Αρχική » Πληροφορίες » Βιβλιοθήκες και Αναγνωστήρια

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

       
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 08:30 - 18:00

Γραμματείας: Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 15:00   Γραφείου Διαδανεισμού: Δευτέρα - Παρασκευή 08:30 -14:30
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Πληροφορίες: 210 727 6599 Γραμματεία: 210 727 6525 Fax: 210 727 6524
Ιστοχώρος: sci.lib.uoa.gr E-Mail Βιβλιοθήκης: sci[at]lib.uoa[dot]gr E-Mail Δανεισμού: sci-loan[at]lib.uoa[dot]gr
 

Τοποθεσία & Εξοπλισμός:

Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών στεγάζεται σε αυτόνομο τριώροφο κτήριο το οποίο βρίσκεται μεταξύ των κτηρίων των Τμημάτων Μαθηματικών και Φυσικής και το συνολικό εμβαδόν της είναι 6.315 τ.μ. Διαθέτει: έξι (6) Αναγνωστήρια με 550 θέσεις μελέτης, τέσσερεις (4) Αίθουσες Ομαδικής Μελέτης (ΑΟΜ) των έξι ατόμων, Αίθουσα Υπολογιστών με είκοσι (20) τερματικά και δωρεάν χρήση του διαδικτύου για τα μέλη της, καθώς και 13 Σταθμούς Αναζήτησης στον Ανοιχτό Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σχεδιάγραμμα Χωροθέτησης Η Κεντρική Είσοδος της Βιβλιοθήκης

Εσωτερική Διαρρύθμιση:

Στον πρώτο όροφο υπάρχουν τα Βιβλιοστάσια 1 και 2 τα οποία φιλοξενούν το σύνολο σχεδόν των βιβλίων της Βιβλιοθήκης. Στο Βιβλιοστάσιο 2 βρίσκονται τα Διδασκόμενα Βιβλία (ΔΒ) και τα Σπάνια Βιβλία (ΣΒ). Στον όροφο αυτό υπάρχει ακόμη ένας Σταθμός Αναζήτησης στον Ανοιχτό Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών και χώροι υγιεινής.
Στον δεύτερο όροφο υπάρχουν τα Βιβλιοστάσια 3, 4, 5 και 6 στα οποία βρίσκονται τα παλαιότερα τεύχη περιοδικών, δεμένα ή άδετα. Στο Βιβλιοστάσιο 6, εκτός από τα περιοδικά, φιλοξενείται ακόμη: α) το Πληροφοριακό Υλικό (Π), β) οι Διπλωματικές (Πτυχιακές) Εργασίες (ΠΕ), γ) οι Μεταπτυ- χιακές Διπλωματικές (ΜΔ), δ) οι Διδακτορικές Διατριβές (ΔΔ) και ε) το Οπτικοακουστικό Υλικό. Στον ίδιο όροφο - σε ει-
δικά διαμορφωμένους χώρους - βρίσκονται οι πολύτιμες εκδόσεις, μια Αίθουσα Συνεδριάσεων, ένα Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρη- στών, ένας Σταθμός Αναζήτησης στον Ανοιχτό Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών και χώροι υγιεινής.
Στον τρίτο όροφο υπάρχει ένα Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρη- στών, μια Αίθουσα Αναζήτησης στον Ανοιχτό Δημόσιο Κα- τάλογο (OPAC) των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα Αναγνωστήριο για τη μελέτη του Υλικού Άμεσης Πληροφό- ρησης και των Χαρτών, ένα Αναγνωστήριο/Εκθετήριο Νεοεισ- ερχόμενων Βιβλίων & Περιοδικών, η Αίθουσα Υπολογιστών, Αναγνωστήρια, δύο (2) Αίθουσες Ομαδικής Μελέτης (ΑΟΜ), η
Αίθουσα Φωτοτύπισης Υλικού της Βιβλιοθήκης (Φ/Τ), μια Αίθουσα με Σταθμούς Εργασίας για την υποστήριξη Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), το Γραφείο Διαδανεισμού & Τεκμηρίωσης και χώροι υγιεινής.
Στον τέταρτο όροφο βρίσκεται η Γραμματεία της Βιβλιοθήκης, ένα Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών, μια Αίθουσα Αναζήτη- σης στον Ανοιχτό Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) των Βιβλιοθη- κών του Πανεπιστημίου Αθηνών, δύο (2) Αναγνωστήρια, δύο (2) Αίθουσες Ομαδικής Μελέτης (ΑΟΜ), η Αίθουσα Εκδηλώ- σεων, το Γραφείο του Προϊστάμενου Λειτουργίας, καθώς και τα  Γραφεία του υπόλοιπου Προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

Συλλογή της Βιβλιοθήκης:

Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης καλύπτει στο μεγαλύτερο μέρος της τις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες: Μαθηματικά, Χημεία, Φαρμακευτική, Βιολογία, Γεωλογία & Γεωπεριβάλλον, Φυσική, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες. Πιο συγκεκριμένα η συλλογή της περιλαμβάνει 107.000 μονογραφίες (80.000 τίτλοι) και 2.080 τίτλους περιοδικών περίπου και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τη δυνατότητα πρόσβασης:

1. Συλλογή Ανοιχτής Πρόσβασης, η οποία περιλαμβάνει βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό, διδακτορικές διατριβές, διπλωματικές και πτυχιακές εργασίες, ανάτυπα εργασιών, σημειώσεις μαθημάτων, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και χάρτες. Τα βιβλία είναι ταξινομημένα και ταξιθετημένα σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης Dewey, ενώ τα περιοδικά έχουν ταξιθετηθεί με απόλυτη αλφαβητική σειρά τίτλου. Το υλικό της συλλογής μπορεί να αναζητηθεί μέσα από τον Ανοιχτό Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών (OPAC: Open Public Access Catalog).
2. Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης, η οποία περιλαμβάνει σπάνιο και πολύτιμο υλικό που φυλάσσεται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα. Oι χρήστες έχουν πρόσβαση ύστερα από ειδική άδεια, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνον σε χώρο της Βιβλιοθήκης που θα υποδείξει το προσωπικό της. Ωστόσο, το υλικό της συγκεκριμένης συλλογής μπορεί να αναζητηθεί μέσα από τον Ανοιχτό Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών (OPAC: Open Public Access Catalog).
Επίσης είναι διαθέσιμη η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών "ΠΕΡΓΑΜOΣ", η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους ψηφιακές συλλογές, όπως: α) του Ιστορικού Αρχείου (περιλαμβάνει και το αρχείο της Φυσικομαθηματικής Σχολής με τα πρακτικά των συνεδριάσεών της), β) τη Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης "K. A. Ψάχου", γ) το Λαογραφικό Αρχείο, δ) τη Μουσειακή Συλλογή και ε) τη Θεατρική Συλλογή. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "ΠΕΡΓΑΜOΣ" αναπτύσσεται συνεχώς και σύντομα προβλέπεται να περιλάβει, εκτός των άλλων και τη συλλογή του Μουσείου Oρυκτολογίας.

Όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΚΠΑ και οι χρήστες της Βιβλιοθήκης, έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες:

Δυνατότητα πρόσβασης και αναζήτησης στον ενιαίο Ανοιχτό Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών (OPAC: Open Public Access Catalog). Για την αναζήτηση στον Ανοιχτό Δημόσιο Κατάλογο των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου από το χώρο της Βιβλιοθήκης, υπάρχουν ειδικοί χώροι με ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίοι προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση αυτή.
Δυνατότητα αναζήτησης και πρόσβασης στον κατάλογο με τις συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίες υποστηρίζουν περισσότερους από 1.000 τίτλους περιοδικών. Η αναζήτηση του επιθυμητού περιοδικού γίνεται είτε αλφαβητικά είτε με βάση τη Βιβλιοθήκη που ενδιαφέρει το χρήστη. Πολλά από τα τεύχη των περιοδικών αυτών υπάρχουν και σε ηλεκτρονική μορφή.
Δυνατότητα αναζήτησης και πρόσβασης στα πλήρη κείμενα των άρθρων των περιοδικών του Δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-LINK: Hellenic Academic Libraries Link, το οποίο υποστηρίζει περισσότερους από 9.000 τίτλους περιοδικών, αλλά και δυνατότητα πρόσβασης στις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων με τις οποίες έχει συνάψει σύμβαση το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Δυνατότητα πρόσβασης σε Ηλεκτρονικά Βιβλία, Λεξικά και Εγκυκλοπαίδειες. Η χρήση της υπηρεσίας αυτής υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και τα τεκμήρια παρέχονται μόνον για προσωπική μελέτη. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Δυνατότητα ομόσπονδης ενιαίας αναζήτησης στο σύνολο σχεδόν των ηλεκτρονικών πηγών (κυρίως βιβλιογραφικών βάσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων) στις οποίες έχει απευθείας συνδρομή το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ως υπηρεσία πρόσθετης αξίας - αν στα αποτελέσματα αναζήτησης συμπεριλαμβάνονται τίτλοι στους οποίους είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο - διατίθεται απευθείας διασύνδεση σε αυτό.
Δυνατότητα πρόσβασης στους Ανοιχτούς Δημόσιους Κατάλογους (OPACs) των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω της πύλης "Ζέφυρος" η οποία αποτελεί ένα ομοιογενές περιβάλλον για την αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών πληροφοριών που αφορούν όλα σχεδόν τα διαθέσιμα στη συλλογή τους βιβλία, περιοδικά και κάθε άλλου είδους υλικό.
Δυνατότητα πρόσβασης σε πληθώρα βιβλιογραφικών πηγών πληροφόρησης που διατίθενται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μέσω του περιβάλλοντος ανοιχτής πρόσβασης "Αργώ" του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), όπως: α) βάσεις δεδομένων που παράγει ή διαθέτει το ΕΚΤ (π.χ. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών), β) κατάλογοι των συλλογών Ειδικών Βιβλιοθηκών, Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων που εδρεύουν στην Ελλάδα, γ) κατάλογοι βιβλιοθηκών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. δ) κατάλογοι βιβλιοθηκών από Ευρώπη και Αμερική, ε) διάφορες συλλογές περιοδικών εκδόσεων κλπ.
Δυνατότητα αναζήτησης και παραγγελίας άρθρων από επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, μέσω αυτοματοποιημένων online διαδικασιών οι οποίες υποστηρίζονται από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών (ΥΚΒ) του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, το κόστος και τους χρόνους απόκρισης μπορείτε να βρείτε εδώ.
Δυνατότητα ασύρματης (WiFi) ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, στον 3ο και στον 4ο όροφο της Βιβλιοθήκης για όσους φοιτητές διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (laptop, PDA, κινητό τηλέφωνο κ.λ.π με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο) και λογαριασμό στο Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) του Πανεπιστημίου.

Όλες οι ηλεκτρονικές πηγές και συναφείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται στον ιστοχώρο των Βιβλιοθηκών & Υπηρεσιών Πληροφόρησης (ΒΥΠ), ο οποίος φιλοξενείται και συντηρείται από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών (ΥΚΒ) του ΕΚΠΑ.

Η πρόσβαση στις συνδρομητικές ηλεκτρονικές πηγές είναι εφικτή μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών (είτε από τους χώρους του Πανεπιστημίου είτε μέσω λογαριασμού dial-up σύνδεσης του Πανεπιστημίου), κατόπιν αναγνώρισης των IP διευθύνσεων του ΕΚΠΑ, ενώ δεν απαιτείται και - κατά συνέπεια - δε χορηγείται κάποιο username ή password. Ως υπηρεσία πρόσθετης αξίας, για τη διευκόλυνση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΚΠΑ, παρέχεται, σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.Δ.Ι.), η υπηρεσία πρόσβασης μέσω Ιδεατών Δικτύων (Virtual Private Networks) για χρήση από απομακρυσμένα δίκτυα ή εναλλακτικά δίκτυα πρόσβασης (πχ ADSL).

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Αναγνωστήρια

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει έξι (6) σύγχρονα Αναγνωστήρια με 550 θέσεις μελέτης, τα οποία λειτουργούν
από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 - 19:30 και το Σάββατο 09:30 - 14:30

Αίθουσες Ομαδικής Μελέτης (ΑΟΜ)

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τέσσερεις (4) Αίθουσες Ομαδικής Μελέτης (ΑΟΜ) των έξι ατόμων, οι οποίες λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 - 19:30 και το Σάββατο 09:30 - 14:30. Για τη διαθεσιμότητα των αιθουσών αυτών οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται σχετικά από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

Για τη χρήση Αίθουσας Ομαδικής Μελέτης, η ομάδα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) άτομα. Ο χρόνος χρήσης ορίζεται σε τρεις (3) ώρες με δικαίωμα παράτασης εφόσον δεν υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Το κλειδί της παραλαμβάνεται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του 3ου και 4ου ορόφου.

Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ)

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) με είκοσι (20) τερματικά, η οποία λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 - 19:30 και το Σάββατο 09:30 - 14:30.
Δικαίωμα χρήσης των υπολογιστών της Βιβλιοθήκης έχουν όλα τα μέλη της που διαθέτουν κάρτα δανεισμού.
Η χρήση των υπολογιστών γίνεται με σειρά προτεραιότητας. Κάθε χρήστης της Βιβλιοθήκης μπορεί να χρησιμοποιεί τον σταθμό εργασίας (Η/Υ) για μία ώρα. Σε κάθε υπολογιστή επιτρέπεται να εργάζεται μόνον ένα άτομο, εκτός αν πρόκειται για συγγραφή εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει προ- ηγουμένως να έχει ενημερωθεί το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
Στους υπολογιστές επιτρέπεται η συγγραφή εργασιών με τη χρήση κοινών εφαρμογών γραφείου, καθώς και η περιήγηση στο διαδίκτυο μόνο για τη συλλογή πληροφοριών που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ή την ερευνητική διαδικασία. Δεν επιτρέπεται η άσκοπη περιήγηση στο διαδίκτυο και η εγκατά- σταση ή δημιουργία διαφόρων προγραμμάτων.
Το αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης έχει δικαίωμα να επέμβει και να άρει το δικαίωμα χρήσης, όποτε θεωρεί, ότι κάποιος χρήστης παραβιάζει τους κανόνες χρήσης των υπολογιστών της Βιβλιοθήκης.

Σταθμοί Εργασίας για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Η Βιβλιοθήκη εξοπλίζεται με σταθμούς εργασίας ή εξειδικευμένα βοηθήματα για την υποστήριξη Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και συγκεκριμένα για φοιτητές με τυφλότητα, μειωμένη όραση και εκείνους με κινητικές αναπηρίες στα άνω άκρα. Οι σταθμοί αυτοί επιτρέπουν στα ΑμεΑ την πρόσβαση στις συλλογές των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ σε οποιαδήποτε μορφή είναι αυτές (έντυπη, ηλεκτρονική, ακουστική) καθώς επίσης και στις υπηρεσίες του διαδικτύου αλλά και στις κοινές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου.
Οι σταθμοί εργασίας για ΑμεΑ βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον 3ο όροφο της Βιβλιοθήκης. Παράλληλα, παρέχεται εξειδικευμένη βοήθεια από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για την εκπαίδευση και την χρήση των ειδικών εφαρμογών. Οι είσοδοι της Βιβλιοθήκης πληρούν τα κριτήρια προσβασιμότητας. Η πιο σύντομη πρόσβαση γίνεται από την κεντρική είσοδο όπου βρίσκεται και ο ανελκυστήρας.
(Ο παρεχόμενος εξοπλισμός για ΑμεΑ και οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες στο προσεχές μέλλον. Θα υπάρξει άμεση σχετική ενημέρωση από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης).

Δανεισμός Υλικού

Ο δανεισμός γίνεται με επίδειξη της Κάρτας - Μέλους (ή Κάρτας Δανεισμού) της Βιβλιοθήκης. Η κάρτα εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης, χρησιμοποιείται μόνον από τον κάτοχό της και δεν μεταβιβάζεται.
Για την έκδοση Κάρτας - Μέλους/Δανεισμού απαιτούνται:
α) Αίτηση Έκδοσης Κάρτας - Μέλους. Μπορείτε να τη βρείτε στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης ή να την εκτυπώσετε από εδώ
β) Αστυνομική Ταυτότητα
γ) Ταυτότητα Μέλους της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (Ταυτότητα ΕΚΠΑ ή Φοιτητική Ταυτότητα)
δ) Δύο (2) φωτογραφίες
Η τήρηση του αρχείου με τα παραπάνω στοιχεία υπόκειται στο Νόμο περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδο- μένων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης, τηλεφώνου, ιδιότητας ή απώλειας της κάρτας μέλους/δανεισμού ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Γραμματεία της Βιβλιοθήκης και αυτή να προχωρήσει σε ακύρωση της κάρτας και επανέκδοση νέας.
Οι χρήστες αφού αναζητήσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει μέσα από τον Ανοιχτό Δημόσιο Κατάλογο των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών (OPAC: Open Public Access Catalog) από οποιονδήποτε υπολογιστή - για τη διευκόλυνση τoυς διατίθενται εντός της Βιβλιοθήκης δεκατρείς (13) Σταθμοί Αναζήτησης για εύρεση τίτλων, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους - εντοπί- ζουν κατόπιν στα βιβλιοστάσια το υλικό (βιβλίο, περιοδικό, εφημερίδα, βιντεο- κασέτα, κ.ά.), που έχουν αναζητήσει ηλεκτρονικά.
Στη συνέχεια κατευθύνονται είτε σε ένα από τα έξι (6) Αναγνωστήρια για μελέτη, είτε σε ένα από τα τέσσερα (4) Γραφεία Εξυπηρέτησης Χρηστών (ένα σε κάθε όροφο) με την κάρτα δανεισμού τους ώστε να οριστεί και ο χρόνος επιστροφής του υλικού. Εάν η επιστροφή δεν γίνει στην προκαθορισμένη ημε- ρομηνία υπάρχουν συνέπειες ως προς τις περαιτέρω δυνατότητες δανεισμού.
Ο αριθμός των βιβλίων που μπορεί να δανειστεί κάθε χρήστης καθώς και η διάρκεια δανεισμού (σε ημερολογιακές ημέρες) εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει, όπως φαίνεται παρακάτω:

Μέλη ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών: Μέχρι 7 βιβλία για 30 ημέρες.
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών και λοιπό προσω- πικό του ΕΚΠΑ: Μέχρι 3 βιβλία για 10 ημέρες.
Προπτυχιακοί Φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών: Μέχρι 2 βιβλία για 4 ημέρες.
Οι τελειόφοιτοι για να πάρουν το πτυχίο τους, οφείλουν να επιστρέψουν στη Βιβλιοθήκη το υλικό που έχουν δανειστεί. Εφόσον επιστραφεί το υλικό, ο χρήστης προμηθεύεται την ειδική βεβαίωση μη οφειλής υλικού
Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού
Η Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού αφορά διδασκόμενα βιβλία, χάρτες, οπτικοακουστικό υλικό (κασέτες, CD-ROM, δισκέτες floppy, DVD που αποτελούν ή όχι συνοδευτικό υλικό βιβλίου) και βιβλιογραφία προτεινόμενη από τα μέλη ΔΕΠ προς τους φοιτητές για την υποστήριξη των μαθημάτων που διδάσκονται.
Οι χρήστες έχουν δικαίωμα δανεισμού για λιγότερο από 24 ώρες εκτός της Βιβλιοθήκης. Ο δανεισμός μπορεί να γίνει από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 18:00 - 19:30 και η επιστροφή την επόμενη ημέρα κατά την έναρξη λειτουρ- γίας της Βιβλιοθήκης.
Υλικό το οποίο ΔΕΝ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ

Το παρακάτω υλικό δεν δανείζεται. Η χρήση του επιτρέπεται μόνον εντός των Aναγνωστηρίων της Βιβλιοθήκης:

πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, βιβλιογραφίες, κτλ.),
περιοδικά και εφημερίδες,
σπάνιο υλικό,
διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες, διπλωματικές - πτυχιακές εργασίες (όσες έχουν εκπονηθεί από την 01/01/2007 έως και 31/12/2009).
Ανανέωση Δανεισμένου Υλικού
Οι χρήστες κάθε κατηγορίας έχουν δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού έως και δύο φορές. Με το πέρας της τελευταίας ανανέωσης και την μεσολάβηση 15 ημερολογιακών ημερών, ο χρήστης μπορεί να δανειστεί εκ νέου το ίδιο τεκμήριο.
Η ανανέωση γίνεται είτε τηλεφωνικά, είτε φέρνοντας το υλικό στη Βιβλιοθήκη, μέχρι και την ημέρα της επιστροφής του, εκτός εάν υπάρχει ήδη κράτηση από άλλο χρήστη. Δεν γίνεται ανανέωση δανεισμού στο υλικό που επιστρέφεται εκπρόθεσμα.
Κράτηση Υλικού
Κάθε χρήστης ο οποίος χρειάζεται υλικό που είναι ήδη δανεισμένο έχει δικαίωμα κράτησης. Η κράτηση μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό τρόπο: συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο που βρίσκεται στον ιστοχώρο της Βιβλιο- θήκης και αποστέλλοντάς το μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: sci-loan[at]lib.uoa[dot]gr.
Το ανώτατο όριο κράτησης υλικού ανά χρήστη είναι δύο (2) τεκμήρια. Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη σειρά προτεραιότητας και την επιστροφή του τεκμηρίου. Εάν δεν ζητηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, χάνεται το δικαίωμα της κράτησης. Για το υλικό στο οποίο έχει γίνει κράτηση από περισσότερους τους ενός χρήστες, η περίοδος δανεισμού μειώνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων.
Ανάκληση Υλικού

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης δανεισμένου υλικού σε περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης.

Διαδανεισμός Βιβλίων & Άρθρων


Το Γραφείο Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης αναλαμβάνει να αναζητήσει βιβλία και άρθρα περιοδικών τα οποία είναι αναγκαία για τη μελέτη και την έρευνα των χρηστών και δεν υπάρχουν στη Συλλογή της Βιβλιοθήκης αλλά στη Συλλογή Βιβλιοθηκών άλλων Ιδρυμάτων.
Δυνατότητα παραγγελίας βιβλιογραφίας μέσω του ιστοχώρου των Βιβλιο- θηκών & Υπηρεσιών Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ προς το Γραφείο Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανε- πιστημίου.


Για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία ενός επιθυμητού άρθρου - το οποίο δεν είναι διαθέσιμο στα ηλεκτρονικά ή έντυπα περιοδικά του ΕΚΠΑ - θα πρέπει πρώτα να το εντοπίσετε είτε στον Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είτε στον Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών της Βρετανικής Βιβλιοθήκης (British Library). Ωστόσο, για να αναζητήσετε το επιθυμητό άρθρο στους προαναφερόμενους προμηθευτές θα πρέπει οπωσδή- ποτε να γνωρίζετε τον τίτλο του περιοδικού, καθώς και το συγκεκριμένο τεύχος ή έτος δημοσίευσης.

Κατόπιν η ειδική φόρμα αίτησης για παραγγελία άρθρων είναι δυνατόν να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, με απαραίτητη προϋπόθεση την πληρότητα και εγκυρότητα των στοιχείων της ζητούμενης βιβλιογραφίας. Στη συνέχεια η αίτηση-παραγγελία αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Διαδανεισμού υπογεγραμμένη και με πλήρη τα στοιχεία του χρήστη. To κόστος διαδανει- σμού βαρύνει τον χρήστη.

Το Γραφείο Διαδανεισμού λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 - 14:30. (Προς το παρόν αυτή η υπηρεσία είναι δυνατή μόνον για τα άρθρα)

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Χρηστών


Η Βιβλιοθήκη έχει ως στόχο την συμβολή στην πληροφοριακή παιδεία στα μέλη της και κυρίως στους φοιτητές της Σχολής. Η ανάπτυξη της πληρο- φοριακής δεξιότητας καθιστά τους χρήστες ικανούς να εντοπίζουν την πληροφορία σε διάφορες πηγές, αναγνωρίζοντας τις καταλληλότερες κάθε φορά και κατανοώντας τη διαδικασία πρόσβασης σε αυτές.
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους το Γραφείο Εκπαίδευσης Χρηστών ανα- λαμβάνει να παρουσιάσει, στην υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών, τις λειτουργίες της Βιβλιοθήκης, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τον Ανοικτό Δημόσιο Κατάλογο (ΟPAC) των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και άλλων Βιβλιοθηκών, την πρόσβαση σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά και γενικά όλες τις δυνατότητες που έχουν οι χρήστες σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης.
Το Σεμινάριο Εκπαίδευσης στην χρήση της Βιβλιοθήκης γίνεται κάθε Δευτέρα σε  2 ομάδες των 20 ατόμων από 10:00 – 11:00 και 11:00 – 12:00. Δηλώσεις συμμετοχής κατατίθενται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών του 3ου ορό- φου.

