Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εγγραφή Πρωτοετών Φοιτητών

Τα ονόματα των φοιτητών που εισάγονται στο Τμήμα Βιολογίας σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής, γνωστοποιούνται στη Γραμματεία του Τμήματος με ειδικές καταστάσεις από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Η πρόσκληση για την εγγραφή τους γίνεται σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή και οι εισαγόμενοι χωρίς εξετάσεις, καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων, που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (π.χ. ασθενείς κ.λπ.).

Για την εγγραφή του, ο εισαγόμενος ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.  Αίτηση για εγγραφή (παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος)

2. Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών. Σε περίπτωση που υποβάλλεται πρωτότυπος τίτλος απόλυσης (απολυτήριο ή πτυχίο), αυτός μπορεί να αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.

3.  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

4.  Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Εκτός των παραπάνω, και μόνον όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο (90% και 10%) και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄ (90%) υποβάλλουν και αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης της παρ.13 του άρθρου 1 του Ν.2525/97, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 του 2909/2001.

Κατά την εγγραφή του ο εισαγόμενος επιδεικνύει στη Γραμματεία του Τμήματος το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά του στοιχεία.

Η Γραμματεία, κατά την εγγραφή, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα στοιχεία αυτών που προσέρχονται για εγγραφή με το ατομικό δελτίο επιτυχίας και το επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα.

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται κάθε φορά από το Προεδρικό Διάταγμα που ισχύει, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Φοιτητής που δεν ενεγράφη ούτε με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου αυτής της παραγράφου, χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, καθώς και για τα επόμενα έτη.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής δε γίνονται δεκτές, εκτός αν το Τμήμα κρίνει ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι που να δικαιολογούν την εκπρόθεσμη προσέλευση για εγγραφή και πάντως όχι μετά την παρέλευση ενός μηνός.

Φοιτητική Ιδιότητα

Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή στο Τμήμα και διατηρείται μέχρι τη λήψη του πτυχίου. Είναι δυνατή η αναστολή της φοίτησης με αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Τμήμα και μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα του φοιτητή. Η φοιτητική ιδιότητα αποκαθίσταται με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου.

Φοιτητική Ταυτότητα

Κάθε φοιτητής μετά από την αρχική εγγραφή του εφοδιάζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος με φοιτητική ταυτότητα.

Υποχρεώσεις Φοιτητών

  Γενικές υποχρεώσεις
  Οι φοιτητές οφείλουν:
 

Να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις.

 

Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα εργαστήρια: Mία απουσία μπορεί να σημαίνει και απώλεια του μαθήματος για το τρέχον εξάμηνο).

 

προσέχουν και να φροντίζουν τα εργαστηριακά όργανα.

 

Να διατηρούν καθαρούς τους πανεπιστημιακούς χώρους και να μη δημιουργούν φθορές στις αίθουσες διδασκαλίας.

 

Να προσέρχονται εγκαίρως στη Γραμματεία του Τμήματος για τις εγγραφές, τις ανανεώσεις των εγγραφών και τις δηλώσεις των μαθημάτων.

 

Οι πρωτοεγγραφόμενοι φοιτητές να καταθέτουν έγκαιρα τη βεβαίωση ιατρικής εξέτασης. Αν δεν την καταθέσουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους δεν θα λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου.

 

Να συμμετέχουν ενεργά στα πανεπιστημιακά όργανα στα οποία έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι του Φοιτητικού Συλλόγου.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών καταρτίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος σύμφωνα με τα Άθρα 24 και 25 του Ν. 1268/82, το Άρθρο 9 του Ν. 2083/92 και το Άρθρο 1, παρ. 5 του Ν. 2188/94.

Σύμφωνα με το Άρθρο 24 "Πρόγραμμα Σπουδών" του Ν. 1268/82:

1. Το Πρόγραμμα Σπουδών, περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών και των κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων.

