Αρχική » Πληροφορίες » Μεταφορά Θέσης Φοίτησης Δημοσίων Υπαλλήλων

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ1/79383/B3/02/06/2014, Αρ. ΦΕΚ 1397, Τεύχος Β΄ Υπουργική Απόφαση για τη μεταφορά θέσης φοίτησης δημοσίων υπαλλήλων, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 15 έως 30 Σεπτεμβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και από 15 έως 31 Ιανουαρίου για το θερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σπουδών του Τμήματος φοίτησης και από πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη όπου υπηρετεί ο υπάλληλος  ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο, στην οποία θα αναγράφεται η πόλη ή η περιφέρεια στην οποία έχει εκλεγεί.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται καθημερινά στη Γραμματεία του Τμήματος  μεταξύ των ωρών 11:00 και 14:00.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 143458/21/14-9-2015 Υ.Α. , ΦΕΚ 2011 Β΄ για τη μεταφορά θέσης φοίτησης ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, οι αιτήσεις για τη μεταφορά θέσης φοίτησης στο Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ θα υποβάλλονται από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σπουδών του Τμήματος φοίτησης και από πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ύλην αρμόδιο όργανο.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος  Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 11.00-14.00.