Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Β. Βιοχημεία Ι (201 Υ)

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ" (13Β006)
ΣΤΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Α201 Β' 4 3 5 7 Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολοογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Η κατανόηση των βασικών βιοχημικών μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία των βιολογικών συστημάτων, με έμφαση στη βιοσύνθεση, δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών και των νουκλεϊνικών οξέων.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

1. Η μελέτη του μοριακού σχεδιασμού της ζωής και η εμπέδωση γνώσεων για τη δομή και λειτουργία των θεμελιωδών μακρομορίων.

2. Η μελέτη των βιοχημικών διεργασιών και αλληλεπιδράσεων των βιολογικών μορίων στα κύτταρα.

3. Η μελέτη των  μηχανισμών που διέπουν την λειτουργία και τις αλληλεπιδράσεις των βιομορίων που συνθέτουν τους ζωντανούς οργανισμούς.

4. Η μελέτη των βιοχημικών αλληλεπιδράσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την διατήρηση και διαιώνιση της ζωής - Κατανόηση των βασικών μηχανισμών μεταβίβασης και έκφρασης  της γενετικής πληροφορίας.

5. Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις σύγχρονες βιοχημικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την απομόνωση, ταυτοποίηση και μελέτη των ιδιοτήτων των  βιομορίων.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Ιστορία της Βιοχημείας - Εφαρμογές Βιοχημείας (1 Ώρα) - Αμινοξέα (Χημική σύσταση-Διαχωρισμός) (1 Ώρα) - Πεπτίδια (Διαπίστωση αμινοξικής αλληλουχίας) (1 Ώρα) - Γενικές αρχές της δομής των πρωτεϊνών (1 Ώρα) - Πρωτοταγής - δευτεροταγής - τριτοταγής - τεταρτοταγής δομή (3 Ώρες) - Μέθοδοι διαχωρισμού πρωτεϊνών - Καθαρισμός - Χαρακτηρισμός πρωτεϊνών (2 Ώρες) - Χημική φύση των ενζύμων (1 Ώρα) - Τρόπος δράσης ενζύμων - Μηχανισμοί - Παράγοντες που επηρεάζουν την ενζυμική ενεργότητα (4 Ώρες) - Αρχές ενζυμικής κινητικής (3 Ώρες) - Ταξινόμηση , ονοματολογία ενζύμων (1 Ώρα) - Μηχανισμός μοριακής δράσης Λυσοζύμης – Καρβοξυπεπτιδάσης - Ριβονουκλεάσης (4 Ώρες) - Συνένζυμα. Προσθετικές ομάδες (2 Ώρες) - Συνένζυμα που συμμετέχουν σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις (2 Ώρες) - Μεταφορά ομάδων - Δυναμικό μεταφοράς ομάδος (2 Ώρες) - Τριφωσφορική Αδενοσίνη σαν συνένζυμο μεταφοράς ομάδος (2 Ώρες) - Νουκλεϊκά οξέα - Δομή και λειτουργία (3 Ώρες) - Βιοσύνθεση δομικών λίθων νουκλεϊκών οξέων – Ρύθμιση (4 Ώρες) - Ανασυνδυασμένο DNA - Γενετική Μηχανική – Κλωνοποίηση (2 Ώρες) - Αντιγραφή (3 Ώρες) - Μεταγραφή (3 Ώρες) - Μετα - μεταγραφικός έλεγχος (2 Ώρες) - Μετάφραση (3 Ώρες) - Μετα - μεταφραστικός έλεγχος (2 Ώρες).

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Δείκτες - Μέτρηση pH - Παρασκευή ρυθμιστικών διαλυμάτων - Καμπύλες εξουδετέρωσης αμινοξέων. 2. Φωτομετρία. 3. Αμινοξέα. 4. Πρωτεΐνες. 5. Ένζυμα. 6. Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων.

 
Διδάσκοντες:
 
  Δ. Βασιλακοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών (Συντονίστρια Μαθήματος) Δ. Σίδερης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  http://eclass.uoa.gr/courses/BIOL186/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Βιοχημεία
Συγγραφέας: Reginald H. Garrett, Charles M. Grisham
Εκδοτικός Οίκος: UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2019 - ISBN: 978-618-5173-40-1
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 77113116
 
  Τίτλος: Βιοχημεία
Συγγραφέας: T. A. Brown
Εκδοτικός Οίκος: UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2019 - ISBN: 978-618-5173-50-0
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 86199397
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιοχημείας Ι
Συγγραφέας: Δ. Σίδερης
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2015
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να παρακολουθήσει το μάθημα. Ωστόσο, για την καλύτερη παρακολούθηση και κατανόηση του μαθήματος απαιτούνται γνώσεις των φοιτητών στα μαθήματα Ανόργανη, Αναλυτική και Οργανική Χημεία.

Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα (ή στην αγγλική γλώσσα για τους φοιτητές Erasmus) με τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης την ίδια ημέρα και περιλαμβάνει: Α.  Γραπτή εξέταση του εργαστηρίου με: α) Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης για την αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των φοιτητών στις μεθοδολογίες και πρακτικές που ασκήθηκαν, β) Προβλήματα για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους στην ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών και γ) Ασκήσεις για την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους στην επαγωγική σκέψη και την εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν για την επίλυση ερευνητικών προβλημάτων. Β. Γραπτή εξέταση του μαθήματος με ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας που περιλαμβάνει: α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογήςκαι αντιστοίχισης, β) Ερωτήσεις σύντομης θεωρητικής ανάπτυξης και γ) Προβλήματα ή/και ασκήσεις βασισμένα στις θεωρητικέςγνώσεις που αναπτύχθηκαν στις παραδόσεις.

Ο συνολικός βαθμός προκύπτει κατά 20% από τη γραπτή εξέταση του εργαστηρίου και κατά 80% από τη γραπτή εξέταση της θεωρίας του μαθήματος.