2. Το Πρόγραμμα Σπουδών προσαρμόζεται στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, ο οποίος καθορίζεται για κάθε πτυχίο με Π.Δ. που εκδίδεται μετά από γνώμη του Σ.Α.Π. (Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης) και των Σχολών και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από οκτώ.

3. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό «διδακτικών μονάδων» (δ.μ.). Η δ.μ. αντιστοιχεί σε μια εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο προκειμένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας μαθήματος και σε μια μέχρι τρεις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή εξάσκησης επί ένα εξάμηνο για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Στο Πρόγραμμα Σπουδών περιέχεται και ο ελάχιστος αριθμός δ.μ. που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.

4. Η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Ανταποκρίνεται πάντως, σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και στην αλληλουχία των προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων από προαπαιτούμενα μαθήματα. Με τη διαδικασία κατάρτισης του Προγράμματος Σπουδών ορίζονται τα προαπαιτούμενα και τα εξαρτώμενα από προαπαιτούμενα μαθήματα. Ο φοιτητής υποβάλλει τη δήλωση προτίμησης στη Γραμματεία του Τμήματος, στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

5. Τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα καλύπτουν τουλάχιστο το 1/4 του Προγράμματος Σπουδών.

6. Αρμόδια για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Το Πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρείται κάθε Απρίλιο. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί Επιτροπή Προγράμματος από μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με ετήσια θητεία, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Γενική Συνέλευση αφού προηγουμένως κωδικοποιήσει τις προτάσεις των Τομέων.

7. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για το Πρόγραμμα Σπουδών κοινοποιείται στον Κοσμήτορα και στην Ε.Α.Γ.Ε. (Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων & Επιστημών) και δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

8. Στα Προγράμματα Σπουδών ενός Τμήματος μπορούν να περιλαμβάνονται και μαθήματα που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο Τομέα άλλων Τμημάτων της ίδιας ή άλλης Σχολής. Στην περίπτωση αυτή, η ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη του Δ.Ε.Π. του Τομέα αυτού, γίνεται με απόφαση της Κοσμητείας ή του Πρυτανικού Συμβουλίου, αντίστοιχα, μετά από πρόταση των αντίστοιχων Τμημάτων ή Σχολών.

9. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο.

10. Για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών καθορίζεται ο Τομέας που έχει αρμοδιότητα για τη διδασκαλία τους. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να διδάσκονται από όλα τα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

Προϋποθέσεις Απόκτησης Πτυχίου

Για την απόκτηση πτυχίου Βιολογίας απαιτείται η φοίτηση σε 8 εξάμηνα, η επιτυχής εξέταση σε 35 μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (21 υποχρεωτικά και 14 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά) και η συμπλήρωση τουλάχιστον 171 Διδακτικών Μονάδων ή 240 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων - ECTS (European Credit Transfer System). Οι διδακτικές και οι πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων αναφέρονται στον Κατάλογο των Υποχρεωτικών και των κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων, στο Αναλυτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων καθώς και στην Κατανομή Μαθημάτων σε Εξάμηνα.

Υπολογισμός Βαθμού Πτυχίου

Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού πτυχίου είναι ενιαίος για όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας και καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. Φ141/Β3/2166 (Φ.Ε.Κ. 308 τ. Β. 18/06/1987), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων υπ' αριθμ. Φ.141/Β3/2457/1988 (Φ.Ε.Κ. 802 τ.Β), Φ.141/Β3/2882/1989 (Φ.Ε.Κ. 507 τ.Β) και Φ.141/Β3/4182/1989 (Φ.Ε.Κ. 693 τ.Β). Συγκεκριμένα:

1. Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου των φοιτητών των Α.Ε.Ι.:

α) πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος επί έναν συντελεστή, ο οποίος ονομάζεται συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων.

β) Οι συντελεστές βαρύτητας κυμαίνονται από 1,0 έως 2,0 και υπολογίζονται ως εξής:

•   Μαθήματα με 1 ή 2 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,0

•   Μαθήματα με 3 ή 4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5

•   Μαθήματα με περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 2,0

2. Εάν ένας φοιτητής έχει βαθμολογηθεί σε περισσότερα μαθήματα από όσα αντιστοιχούν στον κατά το Πρόγραμμα Σπουδών απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου, μπορεί αυτός να μη συνυπολογίσει για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου τους βαθμούς ενός αριθμού κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των διδακτικών μονάδων που προκύπτει από τα υπόλοιπα μαθήματα είναι τουλάχιστον ίσος με τον απαιτούμενο για τη λήψη πτυχίου.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις διεξάγονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτίσει η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Δικαίωμα προσέλευσης στις εξετάσεις έχουν οι φοιτητές μόνον εφόσον έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο μάθημα κατά την περίοδο των εγγραφών του αντίστοιχου εξαμήνου και έχουν ασκηθεί κανονικά (εφόσον υπάρχουν εργαστηριακές ασκήσεις).

Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να έχει μαζί του την αστυνομική ή/και τη φοιτητική του ταυτότητα.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν 2083/92 αν φοιτητής αποτύχει τέσσερις (4) φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος μπορεί ύστερα από αίτησή του και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος, να ορίσει τριμελή επιτροπή επανεξέτασης στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά και ο εξεταστής.

Μητρώο Διδασκαλίας Μαθημάτων

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος της 5/11/1996, με ευθύνη των διδασκόντων κάθε μαθήματος, τηρείται «Μητρώο Διδασκαλίας Μαθημάτων», το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό ημερολόγιο παραδόσεων, φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, το μητρώο κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω των Τομέων, που έχουν την ευθύνη της υλοποίησης του Προγράμματος Σπουδών στα μαθήματα που τους αφορούν.

Οργάνωση Μαθημάτων σε Εξάμηνα

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται κατά το Χειμερινό (περιττό ή "μονό") και το Εαρινό (άρτιο ή "ζυγό") εξάμηνο. Κάθε φοιτητής έχει την υποχρέωση να εγγράφεται στην αρχή κάθε εξαμήνου στα μαθήματα που προτίθεται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό και να εξεταστεί στο τέλος του εξαμήνου. Η εγγραφή γίνεται είτε σε ειδικά έντυπα που παρέχει η Γραμματεία του Τμήματος, είτε ηλεκτρονικά μέσα σε καθορισμένες ημερομηνίες.

Φοιτητής που δεν έχει εγγραφεί μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες σε κάποιο μάθημα, δεν γίνεται δεκτός στην εξέταση του αντίστοιχου εξαμήνου, αλλά ούτε και στην επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου. Η μοναδική εξαίρεση από τον κανόνα αυτό είναι η ακόλουθη:

Κάθε φοιτητής ακόμη και αν δεν προσέλθει για εγγραφή θεωρείται ότι έχει αυτόματα εγγραφεί και έχει δικαίωμα για εξέταση στα υποχρεωτικά μαθήματα (ένδειξη Υ) του εξαμήνου φοίτησής του. Η εγγραφή ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο εξάμηνο και δεν υπάρχει αυτόματη εγγραφή ή επανεγγραφή.

Φοιτητές που δεν περατώνουν με επιτυχία την εξέταση του μαθήματος στο οποίο έχουν εγγραφεί, πρέπει να εγγραφούν εκ νέου σε μεταγενέστερο εξάμηνο, προκειμένου να εξεταστούν στο μάθημα αυτό.

Συνοπτικά:

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 3 εβδομάδες για εξετάσεις.

Κάθε φοιτητής μπορεί να καταρτίζει ένα δικό του, προσωπικό, πρόγραμμα 8 εξαμήνων μέσω του οποίου θα καταστεί πτυχιούχος, αφού λάβει υπόψη του τις υποδείξεις του ενδεικτικού προγράμματος.

