Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Κατατακτήριες Εξετάσεις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Η κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επισυναπτόμενη Υπουργική Απόφαση και στο Άρθρο 74 του Ν.4485/2017

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022, ενώ οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν μεταξύ 14, 15 και 16 Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

β) Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος σχετικά με τις κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Βιολογίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022 - 2023 πατώντας εδώ.
 
Στην απόφαση περιλαμβάνονται: α) τα εξεταζόμενα μαθήματα, β) η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων και τα προτεινόμενα συγγράμματα, γ) η κατάταξη των διαφόρων κατηγοριών πτυχιούχων σε εξάμηνο σπουδών, δ) ο ορισμός βαθμολογητών και αναβαθμολογητών των εξεταζόμενων μαθημάτων, ε) οι ημερομηνίες διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων και στ) τα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των κατόχων πτυχίου Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ, υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://eprotocol.uoa.gr μέσω της διαδρομής: Σύνδεση > Σύνδεση μέσω taxisnet. (Μετά τη σύνδεση, επιλέγεται το πεδίο με τίτλο: "Νέα Αίτηση" και έπειτα το πεδίο με τίτλο: "Αίτηση για κατατακτήριες εξετάσεις", όπου συνυποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών)

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Οδηγίες διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021-2022

Πρακτικό και πίνακας με τα αποτελέσματα από τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων 2021-2022

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


- Ν.4186/09-2013, άρθρο 57, ΦΕΚ Α'193: (Τροποποιεί τo άρθρο 15 του ν. 3404/2005-260Α', εκτός της παρ.1)

- Ν.4218/10-12-2013, άρθρο έκτο, παρ.10, ΦΕΚ Α'268: (Τροποποιεί την παρ.2 του άρθρου 15 του Ν.3405/2005)

- Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013, ΦΕΚ Β΄3185: "Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης"

- Υ.Α. 92983/Ζ1/11-06-2015, ΦΕΚ Β'1329: (Τροποποιεί την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013, ΦΕΚ 3185Β΄ -προσθήκη άρθρου 4 - για υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες).

- Ν.4386/2016, άρθρο 65, ΦΕΚ Α'83: (Στο άρθρο 37 του ν.4009/11 (Α'195) προστίθεται η παράγραφος 6 - δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα).

- Ν.4485/2017, άρθρο 74, παρ.3, ΦΕΚ Α'114: (Τροποποιεί τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 του Ν.3404/2005, όπως είχαν αντικατασταθεί με τις περ. γ' και δ' του άρθρου 57 του Ν.4186/2013).