Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικών Διπλωμάτων » Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 – Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας, 27.11.2008

 

1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του Προγράμματος Δ.Δ.

(α) Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο τα μέλη Δ.Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης και δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι αρμοδιότητες της Γ.Σ.Ε.Σ. όπως καθορίζονται στο άρθρο 2.β του Ν. 3685/08, είναι οι ακόλουθες: Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., τις αρμοδιότητες της Γ.Σ.Ε.Σ. ασκεί Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται από μέλη των αντίστοιχων Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του παρόντος Κανονισμού, η Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από αιτιολογημένες προτάσεις των αρμόδιων οργάνων του Τμήματος, αποφασίζει ποιοι μη κάτοχοι Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 9.1.β του Ν. 3685/08) σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

(β) Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων (Ε.Ε.Υ.Δ.). Απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. εκάστου Τομέα και έχει την ευθύνη της επιλογής του καταλληλότερου υποψήφιου για κάθε αντικείμενο Δ.Δ. που προτάθηκε από μέλος Δ.Ε.Π. του αντίστοιχου Τομέα. Η πρόταση της Ε.Ε.Υ.Δ. προωθείται για έγκριση από την Γ.Σ.Ε.Σ.

(γ)    3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή (Σ.Ε.). Συγκροτείται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Ε.Ε.Υ.Δ. και εισήγηση του επιβλέποντα και έχει την ευθύνη του καθορισμού του θέματος της Δ.Δ. σε συνεργασία με τον υποψήφιο (άρθρο 9.3.α Ν. 3685/08), της καθοδήγησης του υποψήφιου Διδάκτορα στην έρευνα, της παρακολούθησης της πορείας του έργου του, της υποβολής έκθεσης προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της, καθώς και της επίβλεψης της συγγραφής της Δ.Δ. (βλ. επίσης άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού). Σύμφωνα με το άρθρο 9.3.στ΄ του Ν. 3685/08: «Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. τριμελής συμβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην οποία μετέχουν ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος της βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, ως επιβλέπων, και άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες.».

(δ) 7μελείς Εξεταστικές Επιτροπές (Ε.Ε.). Απαρτίζονται από τα 3 μέλη της Σ.Ε. και τα υπόλοιπα 4 ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ (Ν.3685/08, άρθρο.9.4.α) ύστερα από εισήγηση της αντίστοιχης Σ.Ε. η οποία εισηγείται τη σύνθεση της Ε.Ε. μετά την αποδοχή της τελικής έκθεσης προόδου (γραπτή και προφορική –δημόσια– παρουσίαση). Σύμφωνα με το Ν. 3685 ισχύουν τα εξής: Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. επταμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του. Αρμοδιότητα της Ε.Ε. είναι η εξέταση του υποψηφίου κατά την τελική δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής και έγκρισή της με βασικό κριτήριο τη συμβολή της σχετικής έρευνας στην προαγωγή της επιστήμης (βλ. επίσης άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού).

(ε) Διοικητική υποστήριξη του Π.Ε.Δ.Δ. παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας συνεπικουρούμενη από τις Γραμματείες των Τομέων.

(στ) Ο Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας ορίζει Συντονιστική Επιτροπή του Π.Ε.Δ.Δ. (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Δ.) με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος. Επιπλέον, η Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Δ. εισηγείται προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. για κάθε θέμα που θα της ζητηθεί.

 

2. Διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 9.1.α του Ν. 3685: «Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο ενδιαφέρεται να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή, προσδιορίζοντας σε γενικές γραμμές το αντικείμενό της.». Ο προσδιορισμός του αντικειμένου (έκτασης, π.χ., μιας σελίδας) μπορεί, αλλά όχι απαραίτητα, να γίνει σε συνεννόηση με μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, το οποίο προτίθεται να αποτελέσει τον επιβλέποντα εκπόνησης της Δ.Δ. Στην περίπτωση αυτή, το όνομα του προτεινόμενου μέλους ΔΕΠ, καθώς και του αντίστοιχου Τομέα, αναγράφεται στη σύντομη περιγραφή του αντικειμένου.

(β)  Σύμφωνα με το άρθρο 9.1.β του Ν. 3685: «Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μ.Δ.Ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον (παρόντα) Κανονισμό και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.». Βάσει του πιο πάνω άρθρου, καθορίζονται δύο κατηγορίες αιτούντων Υποψηφίων Διδακτόρων: (i) Κάτοχοι Μ.Δ.Ε., και (ii) Μη κάτοχοι Μ.Δ.Ε.

(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία η σύντομη περιγραφή του αντικειμένου δεν αναγράφει Τομέα ή μέλος ΔΕΠ με εκδηλωμένο ενδιαφέρον επίβλεψης της Δ.Δ., τότε η αίτηση παραπέμπεται στην Γ.Σ.Ε.Σ. με το ερώτημα να προσδιοριστεί ο Τομέας (ή και το μέλος ΔΕΠ) που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση της σχετικής Δ.Δ.

(δ) Οι αιτήσεις για εκπόνηση Δ.Δ. είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν αντικείμενα, τα οποία, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης και προώθησης του Π.Ε.Δ.Δ., απαιτούν συνεργασία με αναγνωρισμένα Ερευνητικά Ιδρύματα που διαθέτουν επάρκεια επιστημονικού προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής. Στις περιπτώσεις αυτές, μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης ερευνητικής εργασίας εκπονείται στο ενδιαφερόμενο Ερευνητικό Ίδρυμα. Για την αποδοχή αιτήσεων τέτοιων αντικειμένων απαιτείται η προηγούμενη συνεννόηση (στα πλαίσια της επιστημονικής συγγένειας και κατά προτίμηση της συνεργασίας, όπως αυτή αποδεικνύεται από την ύπαρξη κοινών δημοσιεύσεων) ενός μέλους του ενδιαφερομένου Ερευνητικού Ιδρύματος με ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας, το οποίο, με τη σύμφωνη γνώμη του αντίστοιχου Τομέα, αναλαμβάνει το ρόλο του επιβλέποντα διεξαγωγής της διδακτορικής διατριβής.

 

3. Διαδικασία επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.)

(α) Η επιλογή πραγματοποιείται από την Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων η οποία συγκροτείται από τα μέλη ΔΕΠ του αρμόδιου Τομέα και διαβιβάζονται στην Γ.Σ.Ε.Σ. για επικύρωση. Εξαιρούνται της διαδικασίας επιλογής οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., εφόσον αυτό υφίσταται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, ή πρόκειται για Διατμηματικό Μ.Δ.Ε. στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα Βιολογίας, και εφόσον το θέμα αποτελεί συνέχεια της Διπλωματικής Εργασίας που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μ.Δ.Ε., όπως προκύπτει μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Ε.Ε.Υ.Δ. του αρμόδιου Τομέα, η οποία και διαβιβάζεται για έγκριση στην Γ.Σ.Ε.Σ. Προϋπόθεση για την επιλογή και τη συνέχιση της διαδικασίας αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τομέα, καθώς και η δήλωση πρόθεσης ενός μέλους Δ.Ε.Π. για να αναλάβει την επίβλεψη διεξαγωγής της Δ.Δ.

(β)  Ειδικά για πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών κατόχων Μ.Δ.Ε. ή M.Sc. της αλλοδαπής, η Ε.Ε.Υ.Δ. μπορεί να τους χρεώσει την παρακολούθηση έως και τεσσάρων μεταπτυχιακών μαθημάτων (βλ. άρθρο 6).

(γ)  Σε περιπτώσεις υποψηφίων μη κατόχων Μ.Δ.Ε. (άρθρο 2.β.ii του παρόντος κανονισμού), η Ε.Ε.Υ.Δ. μπορεί να αποδεχτεί την αίτηση εάν γνωμοδοτήσει ότι εμπίπτει στις “εξαιρετικές περιπτώσεις”, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9.1.β του Ν. 3685, και με γνώμονα, πέραν των τυπικών προσόντων, τη συνεκτίμηση των πιο κάτω κριτηρίων:

i. Εξαιρετική επίδοση σε σχετικά με το αντικείμενο προπτυχιακά μαθήματα, όπως επίσης, άριστη επίδοση του υποψηφίου στη Διπλωματική Εργασία του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών (αν υπάρχει). Ως «σχετικά» θεωρούνται εκείνα τα προπτυχιακά μαθήματα που έχουν χαρακτήρα υποβάθρου στο γνωστικό αντικείμενο του θέματος της Δ.Δ. και ως εκ τούτου καθορίζονται κατά περίπτωση από την Ε.Ε.Υ.Δ.

ii. Δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, ανακοινώσεις ή/και συμμετοχή σε συνέδρια (με ανακοινώσεις), ερευνητική - εργαστηριακή εμπειρία, συμπεριλαμβανομένης και της εμπειρίας στο σχετικό αντικείμενο με συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

iii. Αποδεδειγμένη και τεκμηριωμένη πρόταση πρωτότυπης ιδέας σε γνωστικά αντικείμενα που δεν καλύπτονται, ή έστω, δεν καλύπτονται επαρκώς από άλλα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος, και τα οποία κρίνονται σημαντικά για την επίτευξη των στόχων ερευνητικού προγράμματος, που διεξάγεται ή που πρόκειται να διεξαχθεί, όπως επίσης, κρίνεται ότι μπορούν να οδηγήσουν σε “διεπιστημονικής” φύσης Διδακτορικό Δίπλωμα.

iv. Εξασφάλιση υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ή από άλλη πηγή.

v. Εξαιρετικό επίπεδο γλωσσομάθειας (πέραν της επαρκούς γνώσης της Αγγλικής - τουλάχιστον first certificate ή άλλο αντίστοιχου επιπέδου πιστοποιητικό) που διευκολύνει την εξασφάλιση της επιστημονικής επικοινωνίας και της απρόσκοπτης πρόσβασης στη σχετική με το αντικείμενο βιβλιογραφία. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι και οι Έλληνες του εξωτερικού οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα και η σχετική διαπίστωση θα πραγματοποιείται με ευθύνη της Ε.Ε.Υ.Δ.

vi. Συστατικές επιστολές.

vii. Συνέντευξη με μέριμνα της Ε.Ε.Υ.Δ.

(δ) Η πρόταση της Ε.Ε.Υ.Δ. υποβάλλεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για επικύρωση με ειδικό έντυπο, στο οποίο επίσης αναγράφεται η προτεινόμενη σύνθεση της αντίστοιχης Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (Σ.Ε.), καθώς και τα τέσσερα μαθήματα, τα οποία οφείλει να παρακολουθήσει κάθε υποψήφιος Διδάκτορας μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. (άρθρο 9.3.γ του Ν. 3685). Τα μαθήματα αυτά επιλέγονται από τα 8 ειδικά μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα, καθώς και από τα μαθήματα του «οργανωμένου κύκλου μαθημάτων του Π.Μ.Σ» (άρθρο 9.3.γ του Ν. 3685), δηλαδή των Μ.Δ.Ε.

 

 4. Διαδικασία παρακολούθησης της προόδου της Δ.Δ., έγκρισής της και απονομής Διδακτορικού Διπλώματος

(α) Η Σ.Ε. σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα υποβάλλει έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της (άρθρο 9.3.στ του Ν. 3685) αφού προηγουμένως ο Υ.Δ. παρουσιάσει προφορικά την πρόοδο της διατριβής του. Η αποδοχή της έκθεσης από την Σ.Ε. βεβαιώνεται με ειδικό έντυπο το οποίο συνυποβάλλεται μαζί με τη γραπτή έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος για έγκριση.

(β) Μετά την τελική έκθεση προόδου, ο υποψήφιος, σε συνεννόηση με την Σ.Ε., παρουσιάζει σε ανοιχτό σεμινάριο το σύνολο των πειραματικών δεδομένων και συμπερασμάτων. Εφόσον η Σ.Ε. κρίνει ότι το έργο που έχει επιτελέσει ο υποψήφιος στοιχειοθετεί ολοκληρωμένη διδακτορική διατριβή (1) εγκρίνει τη συγγραφή της, (2) διαμορφώνει τον τελικό τίτλο της και (3) προτείνει εγγράφως προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. τη συγκρότηση της 7μελούς εξεταστικής επιτροπής (Ε.Ε.) σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 9.4.α Ν. 3685. Ο υποψήφιος συντάσσει περίληψη της Διατριβής (μέγιστο 1.000 λέξεις) η οποία υπογράφεται από την Σ.Ε. και διανέμεται στα μέλη της Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία σε προσεχή συνεδρίαση, επικυρώνει τη συγκρότηση της Ε.Ε.

(γ) Η 7μελής εξεταστική επιτροπή (Ε.Ε.), αφού παραλάβει το τελικό κείμενο της διδακτορικής διατριβής, καλεί με ευθύνη του επιβλέποντα τον υποψήφιο, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, για τη δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Δ.Δ.