Μάθημα που διδάχθηκε σε λιγότερες από 9 εβδομάδες θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε επαρκώς, οπότε με απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου ή επαναλαμβάνεται το μάθημα ή παρατείνεται το εξάμηνο.

Φοιτητής που απέτυχε στις εξετάσεις Ιανουαρίου ή Ιουνίου και Σεπτεμβρίου σε μάθημα επιλογής, έχει τη δυνατότητα ή να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο ή να το αντικαταστήσει με άλλο μάθημα επιλογής.

Στην αρχή κάθε εξαμήνου ο φοιτητής δηλώνει τα μαθήματα του εξαμήνου που θα διδαχθεί. Εάν δεν προσέλθει να τα δηλώσει, χρεώνεται μόνον τα υποχρεωτικά του ενδεικτικού προγράμματος του αντίστοιχου εξαμήνου σπουδών του.

Η διπλωματική εργασία αρχίζει στο 7ο (Ζ) εξάμηνο, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στο 8ο (Η) εξάμηνο, σύμφωνα με τον κανονισμό που παρατίθεται παρακάτω. Στη Γραμματεία του Τμήματος αποστέλλεται μόνον ένας βαθμός, ο οποίος είναι ο βαθμός επιτυχίας των δύο εξαμήνων.

Διπλωματική Εργασία - Κανονισμός

Η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του έβδομου (Ζ) και του όγδου (Η) εξαμήνου σπουδών, δηλαδή του τελευταίου έτους σπουδών, και ισοδυναμεί: α) με 15 Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.) ή 34 Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.) του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων - ECTS (European Credit Transfer System) για τους εγγραφέντες μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και β) με ... Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.) ή 40 Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.) του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS (European Credit Transfer System) για τους εγγραφέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και μετά.

Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται σύμφωνα με τον ακόλουθο Κανονισμό Διπλωματικών Εργασιών που έχει εγκριθεί με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος της 05/04/2017:

Από τον Πρόεδρο του Τμήματος ορίζεται Επιτροπή ετήσιας θητείας, υπεύθυνη για τις Διπλωματικές Εργασίες, που απαρτίζεται από ένα μέλος ΔΕΠ από κάθε Τομέα, δύο μέλη ΕΔΙΠ, τέσσερις προπτυχιακούς φοιτητές και ένα μεταπτυχιακό φοιτητή οι οποίοι ορίζονται από τα Δ.Σ. των αντίστοιχων συλλόγων.

Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα θέματα των Διπλωματικών Εργασιών από τους Τομείς την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου και τα ανακοινώνει την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου στις ανακοινώσεις του Τμήματος στο e-class. Επίσης, ορίζεται η χρονική περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος από φοιτήτριες και φοιτητές και συνέντευξης σε μέλη ΔΕΠ που προτείνουν τα θέματα.

Δεν επιτρέπεται προσθήκη νέου θέματος ύστερα από την αρχική ανακοίνωση των θεμάτων.

Κάθε φοιτητής (6ου εξαμήνου και άνω) υποβάλλει μόνο μία έντυπη αίτηση, με όλα τα θέματα που τον ενδιαφέρουν, ο αριθμός των οποίων πρέπει να κυμαίνεται από τρία (3) μέχρι έξι (6), ακόμη και αν αυτά προέρχονται από περισσότερους από έναν Τομείς. Η (έντυπη) αίτηση υποβάλλεται στην Γραμματεία του Τμήματος. Καταρτίζεται κατάλογος με όλες οι αιτήσεις και δημοσιοποιείται στις ανακοινώσεις του Τμήματος στο e-class.

Αν κάποιος φοιτητής δεν επιλεγεί στον Τομέα 1ης προτίμησης, η αίτηση του διαβιβάζεται μέσω του εκπροσώπου του Τομέα στον Τομέα 2ης προτίμησης κ.ο.κ.

