Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικών Διπλωμάτων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

Στο Τμήμα Βιολογίας λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικών Διπλωμάτων, το οποίο παρέχει άρτια εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, μέσω υψηλού επιπέδου μετεκπαίδευσης και έρευνας.

Γενικές Πληροφορίες

Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στα πλαίσια του Τμήματος Βιολογίας εναρμονίζεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση, δεδομένου ότι το Τμήμα διαθέτει πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην υλοποίηση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διδακτορικών Διπλωμάτων.

Η φιλοσοφία και τα περιεχόμενα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διδακτορικών Διπλωμάτων αντανακλούν πάντοτε τις πιο πρόσφατες τάσεις στα Βιολογικά Τμήματα του ελληνικού και του διεθνή χώρου. Για τον σκοπό αυτό στην υλοποίηση του Προγράμματος ενσωματώνονται αδιάκοπα οι πλέον σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και όλες οι αντίστοιχες διδακτικές μέθοδοι. Η εβδομαδιαία φυσική παρουσία στο Τμήμα, η εμπλοκή σε διδακτικό και ερευνητικό έργο, η δια ζώσης και η από απόσταση φοίτηση σε μαθήματα που διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος ή ανήκουν σε άλλα αναγνωρισμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, η Μαθητεία, η υποχρεωτική συγγραφική παρουσία σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, εφοδιάζουν με όλα τα απαραίτητα εφόδια τον αυριανό επιστήμονα-ερευνητή, ώστε να καταστεί ικανός να ανταποκριθεί με επάρκεια στις σύγχρονες ακαδημαϊκές, ερευνητικές και εργασιακές απαιτήσεις.

Ο Κανονισμός του Προγράμματος Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών του Τμήματος – ο οποίος έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και έχει εγκριθεί με απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιολογίας στη συνεδρίαση της 13ης Δεκεμβρίου 2017 – αναφέρεται στη διαδικασία αποδοχής του υποψήφιου διδάκτορα, στην αποτίμηση της προόδου του, και στην αποπεράτωση της διδακτορικής διατριβής του, έτσι ώστε κάθε υποψήφιος διδακτορικός φοιτητής: α) να γνωρίζει εκ των προτέρων το περιβάλλον σπουδών του και αναλόγως να αποφασίζει αν θα εγγραφεί και β) μετά την εγγραφή του να γνωρίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του.

Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος για τη χορήγηση Διδακτορικού Διπλώματος

Για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος, οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να καταθέσουν έντυπο αντίγραφο της διδακτορικής τους διατριβής στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών και να την καταχωρίσουν στο ψηφιακό αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», σύμφωνα με την πολιτική της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία καταχώρησης, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν και καταθέσουν το σχετικό έντυπο καταχώρησης. (Για κάθε αλλαγή και τροποποίηση των οδηγιών λειτουργίας του ψηφιακού αποθετηρίου περιηγηθείτε εδώ και εδώ)