Φωτοτύπιση Υλικού


Στον 3ο όροφο της Βιβλιοθήκης υπάρχουν φωτοτυπικά μηχανήματα για την εξυπηρέτηση των χρηστών της (εκτός Σαββάτου). Η φωτοτύπιση γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο χειρισμός των φωτοτυπικών μηχανημάτων γίνεται από τους ενδιαφερόμενους χρήστες.
Η φωτοτύπηση του έντυπου υλικού δεν είναι εφικτή στις περιπτώσεις που η φυσική του κατάσταση δεν το επιτρέπει και ανήκει σε σπάνιο ή πληροφοριακό υλικό. Το κόστος της φωτοτύπησης βαρύνει τον χρήστη.

Ενημερωτικό Δελτίο

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης, τις νέες υπηρεσίες (όταν υπάρχουν), τις προσθήκες υλικού στη Συλλογή της Βιβλιοθήκης κ.ά., από ενημερωτικό δελτίο το οποίο θα εκδίδεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Όροι Χρήσης της Βιβλιοθήκης

Σχετικά με τους όρους χρήσης της Βιβλιοθήκης μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τον Κανονισμό Χρηστών.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

           
    Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:00      
   
     
 

 
     
  Το Τμήμα διαθέτει ένα σύγχρονο Αναγνωστήριο με 200 θέσεις μελέτης, το οποίο βρίσκεται δύο (2) ορόφους κάτω από την Κοσμητεία της Σχολής (κάτω από το Κυλικείο του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος)  
     
  Το Αναγνωστήριο εξυπηρετεί κυρίως τις καθημερινές ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας, αλλά και των Τμημάτων Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Φαρμακευτικής και Χημείας για μελέτη, συνεργασία και εκπόνηση διαφόρων εργασιών.  
     
  Στο χώρο του Αναγνωστηρίου παρέχεται η δυνατότητα ασύρματης (WiFi) ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε όσους φοιτητές διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (laptop, PDA, κινητό τηλέφωνο κ.λ.π με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο) και λογαριασμό στο Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) του Πανεπιστημίου.  
     
  Αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση του απαραίτητου προγράμματος ασύρματης (WiFi) πρόσβασης στο δια- δίκτυο μέσω της πληροφοριακής υποδομής του Πανεπιστημίου, καθώς και όλες τις σχετικές ρυθμίσεις για Windows XP, Vista και 7 μπορείτε να βρείτε εδώ.  
     
 

Στο χώρο του Αναγνωστηρίου ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ:

 
                     
  ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΘΟΡΥΒΟΣ  
                     

ΑΛΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Στην Αθήνα λειτουργούν οι ακόλουθες Ακαδημαϊκές, Ειδικές Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης από όπου μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να αντλήσει εξειδικευμένη γνώση και πληροφορίες σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος:

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 32 - 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 338 2601
Fax: 210 360 8495
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Πέμπτη: 09:00 - 20:00 - Παρασκευή & Σάββατο: 09:00 - 14:00
Αναζήτηση στον Ανοιχτό Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) Ιστοχώρος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΤ/ΕΙΕ

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48 - 11635 Αθήνα
Τηλ: 210 727 3710
Fax: 210 725 9070
Ωράριο Λειτουργίας: 01/09 - 30/06: 08:30 - 20:00 &
01/07 - 31/08: 08:30 - 15:30 (01/08 - 15/08: Κλειστή)

Η έντυπη συλλογή της περιλαμβάνει περίπου 830 τίτλους περιοδικών και πληροφοριακά ευρετήρια (Abstarcts).
Ιστοχώρος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48 - 11635 Αθήνα Τηλ: 210 727 3939
Fax: 210 725 9070
Ωράριο Λειτουργίας Γραφείου Υποστήριξης: 08:30 - 20:00

Περιλαμβάνει ηλεκτρονικό περιεχόμενο και παρέχει στο χρήστη δυνατότητες αναζήτησης και ανάκτησης ψηφιακού υλικού. Ιστοχώρος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48 - 11635 Αθήνα Τηλ: 210 727 3939
Fax: 210 725 9070
Ωράριο Λειτουργίας Γραφείου Υποστήριξης: 08:30 - 20:00

Αναζητήσεις επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών (βιβλιογραφία, citation index και impact factor περιοδικών)
Ιστοχώρος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48 - 11635 Αθήνα Τηλ: 210 727 3939
Fax: 210 725 9070
Ωράριο Λειτουργίας Γραφείου Υποστήριξης: 08:30 - 20:00

Πλήρη κείμενα άρθρων επιστημονικών περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων, τεχνικών εκθέσεων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διδακτορικών διατριβών και βιβλίων. Ιστοχώρος

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση: Ιερά Οδός 75, Βοτανικός - 11855 Αθήνα
Τηλ: 210 529 4275
Fax: 210 529 4278
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή: Βιβλιοθήκη: 8:30 - 16:00 - Αναγνωστήριο: 8:30 - 18:00 - Τετάρτη: Βιβλιοθήκη & Αναγνωστήριο 8:30 - 19:00
Αναζήτηση στον Ανοιχτό Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) Ιστοχώρος

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα - 17671 Αθήνα
Τηλ: 210 954 9334
Fax: 210 956 0161
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 08:30 - 14:30
Αναζήτηση στον Ανοιχτό Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) Ιστοχώρος

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διεύθυνση: Μικράς Ασίας και Δήλου 1, Γουδή - 11527 Αθήνα
Τηλ: 210 746 1400
Fax: 210 748 8765
Ωράριο Λειτουργίας: 01/09 - 30/06: 09:00 - 20:00 & 01/07 - 31/08: 09:00 - 15:00
Αναζήτηση στον Ανοιχτό Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) Ιστοχώρος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διεύθυνση: Αγία Παρασκευή Αττικής - 15310 Αθήνα Τηλ: 210 650 3285
Fax: 210 652 2965
Ωράριο Λειτουργίας: Δυετέρα - Παρασκευή: 08:00 - 14:30
Αναζήτηση στον Ανοιχτό Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) Ιστοχώρος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διεύθυνση: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127 - 11521 Αθήνα
Τηλ: 210 647 8872
Fax: 210 642 6323
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 08:30 - 14:30

Η συλλογή της περιλαμβάνει 200 περίπου τίτλους εξειδικευ- μένων περιοδικών (κατάλογος – PDF ) σχετικών με τους ερευνητικούς τομείς του Ινστιτούτου.
Ιστοχώρος

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διεύθυνση: Στ. Δέλτα 8, Κηφισιά - 14561 Αθήνα
Τηλ: 210 818 0211
Fax: 210 807 7506
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 10:00 - 13:00
Αναζήτηση στον Ανοιχτό Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) Ιστοχώρος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Διεύθυνση: 47ο Χλμ. Λεωφ. Αθηνών - Σουνίου - 19013 Ανάβυσσος Αττικής
Τηλ: 229 107 6321
Fax: 229 107 6321
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 14:30
Αναζήτηση στον Ανοιχτό Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) Ιστοχώρος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση: Σωρανού Εφεσίου 4 - 11527 Αθήνα
Τηλ: 210 659 7568
Fax: 210 659 7545
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 16:00

Παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση πλήρους κειμένου στα μεγαλύ- τερα περιοδικά των ιατροβιολογικών επιστημών και στις πλέον έγκυρες διεθνείς βάσεις δεδομένων. Ιστοχώρος

ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διεύθυνση: Αγίων Ασωμάτων 9, Θησείο - 10553 Αθήνα
Τηλ: 210 331 6516
Fax: 210 323 1557
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 16:00 - 20:00

Η συλλογή της περιλαμβάνει 10.000 βιβλία και περίπου 1.100 διαφορετικούς τίτλους περιοδικών.
Ιστοχώρος