεγάκη (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΛΙΕΙΑ" 2006 - 2008
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Πειραματική εντατική εκτροφή του αυτόχθονου είδους γαρίδας Melicertus kerathurus με τη χρήση γεωθερμίας στο Πόρτο Λάγος - Εκτίμηση των επιπτώσεων της καλλιέργειας στη λιμνοθάλασσα (70/3/9442)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Θεσσαλού - Λεγάκη (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 2001
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Παρείσδυση αλλόχθονων ειδών μέσω ναυτιλίας στα Ελληνικά λιμάνια και επιπτώσεις  στα τοπικά οικοσυστήματα (70/3/6637)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Νικολαϊδου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: INTERREG IIIB
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Διαχείριση και αειφορική ανάπτυξη προστατευόμενων μεταβατικών υδάτων (70/3/8199)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Νικολαϊδου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ρόλος της μικροβιακής βιοκοινωνίας στη διάσπαση χερσογενούς οργανικής ύλης σε μεταβατικά οικοσυστήματα: χαρακτηρισμός ενδοσυμβιωτών μακροπανίδας και βενθικών οργανισμών (70/3/8013)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Νικολαϊδου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ι
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Περιβαλλοντική πίεση και βενθικές βιοκοινωνίες υφάλμυρων λιμνοθαλασσών: επίδραση στη βιοποικιλότητα και στις στρατηγικές ζωής (70/3/7124)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Νικολαϊδου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Βιολογία του μαγιάτικου Seriola Dumeril (2004-2005)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Αλιεία και Βιολογία Μεγάλων πελαγικών ψαριών στις Ελληνικές Θάλασσες (2002-2003)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Βιολογία αναπαραγωγής της παλαμίδας, Sarda sarda, στο Αιγαίο (2001-2002)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Νέες προσεγγίσεις στην εκτίμηση της ηλικίας μεγάλων πελαγικών ιχθύων στις ελληνικές θάλασσες (2006-2008)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Συσχέτιση της ηλικίας με το μέγεθος, τη μορφολογία και μικροδομή των ωτολίθων στο είδος Sparus aurata (2009-)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Επίδραση της αλιείας και της ρύπανσης σε Χονδριχθύες παράκτιων συστημάτων της Ανατολικής Μεσογείου (2005-2007)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΑΝ - Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ηλεκτρονικό μαρκαρισμα του μακρόπτερου τόννου, Thunnus alalunga, στην Ανατολική Μεσόγειο
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU - FAIR CT 97-3975
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Study on Eastern Atlantic and Mediterranean bluefin tuna migrations using Pop Off Satellite Tags
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU - BIOLOGICAL STUDIES 97/050
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: By-catches and discards of sharks in large pelagic fisheries in the Mediterranean Sea
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU - QUALITY OF LIFE - QLK-CT1999
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: SIDS: Sexual identification and development in the swordfish. Improved determination tools for more efficient stock assessment and complementation of control measures
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU - Mediterranean Large Elasmobranchs Monitoring Program
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Basking Shark (Sub-Project)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ι
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Συγκριτική μελέτη της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων στην κατανομή των ιχθύων Prionace glauca (γλαυκός καρχαρίας) και Xiphias gladius (ξιφίας) του πελαγικού οικοσυστήματος της Ανατολικής Μεσογείου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU - FP-022710
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: IN EX FISH: Incorporating extrinsic drivers into fisheries management
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΜΠΑΛΑΒΑΝΟΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΜΠΑΛΑΒΑΝΟΣ Α.Ε.
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Τοξική επίδραση των απορρυπαντικών στο είδος Sparus aurata
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Μεγαλοφώνου (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)