) Η τελική υποστήριξη της Δ.Δ. πραγματοποιείται δημόσια ενώπιον της Ε.Ε, εφόσον ο υποψήφιος έχει καταθέσει την τελική έντυπη μορφή της διατριβής του, (i) στα μέλη της Ε.Ε., (ii) στη Γραμματεία του Τμήματος –δύο αντίτυπα–, και (iii) στους Τομείς του Τμήματος. Επιπλέον απαιτείται τουλάχιστον μία δημοσίευση (ή τελική αποδοχή δημοσίευσης) σε έγκυρο διεθνές επιστημονικό περιοδικό, η οποία επισυνάπτεται μαζί με Βιογραφικό Σημείωμα στην τελική έντυπη μορφή της διδακτορικής διατριβής. Η γλώσσα της διατριβής καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. (άρθρο 9.4.γ του Ν. 3685) μετά από πρόταση της Σ.Ε. Μετά την προφορική παρουσίαση της διατριβής, τα μέλη της Ε.Ε. υποβάλουν ερωτήσεις στον υποψήφιο και εν συνεχεία αποφασίζουν για την έγκριση και τη βαθμολογία της. Για την έγκριση της διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών και βασικό κριτήριο αποτελεί η συμβολή της διατριβής στην επιστήμη. Η απόφαση της Ε.Ε. προωθείται προς τη Γραμματεία του Τμήματος με σχετικό έντυπο υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της. Τέλος, σε επόμενη συνεδρία της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ακολουθείται η διαδικασία αναγόρευσης του υποψηφίου σε Διδάκτορα.

 

 5. Κύκλος Παρακολούθησης Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

(α) Κάθε υποψήφιος διδάκτορας, μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. του Τμήματος, υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς 4 μαθήματα, τα οποία καθορίζονται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων (Ε.Ε.Υ.Δ.) και απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Τα μαθήματα καθορίζονται με κριτήριο τη συνάφειά τους προς το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής και επιλέγονται μεταξύ των 8 ειδικών μεταπτυχιακών μαθημάτων (βλ. πιο κάτω) και των μαθημάτων του οργανωμένου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών (δηλ. των Μ.Δ.Ε.) που λειτουργούν στο Τμήμα.

(β) Οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. της ημεδαπής, εκτός του οικείου Τμήματος, ή αναγνωρισμένων Μ.Δ.Ε. της αλλοδαπής, και ανάλογα με τη συνάφεια του γνωστικού πεδίου προς το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, μπορούν να απαλλαγούν από την παρακολούθηση ενός έως και τεσσάρων μεταπτυχιακών μαθημάτων.

(γ) Τα ειδικά μεταπτυχιακά μαθήματα (για τους υποψήφιους διδάκτορες) διδάσκονται με ευθύνη των Τομέων του Τμήματος Βιολογίας ως εξής:

Χειμερινό εξάμηνο:

1. Θέματα Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (Τομέας Βιοχ. και Μοριακής Βιολογίας)

2. Θέματα Γενετικής (Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας)

3. Φυσιολογία Ζώων – Ανοσολογία (Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου)

4. Προσαρμοστικοί Μηχανισμοί των Μεσογειακών Φυτών (Τομέας Βοτανικής)

Εαρινό εξάμηνο:

5. Κυτταρική Βιολογία και Βιοφυσική (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής)

6. Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών (Τομέας Βοτανικής)

7. Οικολογικά Συστήματα (Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής)

8. Εντομολογία (Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας)

Οι τίτλοι, τα περιεχόμενα, το εξάμηνο διδασκαλίας και οι συντονιστές-διδάσκοντες των μαθημάτων μπορεί να μεταβάλλονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από εισηγήσεις των μελών της και την έκφραση γνώμης των αρμόδιων Τομέων.

(δ) Εάν ο αριθμός των υποψηφίων διδακτόρων είναι μικρότερος του 10 (δέκα), το μάθημα διδάσκεται κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος μετά από εισήγηση του αρμόδιου Τομέα και έγκαιρη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στο άρθρο 6.στ του παρόντος κανονισμού, μπορεί να αντικαταστήσει το συγκεκριμένο μάθημα με άλλο που θα προταθεί από την Σ.Ε. και θα εγκρίνει η Γ.Σ.Ε.Σ.

(ε) Ο χρόνος παρακολούθησης των μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (άρθρο 9.3.γ, Ν. 3685), που είναι τα 3 έτη για τους κατόχους Μ.Δ.Ε. και τα 4 έτη για τους μη κατόχους Μ.Δ.Ε.

(στ) Οι εξετάσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στο τέλος καθενός διδακτικού εξαμήνου με μέριμνα των υπευθύνων των μαθημάτων και των αντίστοιχων αρμόδιων Τομέων. Σε περίπτωση αποτυχίας διεξάγονται επαναληπτικές εξετάσεις κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Αποτυχία στις εξετάσεις αυτές συνεπάγεται τη συγκρότηση τριμελούς εξεταστικής επιτροπής (άρθρο 14.3.α του Ν. 3549/07) από τον οικείο Τομέα, η οποία εξετάζει προφορικά το φοιτητή στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Αποτυχία και στις εξετάσεις αυτές συνεπάγεται τη διαγραφή του υποψήφιου διδάκτορα από το Π.Ε.Δ.Δ. του Τμήματος. Οι υπεύθυνοι των μαθημάτων υπογράφουν τη βαθμολογική κατάσταση και την προωθούν προς την Γραμματεία του Τμήματος πριν την έναρξη του επόμενου διδακτικού εξαμήνου.

(ζ) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τον κύκλο των μαθημάτων και να έχει υποβάλει την 1η έκθεση προόδου το αργότερο μέχρι το τέλος του 6ου εξαμήνου εκπόνησης της Δ.Δ., αλλιώς διαγράφεται από τη Π.Ε.Δ.Δ. με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

 

6. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των υποψηφίων Διδακτόρων

(α) Μετά την επιλογή τους, οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν όλες τις παροχές που προβλέπει ο νόμος για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

(β) Μέσω του συλλογικού οργάνου τους θα πρέπει να ενημερώνονται για τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και των πιθανών τροποποιήσεών του κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και για τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. σε θέματα που τους αφορούν.

(γ) Έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, μετά από αίτησή τους, με ευθύνη του επιβλέποντος.

(δ) Οφείλουν να δηλώνουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε κάθε διδακτικό εξάμηνο. Η παρακολούθηση στα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτική.

(ε) Έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη προετοιμασία και υποβολή των εκθέσεων προόδου. Για οποιαδήποτε καθυστέρηση θα πρέπει να ενημερώνεται ο επιβλέπων.

(στ) Για θέματα που προκύπτουν κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, και δεν επιλύονται από την Σ.Ε., μπορούν να απευθύνονται στη Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Δ. ή στη Γ.Σ.Ε.Σ.

(ζ) Στις περιπτώσεις διεξαγωγής του πειραματικού έργου σε ερευνητικά κέντρα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τον επιβλέποντα για την πορεία της διδακτορικής διατριβής.

(η) Σύμφωνα με το άρθρο 9.3.δ του Ν.3685/08, «Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα, στο οποίο εκπονεί τη διατριβή του, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος.» μετέχοντας ενδεχομένως και στις ρυθμίσεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης “περί ωριαίας αντιμισθίας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών”. Ο προγραμματισμός των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων των υποψηφίων διδακτόρων πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Τομείς κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 

7. Άλλες διατάξεις

(α) Η Γραμματεία του Τμήματος, μετά την επιτυχή υποστήριξη της Δ.Δ. ενώπιον της 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής, αποστέλλει στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – ΕΚΤ (άρθρο 70, § 15 του Ν. 1566/85) τα ακόλουθα:

(i) Επίσημο διαβιβαστικό έγγραφο με τα στοιχεία της διατριβής (ονοματεπώνυμο διδάκτορα και τίτλο)

(ii) Αντίτυπο της διατριβής

(iii) «Δελτίο Ενημέρωσης Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών» (που εκδίδεται και αποστέλλεται από το ΕΚΤ και παραλαμβάνεται από την Γραμματεία του Τμήματος) συμπληρωμένο από τον διδάκτορα

(iv) Αντίτυπο της διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή pdf ή Word (MS-Windows) – εάν είναι διαθέσιμο.

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Επιτροπή Σύνταξης: Λ. Χ. Μαργαρίτης, Γ. Κ. Ροδάκης, Α. Λεγάκις, Α. Σκορίλας, Δ. Τσαπάρης –εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών.