Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Μεταδιδακτορική Έρευνα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ


Άρθρο 1: Οργάνωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

1. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας σε επιστήμονες σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών/Τμημάτων του.

2. Βασικοί στόχοι της εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας είναι:

α) Η επέκταση της ειδίκευσης ή των αποτελεσμάτων που έχουν αποκτηθεί με τη διδακτορική διατριβή των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν τη Σχολή/το Τμήμα.

β) Η ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.

γ) Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας.

δ) Η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας.

ε) Η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και η διεθνής διάκριση του ερευνητικού έργου του ΕΚΠΑ.

 

Άρθρο 2: Διαδικασία έγκρισης μεταδιδακτορικής έρευνας

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής.

2. Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας στην οποία θα εκπονηθεί η μεταδιδακτορική έρευνα.

3. Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις για μεταδιδακτορική έρευνα στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή δέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αιτήσεις από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ερευνητές/τριες, οι οποίες κατατίθενται στη Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματος.

4. Στην αίτηση αναγράφεται το μέλος της Σχολής/του Τμήματος υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας θα πραγματοποιήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα και επισυνάπτονται τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής

β) αντίγραφο –εφόσον υπάρχει– Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (βάσει του καταλόγου αναγνωρισμένων Τμημάτων των Ιδρυμάτων της αλλοδαπής από τον ΔΟΑΤΑΠ)

γ) αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (βάσει του καταλόγου αναγνωρισμένων Τμημάτων των Ιδρυμάτων της αλλοδαπής από τον ΔΟΑΤΑΠ)

δ) αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

ε) κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/δημοσιευτεί

στ) δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές/τριες ΑΕΙ, είτε από Ερευνητές Α', Β' ή Γ' βαθμίδας, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

η) πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

ζ) επιστολή αποδοχής επίβλεψης από το μέλος της Σχολής ή του Τμήματος.

5. Η Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματος, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας και πληρότητας όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και προωθεί την αίτηση στη Συνέλευση της Σχολής/του Τμήματος.

6. Ο Πρόεδρος της Σχολής/του Τμήματος ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη της Σχολής/του Τμήματος για την εξέταση της πρότασης. Η Επιτροπή εξετάζει τη συνάφεια της ερευνητικής πρότασης με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει η Σχολή/το Τμήμα, καθώς και τις ερευνητικές περιοχές που θεραπεύει ή επιθυμεί να θεραπεύσει η Σχολή/το Τμήμα και εφόσον τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας προωθεί την πρόταση στη Συνέλευση της Σχολής/του Τμήματος για την έγκριση της πρότασης.

7. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα θα πρέπει να ανήκει στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας ή του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας ή του/της Επίκουρου Καθηγητή/τριας ή να είναι αφυπηρετούν μέλος και θα πρέπει να έχει το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή να δραστηριοποιείται στην ίδια ή συγγενή επιστημονική περιοχή με αυτήν στην οποία ο/η υποψήφιος/α διεξάγει τη μεταδιδακτορική έρευνα.

8. Σε περίπτωση προκήρυξης μεταδιδακτορικής έρευνας, ο ορισμός του επιβλέποντος καθηγητή/καθηγήτριας γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση διατμηματικής έρευνας σε Σχολή, ο ορισμός του επιβλέποντος γίνεται από την Κοσμητεία μετά την έγκριση της έρευνας από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων.

9. Σε περίπτωση αίτησης εκτός προκήρυξης, ο υποψήφιος ερευνητής προτείνει επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα μπορεί να είναι διαφορετικός/η από εκείνον που προτείνει ο/η αιτών/ούσα μόνο έπειτα από ειδικά τεκμηριωμένη εισήγηση της Επιτροπής.

10. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ερευνητής έχει επιτύχει υποτροφία με διαδικασία επιλογής, η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει την εγγραφή του και –εάν δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο– ορίζει επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια.

11. Η Συνέλευση ορίζει, για κάθε ερευνητή, δύο (2) μέλη, που ανήκουν στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας ή του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας ή του/της Επίκουρου Καθηγητή/τριας ή έχουν αφυπηρετήσει,  με συναφές γνωστικό αντικείμενο, τα οποία μαζί με τον επιβλέποντα καθηγητή συγκροτούν την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή που παρακολουθεί και υποστηρίζει την πορεία της έρευνας.

12. Η Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματος ενημερώνεται για την έγκριση και εγγράφει τον ερευνητή στο Μητρώο Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Τμήματος.

 

Άρθρο 3: Εκπόνηση και ολοκλήρωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

1. Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος. Παράταση της χρονικής διάρκειας της μεταδιδακτορικής έρευνας πέραν των πέντε (5) ετών μπορεί να δοθεί, έπειτα από τεκμηριωμένη πρόταση του/της επιβλέποντος/ουσας για την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου και με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

2. Σε περίπτωση μετακίνησης, εκλογής ή μετάκλησης του/της επιβλέποντος/ουσας σε άλλο Τμήμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ορίζεται νέος/α επιβλέπων/ουσα για τον/την ερευνητή/τρια.

3. Με την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας ο/η ερευνητής/τρια σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα υποβάλλει έκθεση περάτωσης της έρευνας στη Συνέλευση της Σχολής/του Τμήματος.

4. Ο Πρόεδρος της Σχολής/του Τμήματος πιστοποιεί την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας και η Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματος ενημερώνει το Μητρώο Μεταδιδακτόρων Ερευνητών.

 

Άρθρο 4: Παροχές στους/στις Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες

1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας χρησιμοποιούν τον τίτλο και τα στοιχεία της Σχολής/του Τμήματος με σεβασμό στη φήμη του Πανεπιστημίου και τους κανόνες δεοντολογίας.

2. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια και στις κλινικές της Σχολής/του Τμήματος ή και άλλων Σχολών και Τμημάτων του ΕΚΠΑ και στον αντίστοιχο εξοπλισμό τους, στις βιβλιοθήκες του Ιδρύματος με δικαίωμα δανεισμού, καθώς και στις νησίδες Η/Υ.

3. Ο τίτλος του μεταδιδάκτορα ερευνητή/ερευνήτριας δεν εγείρει οποιαδήποτε υποχρέωση αμοιβής του από το Ίδρυμα.

4. 0ι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες δύνανται να αιτούνται χρηματοδότησης αναφορικά με δράσεις που προβλέπονται βάσει αποφάσεων του Τμήματος ή της Σχολής ή των αρμοδίων Οργάνων του Πανεπιστημίου.

5. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες δύνανται να αμείβονται από πόρους προερχόμενους από χρηματοδοτούμενα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Δύνανται επίσης να λαμβάνουν υποτροφία από εθνικούς ή διεθνείς φορείς και ιδρύματα.

6. Ο/Η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον/την μεταδιδάκτορα ερευνητή/τρια για τους κανονισμούς ασφάλειας των χώρων και των εργαστηρίων και για τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.

 

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας

1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες οφείλουν να συντάσσουν έκθεση προόδου της μεταδιδακτορικής έρευνάς τους σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως ορίζει η Σχολή/το Τμήμα, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση της Σχολής/του Τμήματος προς ενημέρωση.

2. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες δύνανται να παρουσιάζουν την πρόοδο της μεταδιδακτορικής τους έρευνας σε σεμινάρια, διαλέξεις ή άλλες δράσεις που διοργανώνονται από τη Σχολή/το Τμήμα με ευθύνη του επιβλέποντος μέλους, με απώτερο στόχο την προβολή της έρευνάς τους μέσω δημοσιεύσεων σε περιοδικά με σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό ή με άλλο δόκιμο τρόπο.

3. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να αναφέρουν τη Σχολή/το Τμήμα, υπό την «ακαδημαϊκή αιγίδα» του οποίου εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα (academic affiliation), σε κάθε δημοσίευσή τους.

4. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και να τηρούν και να σέβονται τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος.

5. Η Σχολή/το Τμήμα δύναται να αναθέσει επικουρικά εκπαιδευτικό έργο –στο πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του– στον/στην ερευνητή/τρια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παρ.7α, άρθρο 29, Ν.4009/2011).

 

Άρθρο 6: Περάτωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες, σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα συντάσσουν και υποβάλλουν στη Συνέλευση της Σχολής/του Τμήματος την έκθεση περάτωσης μεταδιδακτορικής έρευνας. Κατόπιν υποχρεούνται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους δημοσίως σε ημερομηνία και χώρο που θα ορίσει η Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματος. Στον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας του κάθε Τμήματος δύναται να ορίζονται επιπρόσθετες προϋποθέσεις για την περάτωση της έρευνας.

2. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας χορηγείται βεβαίωση διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας, στην οποία αναφέρεται το Ίδρυμα, το Τμήμα, το ονοματεπώνυμο του/της ερευνητή/τριας, το όνομα πατρός, ο τόπος καταγωγής του/της ερευνητή/τριας, το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας, καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής της και δημόσιας παρουσίασής της και το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του/της επιβλέποντα/ουσας. Η βεβαίωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολής/του Τμήματος. Η βεβαίωση σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.

 

Άρθρο 7: Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα δικαιώματα επί της πνευματικής ιδιοκτησίας ρυθμίζονται σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993, όπως ισχύει.

 

Άρθρο 8: Διαγραφή Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας

1. Είναι δυνατή η διαγραφή μεταδιδάκτορα ερευνητή/τριας με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής/του Τμήματος για τους ακόλουθους λόγους, μεταξύ άλλων:

α) Μη τήρηση των υποχρεώσεών του

β) Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς αναφορά σε αυτούς.

γ) Συμπεριφορές του/της μεταδιδάκτορα ερευνητή/τριας που εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή/το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται.

δ) Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την ίδιο/ίδια τον/την μεταδιδάκτορα ερευνητή/τρια.

2. Οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς των Τμημάτων, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα τους. Οι προκηρύξεις θέσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, καθώς και του Τμήματος.

3. Σχέδια αίτησης υποψηφίου ερευνητή, πρότασης εκπόνησης έρευνας και έκθεσης περάτωσης μεταδιδακτορικής έρευνας εκτίθενται παρακάτω:

  

    Αίτηση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 
  

    Πρόταση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
  

    Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας