Αρχική » Πληροφορίες » Μεταφορά Θέσης Φοίτησης Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 143458/21/14-9-2015 Υ.Α., ΦΕΚ 2011Β για τη μεταφορά θέσης φοίτησης ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, οι αιτήσεις για τη μεταφορά θέσης φοίτησης στο Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ θα υποβάλλονται από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σπουδών του Τμήματος φοίτησης και από πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ύλην αρμόδιο όργανο.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος  Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 11.00-14.00.


Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων
& Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι.