Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης

της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)

     

     
 
    Mobile Εφαρμογή Uniway

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 - 2017 (PDF)

 

ΕΝΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

(Απόφαση Συνέλευσης 01/06/2022)

 

Εκπαιδευτικός Σκοπός:

Σκοπός του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν τις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν την εμφάνιση της ζωής, τους νόμους που διέπουν την ύπαρξή της και τις παραμέτρους που προσδιορίζουν τις λειτουργίες της στα πέντε επίπεδα οργάνωσης: μόρια, κύτταρα, οργανισμούς, πληθυσμούς και οικοσυστήματα.

Για το σκοπό αυτό το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει έναν αριθμό μαθημάτων που καλύπτουν το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας και παρέχουν στους φοιτητές υψηλού επιπέδου γνώσεις σε σύγχρονα θέματα: α) της Βιολογίας Κυττάρου και της Βιοφυσικής, β) της Βιοχημείας και της Μοριακής Βιολογίας, γ) της Βοτανικής, δ) της Γενετικής και της Βιοτεχνολογίας, ε) της Ζωολογίας και της Θαλάσσιας Βιολογίας, στ) της Οικολογίας και της Ταξινομικής καθώς και ζ) της Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου.

Προϋποθέσεις Απόκτησης Πτυχίου:

Για την απόκτηση πτυχίου, οι φοιτητές πρέπει:

Να εγγραφούν, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν συνολικά με επιτυχία σε τριάντα πέντε (35) μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών: είκοσι ένα (21) υποχρεωτικά και δέκα τέσσερα (14) από τα τριάντα ένα (31) κατ' επιλογήν προσφερόμενα.

Να συμπληρώσουν ένα σύνολο τουλάχιστον 171 διδακτικών μονάδων (Δ.Μ.) ή 240 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων - ECTS (European Credit Transfer System) - στα είκοσι ένα (21) υποχρεωτικά μαθήματα, την διπλωματική εργασία και στα δέκα τέσσερα (14) κατ’ επιλογήν μαθήματα. (Οι διδακτικές και οι πιστωτικές μονάδες αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες, στο Αναλυτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων και στην Κατανομή Μαθημάτων σε Εξάμηνα).

Να παρακολουθήσουν οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικά εξάμηνα. Έτσι, ακόμη και αν κάποιος φοιτητής έχει συμπληρώσει τις προαναφερόμενες απαιτήσεις μέσα σε μικρότερο χρονικό διάστημα, δεν είναι δυνατόν να καταστεί πτυχιούχος πριν συμπληρώσει τη φοίτησή του στα οκτώ εξάμηνα.

Να εκπονήσουν διπλωματική εργασία κατά τη διάρκεια του έβδομου (Ζ) και του όγδοου (Η) εξαμήνου σπουδών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διπλωματικών Εργασιών που έχει εγκριθεί με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Η διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική και ισοδυναμεί με 15 Διδακτικές Μονάδες ή 34 Πιστωτικές Μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων - ECTS (European Credit Transfer System).
   
Να καταθέσουν έντυπο αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας τους στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών και να την καταχωρίσουν στο ψηφιακό αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», σύμφωνα με την πολιτική της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία καταχώρησης, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν και καταθέσουν το σχετικό έντυπο καταχώρησης. (Για κάθε αλλαγή και τροποποίηση των οδηγιών λειτουργίας του ψηφιακού αποθετηρίου περιηγηθείτε εδώ και εδώ).
   

Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων -

Κατάλογος Υποχρεωτικών Μαθημάτων ανά Εξάμηνο:

  Τίτλος Μαθήματος Κωδικός
Εξάμηνο Δ.Μ. ECTS
           
  Ανόργανη Χημεία 104 Α' 4 5,0
  Γενικά Μαθηματικά 106 Α' 5 5,0
  Εισαγωγή στη Βιολογία 101 Α' 4 6,5
  Εισαγωγή στη Βοτανική 103 Α' 5 7,0
  Οργανική Χημεία 105 Α' 6 7,0 
           
  Αναλυτική Χημεία 205 Β' 4 5.0
  Βιοχημεία Ι 201 Β' 5 7,0
  Ζωολογία Ι 102 Β' 5 7,0
  Ταξινομική Φυτών & Βιοσυστηματική 206 Β' 5 7,0
  Φυσική 204 Β' 5 5,0
           
  Βιοχημεία ΙΙ 301 Γ' 5 7,0
  Ζωολογία ΙΙ 203 Γ' 5 7,0
  Κυτταρική Βιολογία 302 Γ' 5 7,0
  Φυσιολογία Φυτών 304 Γ' 5 7,0
           
  Γενετική 401 Δ' 6 8,0
  Γενική Οικολογία 403 Δ' 5 7,0
  Μοριακή Βιολογία 402 Δ' 5 7,0
  Φυσιολογία Ζώων 404 Δ' 5 7,0
           
  Γενική Μικροβιολογία 303 Ε' 5 7,0
  Οικολογία Πληθυσμών 501 Ε' 5 7,0
           
  Εξελικτική Βιολογία 708 Ζ' 5 7,0
           
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 801 Ζ' & Η' 15 34
           

Κατάλογος Μαθημάτων κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικών ανά Εξάμηνο:

  Τίτλος Μαθήματος Κωδικός
Εξάμηνο Δ.Μ. ECTS
           
  Ανατομία Φυτών 507 Γ' 4 4,5
  Παλαιοντολογία 510 Γ' 4 3,5
  Φυσική Ανθρωπολογία 502 Γ' 4 5,5
           
  Βιοστατιστική 608 Δ' 3 3,5
  Μεταβολισμός Φυτών 601 Δ' 5 5,5
  Παιδαγωγική 610 Δ' 3 5,0
           
  Ανοσολογία 503 Ε' 4 5,5
  Βιολογία Φυτικού Κυττάρου 506 Ε' 4 5,5
  Γενετική Ανθρώπου 505 Ε' 4 5,5
  Ειδικά Θέματα Γενετικής 504 Ε' 4 5,5
  Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισμοί 511 Ε' 3 4,0
  Χερσαία Φυτά & Μύκητες 512 Ε' 4 5,5
  ΠΡΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 810 Ε' 3 4,0
           
  Βιοπληροφορική 614 ΣΤ' 4 5,5
  Βιοφυσική 606 ΣΤ' 5 6,0
  Ειδικά Θέματα Μοριακής & Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας 603 ΣΤ' 4 5,5
  Ειδικά Κεφάλαια Κυτταρικής Βιολογίας 612 ΣΤ' 5 6,0
  Ειδικά Κεφάλαια Μοριακής Βιολογίας 615 ΣΤ' 4 5,5
  Ζωική Ποικιλότητα 617 ΣΤ' 4 5,5
  Κλινική Χημεία 607 ΣΤ' 4 5,5
  Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων 808 ΣΤ' 4 5,5
  Υδατοκαλλιέργειες 605 ΣΤ' 4 5,5
           
  Αναπτυξιακή Βιολογία & Ιστολογία 703 Z' 5 6,0
  Ιχθυολογία 705 Ζ' 3 4,0
  Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης 707 Ζ' 4 5,5
  Οικοσυστήματα Επιφανειακών Yδάτων 709 Ζ' 3 4,0
           
  Αναπτυξιακή & Μοριακή Βιολογία Φυτών 809 H' 4 5,0
  Βιολογική Ωκεανογραφία 704 Η' 4 5,5
  Βιοτεχνολογία 806 Η' 4 5,5
  Διδακτική των Βιοεπιστημών 811 Η' 4 6,0
  Ειδικά Κεφάλαια Βιοχημείας 706 Η' 4 5,5
  Οικοφυσιολογία Φυτών 802 Η' 5 5,5
  Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδας 804 Η' 5 5,5
           

Παράρτημα Διπλώματος - Πτυχίο Α' Κύκλου Σπουδών: