Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Κατατακτήριες Εξετάσεις 2020 - 2021

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 - 2021

 

Η κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επισυναπτόμενη Υπουργική Απόφαση και στο Άρθρο 74 του Ν.4485/2017

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020, ενώ οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν μεταξύ 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

β) Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος σχετικά με τις κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Βιολογίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 - 2021 πατώντας εδώ.
 
Στην απόφαση περιλαμβάνονται: α) τα εξεταζόμενα μαθήματα, β) η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων και τα προτεινόμενα συγγράμματα, γ) η κατάταξη των διαφόρων κατηγοριών πτυχιούχων σε εξάμηνο σπουδών, δ) ο ορισμός βαθμολογητών και αναβαθμολογητών των εξεταζόμενων μαθημάτων, ε) οι ημερομηνίες διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων και στ) τα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης κατατακτηρίων εξετάσεων που θα υποβάλλετε στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους πατώντας εδώ. Οι αιτήσεις  αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


- Ν.4186/09-2013, άρθρο 57, ΦΕΚ Α'193: (Τροποποιεί τo άρθρο 15 του ν. 3404/2005-260Α', εκτός της παρ.1)

- Ν.4218/10-12-2013, άρθρο έκτο, παρ.10, ΦΕΚ Α'268: (Τροποποιεί την παρ.2 του άρθρου 15 του Ν.3405/2005)

- Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013, ΦΕΚ Β΄3185: "Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης"

- Υ.Α. 92983/Ζ1/11-06-2015, ΦΕΚ Β'1329: (Τροποποιεί την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013, ΦΕΚ 3185Β΄ -προσθήκη άρθρου 4 - για υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες).

- Ν.4386/2016, άρθρο 65, ΦΕΚ Α'83: (Στο άρθρο 37 του ν.4009/11 (Α'195) προστίθεται η παράγραφος 6 - δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα).

- Ν.4485/2017, άρθρο 74, παρ.3, ΦΕΚ Α'114: (Τροποποιεί τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 του Ν.3404/2005, όπως είχαν αντικατασταθεί με τις περ. γ' και δ' του άρθρου 57 του Ν.4186/2013).