Αρχική » Πληροφορίες » Αίθουσα Υπολογιστών (PC-Lab)

ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

           
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 09:15 - 14:15 (κατά τη διάρκεια των παραδόσεων)
   
     
   
     
  Το Τμήμα Βιολογίας διαθέτει μια σύγχρονη Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η οποία βρίσκεται δύο (2) ορόφους κάτω από την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών (παραπλεύρως του Φοιτητικού Αναγνωστηρίου της Σχολής)  
 
Η Αίθουσα Υπολογιστών (PC-Lab) του Τμήματος συστάθηκε και άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2008, με πρωτοβουλία και φροντίδα του τότε Προέδρου του Τμήματος, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Θάνου. Διαθέτει είκοσι (20) προσωπικούς υπολογιστές HP Compaq dx 7400 Microtower, CPU: Core 2 Duo E6550, RAM: 1 GB PC2 – 5300 (DDR2 – 667), HDD: 160 GB SATA NCQ HDD SMART IV 1st ALL, DVD: SATA 16X SuperMulti LightScribe 1st Drv, εφοδιασμένους με λειτουργικό σύστημα  WINDOWS 7, εφαρμογές λογισμικού κατάλληλες για την αποστολή της (Microsoft Office κ.ά.) και συνδεδεμένους στο διαδίκτυο μέσω της ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 

Αποστολή της Αίθουσας Υπολογιστών είναι:

   
Η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος στη χρήση προσωπικών υπολογιστικών συστημάτων και σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.
   
Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών λειτουργιών του Τμήματος στο πλαίσιο εξυπηρέτησης αναγκών για εκτέλεση εργασιών σε μαθήματα που χρήζουν υπολογιστικής υποδομής.
   
Η αναζήτηση πληροφοριών μέσω διαδυκτίου και η εξάσκηση στη χρήση προγραμμάτων για την εκπόνηση διαφόρων φοιτητικών εργασιών.
   
Η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου από φοιτητές οι οποίοι δεν διαθέτουν ή δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
   

Διαχείριση & Υποστήριξη

 
Για την εύρυθμη λειτουργία και τη γενικότερη ανάπτυξη και αξιοποίηση της Αίθουσας Υπολογιστών τη συνολική ευθύνη φέρει Τριμελής Επιτροπή Λειτουργίας η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, ένα μέλος ΔΕΠ και τον Υπεύθυνο Διαχείρισης της Αίθουσας (Systems Administrator – Διαχειριστή), που ορίζονται με ετήσια θητεία από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
 
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Αίθουσας Υπολογιστών έχει τη συνολική ευθύνη καλής λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης, επίβλεψης, προστασίας και ασφάλειας του εξοπλισμού και του λογισμικού της Αίθουσας, καθώς και την ευθύνη για την τήρηση της τάξης και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων. Επίσης είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη λειτουργική διασύνδεση της Αίθουσας με το ευρύτερο δίκτυο του Ιδρύματος και υποβοηθείται από πέντε άτομα:
 
Έναν Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης, ειδικών προσόντων, επιφορτισμένο με την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού και του λογισμικού της Αίθουσας.
 
Μια Γραμματέα, η οποία έχει την ευθύνη για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Αίθουσας.
 
Τρείς μεταπτυχιακούς (ή προπτυχιακούς) φοιτητές, οι οποίοι καλύπτουν ενδεχόμενα κενά στελέχωσης σε περιπτώσεις παρατεταμένης λειτουργίας της Αίθουσας πέραν του συνηθισμένου ωραρίου λειτουργίας της.
 
Τα μέλη της Ομάδας Υποστήριξης της Αίθουσας ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και είναι άτομα προς τα οποία οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να απευθύνονται για οποιαδήποτε υπόδειξη ή επίλυση απορίας σχετικά με τους Κανόνες Λειτουργίας, αλλά και σχετικά με την εξασφάλιση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των αναγκών κάθε χρήστη της Αίθουσας.
 

Κανόνες Λειτουργίας

 
  Δικαίωμα χρήσης της Αίθουσας Υπολογιστών έχουν κυρίως και κατά προτεραιότητα όλοι οι φοιτητές του Τμήματος (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) και μόνο για σκοπούς σχετικούς με τη διδασκαλία μαθημάτων του Τμήματος ή για τη διεκπεραίωση εργασιών των μαθημάτων αυτών και κατόπιν οι φοιτητές άλλων Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες ελεύθερες θέσεις.
     
  Η πρόσβαση στους υπολογιστές της Αίθουσας, γίνεται με την κατάθεση της φοιτητικής ταυτότητας στη Γραμματεία της Αίθουσας Υπολογιστών και την καταγραφή του ονόματος και της ώρας έναρξης χρήσης, δεδομένου ότι για ό,τι συμβαίνει σε κάποιον Η/Υ εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι αυτός που τον χρησιμοποιεί ή τον χρησιμοποίησε κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
     
  Ο εξοπλισμός της Αίθουσας Υπολογιστών είναι διαθέσιμος με σειρά προτεραιότητας σε όσους φοιτητές του Τμήματος επιθυμούν να κάνουν χρήση του για διάρκεια όχι μεγαλύτερη της μιάς ώρας έκαστος ημερησίως (στην περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Αίθουσας μπορεί να παρατείνει την παραμονή και για δεύτερη ώρα).
     
  Επιτρέπεται η παραμονή μόνον ενός (1) χρήστη ανά θέση εργασίας. Δεν επιτρέπεται η παραμονή ορθίων ή μη εχόντων εργασία στους χώρους της Αίθουσας Υπολογιστών. Επίσης δεν επιτρέπεται η παράλληλη χρήση περισσοτέρων του ενός υπολογιστή από έναν χρήστη, ακόμη και αν υπάρχει πληθώρα ελεύθερων προς χρήση υπολογιστών. Τέλος, δεν επιτρέπεται η αναζήτηση, διακίνηση και αποθήκευση δεδομένων και αρχείων που δεν έχουν σχέση με το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος. Για το λόγο αυτό, δεν επιτρέπονται οι συνομιλίες μέσω Internet (chat) ούτε η χρησιμοποίηση των Η/Υ για ψυχαγωγικούς σκοπούς.
     
  Οι υπολογιστές αρχίζουν να λειτουργούν καθημερινά αμέσως μετά το άνοιγμα της Αίθουσας, με ευθύνη του Διαχειριστή ή άλλου εξουσιοδοτημένου μέλους της Ομάδας Υποστήριξης και κλείνουν από τον ίδιο ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος της Ομάδας Υποστήριξης στο τέλος του ωραρίου λειτουργίας. Δεν επιτρέπεται το κλείσιμο και το άνοιγμα των υπολογιστών από τους χρήστες για οποιονδήποτε λόγο.
     
  Δεν επιτρέπεται, για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο, η επέμβαση ή αλλαγή στο λειτουργικό σύστημα, στο εγκατεστημένο λογισμικό και στα λοιπά βασικά αρχεία των υπολογιστών (δίσκος C:). Ακόμα και όταν κάποιο πρόγραμμα ζητήσει να αποθηκεύσει κάποιο αρχείο στο χώρο του δίσκου (C:) πρέπει να αλλάζεται η τοποθεσία προς κάποιο άλλο σημείο στο δίσκο ή σε CD/DVD, USB sick. Τα περιεχόμενα του δίσκου (C:) κάθε μηχανήματος, ελέγχονται συνεχώς και εφόσον βρεθούν αρχεία που δημιούργησε οποιοσδήποτε χρήστης, αυτά διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
     
  Δεν διατίθεται αποθηκευτικός χώρος στους χρήστες. Αιτιολογημένες αιτήσεις (π.χ. εκτέλεση διπλωματικής εργασίας) για διάθεση αποθηκευτικού χώρου - σε προσωρινή πάντοτε βάση - ικανοποιούνται με τη σύμφωνη γνώμη και φροντίδα του Υπεύθυνου Διαχείρισης της Αίθουσας. Η μέριμνα, για την ασφάλεια των αρχείων αυτών ανήκει αποκλειστικά στους χρήστες, στους οποίους συστήνεται να κρατούν αντίγραφα των εργασιών τους σε δικά τους μέσα αποθήκευσης.
     
  Σε οποιαδήποτε περίπτωση δυσλειτουργίας οποιουδήποτε μηχανήματος ενημερώνεται άμεσα ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Αίθουσας που έχει αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για περαιτέρω ενέργειες. Αλλαγή της συνδεσμολογίας των υπολογιστών, για απολύτως αναγκαίους λόγους, μπορεί να γίνει μόνον από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης ή τον Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης της Αίθουσας.
     
  Χρήση λογισμικού που δεν έχει αποκτηθεί και εγκατασταθεί επισήμως, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών και μόνον από αποσπώμενα μαγνητικά ή οπτικά μέσα, απαγορευόμενης ρητώς της μόνιμης εγκατάστασής του στους σκληρούς δίσκους των Η/Υ της Αίθουσας. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση μόνον στο λογισμικό που καλύπτει τις ανάγκες τους.
     
  Η μόνιμη εγκατάσταση λογισμικού που έχει δηλωθεί ως ελεύθερο, γίνεται μόνον μετά από σχετική έγκριση και με φροντίδα του Υπεύθυνου Διαχείρισης ή του Υπεύθυνου Τεχνικής Υποστήριξης της Αίθουσας. Συνεπώς, η εγκατάσταση οποιουδήποτε πακέτου λογισμικού (έστω και δωρεάν διατιθέμενου) και κυρίως προγραμμάτων συνομιλίας μέσω διαδυκτίου και «clients» για downloads από οποιονδήποτε χρήστη χωρίς σχετική έγκριση, μπορεί να επιφέρει μέχρι και μόνιμο αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από τους Υπολογιστές της Αίθουσας.
     
  Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την ορθολογική κατανομή των προσωπικών τους αρχείων, καθώς και για τη διαγραφή των αρχείων που δεν τους είναι πλέον χρήσιμα μετά το πέρας της εργασίας τους. Επίσης επιβάλλεται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την εισαγωγή αρχείων δια μέσου του δικτύου, καθώς και από άλλες ανεξέλεγκτες πηγές λόγω του κινδύνου εισαγωγής ιών στους υπολογιστές της Αίθουσας. Σε περίπτωση υπόνοιας προσβολής κάποιου υπολογιστή από ιό, αυτό πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον Υπεύθυνο Διαχείρισης ή στον Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης της Αίθουσας.
     
  Για την αποδοτικότερη αξιοποίηση της Αίθουσας Υπολογιστών αλλά και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της, στο χώρο της Αίθουσας δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, η κατανάλωση ποτών και φαγητών, η χρήση κινητού τηλεφώνου, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που διαταράσσει την ήσυχη και εύρυθμη λειτουργία της. Επίσης, οι χρήστες της Αίθουσας πρέπει να αποφεύγουν συστηματικά κάθε είδους ενέργειες που εμποδίζουν την εργασία των άλλων χρηστών ή που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της.
     
  Η έννοια της ασφάλειας των εγκαταστάσεων της Αίθουσας δεν περιορίζεται μόνο στο μηχανογραφικό εξοπλισμό αλλά επεκτείνεται κυρίως και στο λογισμικό (προγράμματα, αρχεία δεδομένων, κλπ). Συνεπώς, δεν επιτρέπεται για κανέναν απολύτως λόγο και με κανέναν τρόπο, οποιαδήποτε επέμβαση ή αλλαγή στο επισήμως εγκαταστημένο λογισμικό και ιδίως στο λειτουργικό σύστημα και στα άλλα βασικά αρχεία των υπολογιστών της Αίθουσας. Επίσης, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση σε αρχεία που δεν έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο χρήστης, καθώς και διαγραφή αρχείων που ανήκουν σε άλλο χρήστη ή είναι άγνωστος ο σκοπός που εξυπηρετούν.
     
  Είναι ευνόητο ότι όταν έκτακτες ανάγκες συντήρησης το επιβάλλουν, μπορεί να επιβληθεί μερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας της Αίθουσας, για όσο χρόνο απαιτείται. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Αίθουσας ενημερώνει τους χρήστες, όσο το δυνατόν νωρίτερα, είτε μέσω σχετικής ανακοίνωσης στον ιστοχώρο του Τμήματος, είτε μέσω μηνυμάτων - ανακοινώσεων κατά την αρχική πρόσβασή των χρηστών στους Η/Υ, είτε ακόμη και με αναρτώμενες σε εμφανές σημείο ανακοινώσεις σχετικά με τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της Αίθουσας και τη διάρκεια τους, όπως και για οποιαδήποτε εκτός προγράμματος δραστηριότητα της Αίθουσας.
     
Όλοι οι χρήστες της Αίθουσας Υπολογιστών υποχρεούνται να είναι ενήμεροι, να αποδέχονται ανεπιφύλακτα και να τηρούν σχολαστικά τους όρους λειτουργίας της, σεβόμενοι πάντοτε τους άλλους χρήστες και την εν γένει υποδομή της Αίθουσας. Τυχόν απορίες και προτάσεις για τους όρους λειτουργίας της διευκρινίζονται και συζητούνται με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης της Αίθουσας.
     
Η ανεύθυνη, επιζήμια ή επικίνδυνη για τον εξοπλισμό και το λογισμικό της Αίθουσας Υπολογιστών συμπεριφορά, καθώς και η μη συμμόρφωση με τους προαναφερόμενους όρους λειτουργίας της, δίνει στην Τριμελή Επιτροπή Λειτουργίας της Αίθουσας το δικαίωμα προσωρινής διακοπής της πρόσβασης των παραβατών και μπορεί να συνεπάγεται ακόμη και την μόνιμη απαγόρευση μελλοντικής χρήσης της Αίθουσας με σχετική απόφαση των αρμόδιων οργάνων του Τμήματος.
     

Η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος στη χρήση προσωπικών υπολογιστικών συστημάτων και των σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.