Η επιλογή των φοιτητών στις προτεινόμενες Διπλωματικές Εργασίες ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Ο τελικός συνολικός κατάλογος εγκρίνεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος και δημοσιοποιείται στις ανακοινώσεις του Τμήματος στο e-class.

Συνιστάται σε κάθε μέλος ΔΕΠ να ανακοινώνει τουλάχιστον δύο (2) θέματα Διπλωματικής Εργασίας για κάθε Ακαδημαϊκό Έτος. Συνιστάται, επίσης, ο μέγιστος αριθμός Διπλωματικών Εργασιών να είναι πέντε (5) ανά μέλος ΔΕΠ, που μπορεί να ανέλθει συνολικά σε επτά (7) εφ’ όσον εξασφαλίζεται συν-επίβλεψη με μέλη ΕΔΙΠ σε δύο (2) Διπλωματικές Εργασίες, για τη σωστή άσκηση των φοιτητών.

Δεν μπορεί δύο φοιτητές να έχουν το ίδιο θέμα. Αν αυτό απαιτείται για ειδικούς πειραματικούς λόγους, τότε οι φοιτητές αυτοί παίρνουν παρόμοια θέματα αλλά με διαφοροποίηση που να επιτρέπει ανεξάρτητη πειραματική εργασία και ανεξάρτητη συγγραφή θεωρητικού μέρους.

Η Διπλωματική Εργασία είναι ερευνητική εργασία με στόχο την εκμάθηση τεχνικών, τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου, τη χρήση βιβλιογραφίας, την ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Αν το απαιτεί η έρευνα, ανακοινώνονται και θεωρητικές ερευνητικές Διπλωματικές Εργασίες.

Αναπροσαρμογή του τίτλου της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει κατά την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, αν απαιτηθεί από την πορεία της έρευνας και τα αποτελέσματα αυτής.

Ως διάρκεια ουσιαστικής εργαστηριακής παρουσίας για τη διεξαγωγή της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται ελάχιστος χρόνος εννέα (9) μηνών και μέγιστος χρόνος δώδεκα (12) μηνών. Αν δημιουργηθεί πρόβλημα χρόνου, τη λύση δίνει ο οικείος Τομέας και η Επιτροπή Διπλωματικών Εργασιών παρουσία του υπευθύνου μέλους ΔΕΠ.

Κριτήρια επιλογής φοιτητών είναι η επιτυχής παρακολούθηση των απαιτούμενων για κάθε Διπλωματική Εργασία μαθημάτων και συνέντευξη των υποψηφίων φοιτητών από το μέλος ΔΕΠ που έχει ορίσει τα θέματα. Το μέλος ΔΕΠ ενημερώνει την Επιτροπή μέσω του Εκπροσώπου του Τομέα για τους φοιτητές που επέλεξε να εργαστούν στα θέματα που πρότεινε.

Για κάθε Ακαδημαϊκό έτος πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής αριθμός Διπλωματικών Εργασιών. Επειδή η Διπλωματική Εργασία αποτελεί ουσιαστικό εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να καλύπτονται οι ανάγκες σε θέματα. Σε περίπτωση έλλειψης θεμάτων, η επιτροπή αναζητά λύση για όλους τους φοιτητές που διανύουν το 4ο έτος σπουδών.

Κάθε Διπλωματική Εργασία παρουσιάζεται δημόσια μετά από ανακοίνωση του υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος και του αντίστοιχου Τομέα, και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τομέα. Κάθε φοιτητής παραδίδει υποχρεωτικά ένα αντίτυπο της Διπλωματικής του εργασίας στο υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ και προαιρετικά την καταθέτει ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΕΚΠΑ «Πέργαμος». Η υποβολή Διπλωματικής Εργασίας στην Πλατφόρμα «Πέργαμος» ή Γκρίζα βιβλιοθήκη συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο (από τη Γραμματεία του Τμήματος). Διαδικασία καταχώρησης Διπλωματικών Εργασιών στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος»

Η Διπλωματική Εργασία, ως υποχρεωτικό μάθημα, διεξάγεται στο Τμήμα Βιολογίας. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση συνεργασίας μέλους ΔΕΠ με Επιστήμονες Δημοσίων Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Πανεπιστημιακών Τμημάτων, Κλινικών ή Νοσοκομείων, το πρακτικό μέρος μπορεί να γίνει στον αντίστοιχο ερευνητικό χώρο. Συνιστάται κάθε μέλος ΔΕΠ να μην περιορίζεται μόνο στην επίβλεψη εξωτερικών Διπλωματικών Εργασιών.

       
  Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2021-2022
  Θέματα Εξωτ. Διπλωματικών Εργασιών 2021-2022
  Ανατεθειμένες Δ.Ε. από την Α' Κατανομή (2021-2022)   Αδιάθετες Δ.Ε. από την Α' Κατανομή (2021 -2022)
  Τελική Κατανομή Διπλωματικών Εργασιών 2021 - 2022
  Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2020-2021
  Θέματα Εξωτ. Διπλωματικών Εργασιών 2020-2021
  Α' Κατανομή Διπλωματικών Εργασιών 2020-2021   Διαθέσιμα Θέματα Β' Κατανομής Δ. Ε. 2020-2021
  Τελική Κατανομή Διπλωματικών Εργασιών 2020 - 2021
  Α' Κατανομή Διπλωματικών Εργασιών 2019-2020   Διαθέσιμα Θέματα Β' Κατανομής Δ. Ε. 2019-2020
  Αποδεκτές Αιτήσεις Διπλωματικών Εργασιών 2019-2020   Εξωτερικές Δ. Ε. (Β Κατανομή) 2019-2020
  Οι Διπλωματικές Εργασίες 2019-2020 με αριθμούς
       

Ανώτατη Διάρκεια Φοίτησης

Σύμφωνα με το Άρθρο 14 "Ανώτατη διάρκεια φοίτησης" του Ν. 3549/07:

α) Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στις προπτυχιακές σπουδές δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, προσαυξανόμενο κατά 100%. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή με απόφαση της Συγκλήτου για τα Πανεπιστήμια και της Συνέλευσης για τα Τ.Ε.Ι., ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και σχετική αίτηση φοιτητή ή σπουδαστή, η παράταση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης του αιτούντος, μέχρι δύο (2) εξάμηνα.

β) Οι φοιτητές ή σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν θα προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές ή σπουδαστές, που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές ή σπουδαστές επανέρχονται στο Τμήμα.

γ) Μετά την πάροδο της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, ο φοιτητής ή σπουδαστής θεωρείται ότι έχει απολέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα. Για την απώλεια της φοιτητικής ή σπουδαστικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα, στα οποία ο φοιτητής ή σπουδαστής έχει εξεταστεί επιτυχώς.

δ) Φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι εγγεγραμμένοι σε Α.Ε.Ι. της χώρας και δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου αυτού αριθμού εξαμήνων και πέραν αυτού επί πέντε (5) επιπλέον ακαδημαϊκά έτη. Φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχουν ήδη συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους επί πέντε (5) ακόμη ακαδημαϊκά έτη, αρχόμενα από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ε) Φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχουν ήδη υπερβεί το παραπάνω ανώτατο όριο φοίτησης, καλούνται εγγράφως από το οικείο Α.Ε.Ι. να δηλώσουν εγγράφως εάν επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών τους. Σε περίπτωση καταφατικής δήλωσης μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους επί πέντε (5) ακόμη ακαδημαϊκά έτη, αρχόμενα από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Διαφορετικά διαγράφονται από τα μητρώα του οικείου Α.Ε.Ι. και στερούνται της φοιτητικής ή σπουδαστικής ιδιότητας. Για την απώλεια της φοιτητικής ή σπουδαστικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα, στα οποία ο φοιτητής ή σπουδαστής έχει εξεταστεί επιτυχώς.