Αρχική » Πληροφορίες » Άδειες Μελών ΔΕΠ ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ - ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ


Σύμφωνα με τη συνημμένη εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διοικητικού, τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος πρέπει να συμπληρώνουν:

α) το συνημμένο έντυπο ενημέρωσης για την περίπτωση συμμετοχής τους σε συνέδριο ή ερευνητική δραστηριότητα ή

β) το συνημμένο έντυπο ενημέρωσης για την περίπτωση πρόσθετης απασχόλησής τους, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4957/2022

Τα έντυπα υπογεγραμμένα από τους συμβαλλόμενους πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία (secr[at]biol.uoa[dot]gr) προκειμένου να πρωτοκολληθούν.