Αρχική » Οργάνωση & Διοίκηση » Πρόεδρος & Αναπληρωτής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Με απόφαση της συνεδρίας της 25/7/17 της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, χρέη Προέδρου του Τμήματος ασκεί ο Καθηγητής του Τομέα Βιοχημείας & Μοραικής Βιολογίας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιάς.

   

Κωνσταντίνος E. Βοργιάς Γραφείο: 9 (V+8)
Καθηγητής Bιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cvorgias[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4514 - Fax: 210 727 4158
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