Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Α. Ανόργανη Χημεία (104 Υ)

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

               
Y/E
Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Α104 Α' 3 3 4 5 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
  Σκοπός Μαθήματος:
 
  Nα δοθούν απαντήσεις σε τρία βασικά ερωτήματα: ΠΩΣ, ΠΟΤΕ και ΓΙΑΤΙ γίνονται οι χημικές μεταβολές και κατ'επέκταση οι Βιολογικές, οι Γεωλογικές, οι Φυσικές, οι Φαρμακευτικές, οι Ιατρικές - με λίγα λόγια όλες οι μεταβολές που σχετίζονται με την ζωή.
 
  Στόχος Μαθήματος:
 
 

Να απαντηθεί το ερώτημα ΓΙΑΤΙ γίνονται οι χημικές μεταβολές μέσω της μελέτης της Ατομικής και Μοριακής Δομής η οποία είναι συνδεδεμένη και με τη μελέτη του βασικού χημικού εργαλείου, του Περιοδικού Πίνακα, που συνοψίζει την γνώση (μειώνει την εντροπία της γνώσης). Επίσης να δοθούν απαντήσεις στο ερώτημα ΠΟΤΕ γίνονται οι χημικές μεταβολές μέσω της μελέτης της χημικής θερμοδυναμικής που με τα θερμοδυναμικά αξιώματα περιγράφει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται (ευνοούνται) οι χημικές μεταβολές.  Απαραίτητη είναι επίσης και η φυσικοχημική μελέτη των καταστάσεων της ύλης και των αλληλεπιδράσεών τους ούτως ώστε να γίνουν κατανοητοί οι θερμοδυναμικοί νόμοι. Η μελέτη των διαλυμάτων και των ιδιοτήτων τους συμβάλλει στην κατανόηση φαινομένων όπως η ώσμωση, η ταπείνωση σημείου πήξεως, η ανύψωση σημείου ζέσεως κ.λ.π. δηλαδή των προσθετικών ιδιοτήτων των διαλυμάτων, βασικών εννοιών για την κατανόηση των χημικών, βιολογικών, γεωλογικών κ.λ.π. δράσεων. Τέλος να δοθούν απαντήσεις στο ερώτημα ΠΩΣ γίνονται οι χημικές μεταβολές μέσω της μελέτης της χημικής κινητικής και των μηχανισμών των ανόργανων αντιδράσεων. Επιπροσθέτως η μελέτη ορισμένων κατηγοριών ενώσεων όπως οξέων, βάσεων, αλάτων, συμπλόκων ενώσεων κ.λ.π. συμβάλλει στην εφαρμογή και κατανόηση των παραπάνω γνώσεων.

 
  Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Ηλεκτρονική δομή ατόμων (4 Ώρες) - Περιοδικός Πίνακας Στοιχείων (4 Ώρες) - Χημικός Δεσμός – Δομή μορίων (5 Ώρες) - Καταστάσεις της ύλης (2 Ώρες) - Χημική Θερμοδυναμική (3 Ώρες) - Χημική κινητική – Μηχανισμοί αντιδράσεων (4 Ώρες) - Διαλύματα (2 Ώρες) - Στοιχεία οξειδοαναγωγής (4 Ώρες) - Στοιχεία Φασματοσκοπίας (4 Ώρες) - Μελέτη ομάδων περιοδικού πίνακα: Ομάδα οξυγόνου, άνθρακα, αζώτου. Γενικά περί στοιχείων μεταπτώσεως. Ρόλος των μεταλλικών ιόντων στα βιολογικά συστήματα. (7 Ώρες)

 
  Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας στο εργαστήριο. Βασικές εργαστηριακές τεχνικές. Κανόνες κατά τη χρήση ζυγού. Σφάλματα κατά τις μετρήσεις. 2. Παρασκευή διαλυμάτων. Προσδιορισμός πυκνότητας διαλύματος. 3. Ποιοτική μελέτη χημικής ισορροπίας. 4. Διαλυτότητα αλάτων – Μελέτη γινομένου διαλυτότητας. 5. pH – Ρυθμιστικά διαλύματα. pKa 6. Συμπλοκομετρικές ογκομετρήσεις – Προσδιορισμός σκληρότητας νερού. 7. Θερμοχημεία. 8. Οξειδοαναγωγή – Κανονικά δυναμικά οξειδοαναγωγής – Εξίσωση Nernst - Νόμοι ηλεκτρολύσεως. 9. Χημική Κινητική.

 
  Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Αθ. Πέτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας (Συντονίστρια Μαθήματος)
 
  Εργαστήρια: Αθ. Πέτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας - Π. Κυρίτσης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Χημείας - Ν. Ψαρουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Χημείας
 
  Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM117/
 
  Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Βασικές Αρχές Ανόργανης Χημείας
Συγγραφέας: Γ. Πνευματικάκης, Χ. Μητσοπούλου, Κ. Μεθενίτης
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2006 - ISBN: 960-351-664-3
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 59396599
 
  Τίτλος: Βασική Ανόργανη Χημεία
Συγγραφέας: Ν. Κλούρας
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Τραυλός & ΣΙΑ Ο.Ε
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2005 - ISBN: 960-7122-27-5
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 5935
 
   Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Σημειώσεις Ανόργανης Χημείας
Συγγραφέας:  
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης:  
Διανομή Σημειώσεων από: e-class
 
  Παρατηρήσεις:
 
  Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής: (0.5 x βαθμός μαθήματος) + (0.5 x βαθμός εργαστηρίου), όπου ο βαθμός του μαθήματος και ο βαθμός του εργαστηρίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5). Αν ο τελικός βαθμός είναι δεκαδικός αριθμός, τότε στρογγυλοποιείται προς τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό αν ο βαθμός του μαθήματος είναι μεγαλύτερος του πρακτικού ή προς τον αμέσως μικρότερο σε αντίθετη περίπτωση.