Αρχική » Πληροφορίες » Εκθέσεις Αξιολόγησης

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

             
             
             
             
       
             
  Εσωτερική Αξιολόγηση
Τμήματος 2014 - 2016
  Ταυτότητα Τμήματος
2016 - 2017
  Στοιχεία ΠΠΣ
2016 - 2017
 
             
             
             
             
             
             

             
             
             
             
             
             
             
  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2011       Έκθεση Επικ/μένης Εσ/κής Αξιολόγησης 2012  
             
             
             
             
      Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 2014