Αρχική » Πληροφορίες » Παροχές & Δραστηριότητες » Σύμβουλοι Σπουδών Πρωτοετών

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το Τμήμα Βιολογίας, αποφάσισε κατά την 11η συνεδρίαση της Συνέλευσης στις 25/05/2016, να υιοθετήσει το θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή για τους πρωτοετείς φοιτητές, με έναρξη εφαρμογής του θεσμού από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Οι Σύμβουλοι Σπουδών αναλαμβάνουν να συμβουλεύουν και να υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές, με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, οι Σύμβουλοι ενημερώνουν και πληροφορούν τους φοιτητές σε θέματα των σπουδών τους αλλά και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα για φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους (άρθρο 35 Ν. 4009/2011, άρθρο 50, Προεδρικό Διάταγμα 160/2008/Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Α.Ε.Ι.).

Σύμφωνα με την απόφαση του Τμήματος, οι πρωτοετείς φοιτητές κατανέμονται στα ενεργά μέλη Δ.Ε.Π. – Συμβούλους Σπουδών του Τμήματος, κατά Αριθμό Μητρώου και αλφαβητική σειρά αντίστοιχα (εκτός των ειδικών κατηγοριών) και αναρτάται επικαιροποιημένος αλφαβητικός πίνακας με τα ονόματα των Συμβούλων Καθηγητών και τους Αριθμούς Μητρώου των φοιτητών.

Οι φοιτητές που διαθέτουν πιστοποιητικά σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής τους σε εξετάσεις, παρακαλούνται να τα καταθέτουν με σχετική αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνοντας τον Σύμβουλο καθηγητή (https://access.uoa.gr/)