Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Κανόνες Ασφαλείας στα Εργαστήρια

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στο Εργαστήριο πρέπει, απαραιτήτως, να φοράτε εργαστηριακή ποδιά, η οποία να είναι καθαρή.
Πλένετε πάντοτε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό πριν από την εργαστηριακή σας δραστηριότητα και μετά το τέλος της. Τα χέρια πρέπει επίσης να απολυμαίνονται αμέσως μετά την επαφή με μικροβιακό υλικό.
Απαγορεύεται να τρώτε, να πίνετε και να καπνίζετε στους εργαστηριακούς χώρους. Απαγορεύεται να μασάτε τσίχλες. Επίσης, απαγορεύεται η φύλαξη τροφίμων σε ψυγεία που περιέχουν εργαστηριακό υλικό.
Μη φοράτε φακούς επαφής και - αν είναι ανάγκη - φοράτε γυαλιά ασφαλείας.
Απαγορεύεται η χρήση καλλυντικών εντός των Εργαστηρίων.
Φοράτε γάντια, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Ακόμα και με τα γάντια, πρέπει να προσέχετε, ώστε ο χώρος και οι συσκευές να διατηρούνται πάντα καθαρές.
Ο πάγκος εργασίας είναι απαραίτητο να διατηρείται πάντοτε καθαρός και τακτικός. Όσοι ασχολούνται με μικρο- βιολογία πρέπει πριν και μετά από κάθε πειραματική εργασία να κάνουν απολύμανση.
Εάν πέσει κάποιο τοξικό υλικό στον πάγκο εργασίας, τότε αυτός πρέπει άμεσα να καθαρισθεί.
Στο τέλος της εργασίας πρέπει να πλένονται όλα τα υαλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Κάθε πειραματική εργασία πρέπει να είναι τόσο καλά οργανωμένη πριν από την έναρξή της, ώστε να ελαχιστοποι- είται κάθε πιθανός κίνδυνος ατυχήματος.
Η πόρτα του Εργαστηρίου πρέπει να είναι κλειστή όταν εκτιμάται ότι η πειραματική διαδικασία που εξελίσσεται μέσα περιέχει κινδύνους.
Διαβάζετε προσεκτικά τις ετικέτες των διαφόρων χημικών αντιδραστηρίων και χειρίζεστε αυτά πάντοτε σύμφωνα με τις υποδείξεις της εταιρείας παραγωγής τους ή τις οδηγίες του υπευθύνου του Εργαστηρίου.
Η χρήση εύφλεκτων, πτητικών, διαβρωτικών ή τοξικών οργανικών ουσιών (μεθανόλη, αιθανόλη, ισοπροπανόλη, ακρυλαμίδη, φαινόλη, χλωροφόρμιο, τολουόλιο, ξυλάλη κ.λπ.) ή διαλυμάτων που αναθυμιάζουν (πυκνά διαλύματα οξέων ή βάσεων π.χ. υδροχλωρικό οξύ, θειικό οξύ, νιτρικό οξύ, οξικό οξύ, καυστικό νάτριο, καυστικό κάλιο) πρέπει να γίνεται πάντοτε στους απαγωγούς.
Μην χρησιμοποιείτε το στόμα σας για να αναρροφήσετε διαλύτες με σιφώνιο. Χρησιμοποιείτε πάντοτε αυτόματα σιφώνια ή πουάρ.

Όταν κάνετε αραιώσεις οξέων, να προσθέτετε πάντοτε το οξύ στο νερό. Ποτέ μη δοκιμάζετε ή μυρίζετε ένα αντιδρα- στήριο ή χημική ουσία.
Η χρήση του λύχνου Βunsen πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και να επιβεβαιώνεται η διακοπή της παρο- χής του αερίου μετά το κλείσιμο του λύχνου. Μην χρησιμοποιείτε φλόγα, παρά μόνον όταν σας το πει ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου.
Μην επιστρέφετε χημικά αντιδραστήρια στις φιάλες τους. Προσπαθήστε να παίρνετε από τις φιάλες ακριβώς την ποσότητα που χρειάζεστε.
Βάζετε πάντοτε ετικέτες που περιγράφουν το περιεχόμενο των δοκιμαστικών σωλήνων ή φιαλών που χρησιμοποι- είτε κατά τον πειραματισμό σας.
Μην ρίχνετε στην αποχέτευση αντιδραστήρια και άχρηστα χημικά, εκτός αν ρητά σας το έχει επιτρέψει ο υπεύθυνος του Eργαστηρίου.
Μην πετάτε ποτέ μικροβιακό υλικό χωρίς να το έχετε αποστειρώσει.
Τα σιφώνια, μετά τη χρήση τους, πρέπει να τοποθετούνται πρώτα στα ειδικά δοχεία με το απολυμαντικό και μετά να προωθούνται στις ειδικές συσκευές πλύσης.
Να γνωρίζετε πάντοτε τη θέση του πυροσβεστήρα καθώς και τον τρόπο χρήσης του.
Πετάτε τα σπασμένα υαλικά σε ειδικά δοχεία απορριμμάτων.
Όλοι οι μεταλλικοί κύλινδροι που έχουν ύψος μεγαλύτερο από 1 μέτρο και περιέχουν αέριο υπό πίεση μεγαλύτερη από 1000lbs/in2 πρέπει να μεταφέρονται με ειδικά trolleys. Οι κύλινδροι αυτοί, εφόσον χρησιμοποιούνται μέσα σε Εργαστήρια, πρέπει να στηρίζονται με μια ζώνη τοποθετημένη στο πάνω 1/4 του κυλίνδρου. Κατά τη μεταφορά, πρέπει να αφαιρούνται οι ρυθμιστές πίεσης και οι κύλινδροι να ασφαλίζονται με το κάλυμμα ασφαλείας.
Εάν σπάσει κάποιο θερμόμετρο να ενημερώνετε πάντοτε τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου. Ποτέ μην προσπαθείτε να μαζέψετε τον υδράργυρο μόνοι σας.
Να ειδοποιείτε πάντοτε τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου για οποιοδήποτε ατύχημα. Όλα τα ατυχήματα και τα περι- στατικά που συμβαίνουν στο Εργαστήριο πρέπει να καταγράφονται και να αποσαφηνίζονται τα αίτια που τα προ- κάλεσαν, ώστε να γίνεται στο μέλλον ευκολότερη η πρόληψή τους.