Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Α. Εισαγωγή στη Βοτανική (103 Υ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΒΟΤΑΝΙΚΗ" (13Β005)
ΣΤΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Α103 Α' 4 3 5 7 Τομέας Βοτανικής
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Η παροχή βασικών γνώσεων που αφορούν τη δομή, τη διαφοροποίηση και την ανάπτυξη των φυτικών οργανισμών, μέσω: α) της εισαγωγής των φοιτητών/τριών στην Επιστήμη της Βοτανικής, β) της γνωριμίας τους με τη δομή και την οργάνωση των ευκαρυωτικών φυτικών κυττάρων και της αναγνώρισης των στοιχείων που τα διακρίνουν από τα ζωικά κύτταρα (κυτταρικό τοίχωμα, πλαστίδια, χυμοτόπια), γ) της κατανόησης βασικών στοιχείων για τη δομή και την αναπαραγωγή των χερσαίων φυτών (Βρυοφύτων, Πτεριδοφύτων, Γυμνοσπέρμων, Αγγειοσπέρμων), δ) της συνειδητοποίησης της σχέσης των φυτών με τα ζώα, αλλά και τον άνθρωπο, ε) του προσδιορισμού και της διάκρισης βασικών ιστολογικών χαρακτηριστικών από τα βασικά όργανα των φυτών σε μικροσκοπικά παρασκευάσματα, στ) της κατανόησης της οργανογραφίας των Τραχειοφύτων (εξωτερική μορφολογία, εσωτερική οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία ρίζας, βλαστού, φύλλου, άνθους, σπέρματος, καρπού και αρτιβλάστου) και της αναγνώρισης σε μικροσκοπικά παρασκευάσματα της προέλευσης του οργάνου του φυτού, ζ) της μύησης σε βασικές αρχές και μεθόδους της Μοριακής Βιολογίας των Φυτών,

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Να προσφέρει στους φοιτητές/τριες τη βασική γνώση της Βιολογίας των Φυτών σε επίπεδο κυττάρου, ιστών, οργάνων και οργανισμού, η οποία αφενός θα τους διευκολύνει στην παρακολούθηση περισσότερο εξειδικευμένων μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών και αφετέρου θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διδασκαλίας ενός σχετικού μαθήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Εισαγωγή (2 Ώρες): Αντικείμενο, στόχοι και σημασία της Βοτανικής Επιστήμης. Στοιχεία προέλευσης και εξέλιξης των φυτικών οργανισμών. Οικονομική σημασία των φυτών. Κλάδοι της Βοτανικής.

Ευκαρυωτικό φυτικό κύτταρο (10 Ώρες): α) Δομή και οργάνωση των ευκαρυωτικών φυτικών κυττάρων με έμφαση στα στοιχεία που τα διακρίνουν από τα ζωικά κύτταρα. β) Κυτταρικός κύκλος.

Εισαγωγή στη Μοριακή Βιολογία των Φυτών (6 Ώρες)

Δομή και αναπαραγωγή (12 Ώρες): Προκαρυωτικών οργανισμών (βακτηρίων, κυανοβακτηρίων), Φυκών, Μυκήτων, Λειχήνων, Βρυοφύτων, κατωτέρων Τραχεοφύτων, Γυμνοσπέρμων.

Ιστολογία Τραχεοφύτων (10 Ώρες): Δομή, οντογένεση, διαφοροποίηση και λειτουργία επιδερμικού, παρεγχυματικού, στηρικτικού, εκκριτικού και αγωγού ιστού, καθώς και ιδιόβλαστων κυτταρικών τύπων.

Οργανογραφία Τραχεοφύτων (12 Ώρες): Εξωτερική μορφολογία, εσωτερική οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία ρίζας, βλαστού, φύλλου, άνθους, σπέρματος, καρπού και αρτιβλάστου.

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Φυτικό κύτταρο - πλαστίδια. 2. Χυμοτοπιακό σύστημα - Οσμωτικά φαινόμενα - Κυτταρικά έγκλειστα. 3. Δομή και οργάνωση κυτταρικού τοιχώματος. 4. Παρεγχυματικός και Στηρικτικός ιστός. 5. Επιδερμικός και εκκριτικός ιστός. 6. Αγωγός ιστός. 7. Ανατομία βλαστού, φύλλου και ρίζας. 8. Ανατομία άνθους, σπέρματος και καρπού.

 
Διδάσκοντες:
 
  Ι. – Δ. Αδαμάκης, Επίκουρος Καθηγητής Βιολογίας Φυτών με έμφαση στη Δομή
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  http://eclass.uoa.gr/courses/BIOL104/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Βοτανική
Συγγραφέας: Mauseth James D.
Εκδοτικός Οίκος: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2020 - ISBN:  978-992-557-5060
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 86055663
 
  Τίτλος:
Βιολογία των Φυτών (8η Αμερ/κή έκδοση, 1η Ελ/κή 2014)
Συγγραφέας: Raven P.H., Evert R.F., Εichhorn S.E. - Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Κ. Θάνος, Γ. Ιατρού, Ν. Χριστοδουλάκης
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Utopia Ε.Π.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2014 - ISBN: 978-618-80647-4-4
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 33074691
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Εισαγωγή στη Βοτανική - Εργαστηριακές Ασκήσεις
Συγγραφέας: Μέλη Δ.Ε.Π. Τομέα Βοτανικής
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, ...
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να παρακολουθήσει το μάθημα.

Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στην αγγλική για τους φοιτητές του Erasmus).

Ο τελικός βαθμός της εξέτασης του μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο της γραπτής εξέτασης των εργαστηριακών ασκήσεων και του μαθήματος. (Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν με ποσοστό 50% επί του τελικού βαθμού).

Η γραπτή εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει: α) Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης για την αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των φοιτητών και β) Μικροσκοπικά και μακροσκοπικά παρασκευάσματα για τον προσδιορισμό των ιδιαίτερων ανατομικών χαρακτηριστικών.

Η γραπτή εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει: α) Ερωτήσεις σύντομης θεωρητικής ανάπτυξης, β) Ερωτήσεις εκτεταμένης ανάπτυξης και γ) Ερωτήσεις κριτικής σκέψης.