Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Α. Οργανική Χημεία (105 Υ)

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ" (13Β003)
ΣΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Α105 Α' 5 3 6 7 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Σκοπός Μαθήματος:
 
  Η κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να κατανοούν τις ιδιότητες και τη χημική δραστικότητα των οργανικών ενώσεων.
 
Στόχος Μαθήματος:
 
  Η εμβάθυνση στις έννοιες που σχετίζονται με τη δομή και τη δραστικότητα των οργανικών ενώσεων και η κατανόηση των τρόπων με τους οποίους οι οργανικές ενώσεις εμπλέκονται και επηρεάζουν τα βιολογικά συστήματα και διεργασίες.
 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Ηλεκτρόνια, χημικοί δεσμοί και μοριακές Ιδιότητες (2 ώρες). Μοριακές αναπαραστάσεις (2 ώρες). Οξέα και βάσεις (2 ώρες). Αλκάνια και κυκλοαλκάνια (3 ώρες). Στερεοϊσομέρεια (6 ώρες). Χημική δραστικότητα και μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων (2 ώρες). Αντιδράσεις  υποκατάσταση (3 ώρες). Αλκένια: Δομή και παρασκευές μέσω αντιδράσεων απόσπασης (3 ώρες). Αντιδράσεις προσθήκης αλκενίων (3 ώρες). 8. Αλκύνια. (2 ώρες). Αρωματικές ενώσεις (3 ώρες). Ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση (2 ώρες). Αλκοόλες – φαινόλες (4 ώρες). Αιθέρες-εποξείδια-θειόλες-σουλφίδια (2 ώρες). Αλδεΰδες και κετόνες. Αντιδράσεις πυρηνόφιλης προσθήκης (5 ώρες).  Καρβοξυλικά οξέα-εστέρες–αμίδια-νιτρίλια. Πυρηνόφιλη ακυλοϋποκατάσταση (6 ώρες). Αλειφατικές αμίνες, αρυλαμίνες, ετεροκυκλικές ενώσεις του αζώτου (5 ώρες). Υδατάνθρακες, γλυκοζιτικός δεσμός, νουκλεϊνικά οξέα (5 ώρες). Αμινοξέα – πεπτίδια και πρωτεΐνες (4 ώρες). Λιπίδια (1 ώρα).

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

Μέθοδοι διαχωρισμού και καθαρισμού των οργανικών ενώσεων: 1. Απόσταξη-Εκχύλιση, 2. Διήθηση-Ανακρυστάλλωση-Εξάχνωση - Διαχωρισμός οργανικών ενώσεων με εκχύλιση. Ανίχνευση και χαρακτηριστικές αντιδράσεις λειτουργικών ομάδων: 3. Αλκένια, Αλκυλαλογονίδια, Αλκοόλες, 4. Αλδεΰδες - Κετόνες – Μονοκαρβοξυλικά και Δικαρβοξυλικά οξέα, 5. Αμίνες - Φαινόλες - Παρασκευή ακετυλοσαλικυλικού οξέος, 6. Αμίδια - Αμινοξέα – Πεπτίδια - Πρωτεΐνες, 7. Υδατάνθρακες.

 
Διδάσκοντες:
 
  Σ. Βασιλείου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας (Συντονιστής Μαθήματος) - Γ. Κόκοτος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM197/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Οργανική Χημεία για τις Επιστήμες της Ζωής - Έκδοση: 1η
Συγγραφέας: David Klein
Εκδοτικός Οίκος: UTOPIA Εκδόσεις Ε.Π.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2015 - ISBN: 978-618-5173-08-1
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 50657707
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Εργαστηριακές Σημειώσεις
Συγγραφέας: Μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2012
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
  Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν με ποσοστό 30% στο συνολικό βαθμό του μαθήματος. Ο εργαστηριακός βαθμός προκύπτει από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις.