Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Β. Φυσική (204 Υ)

ΦΥΣΙΚΗ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Α204 Β' 4 3 5 5 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
 Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Να παρασχεθούν βασικές γνώσεις νόμων και φαινομένων της Φυσικής που απαιτούνται για την περιγραφή βιολογικών συστημάτων ή/και βρίσκουν εφαρμογή σε μεθοδολογίες της Επιστήμης της Βιολογίας. Η εργαστηριακή εκπαίδευση αποσκοπεί στην εξοικείωση με διαδικασίες μέτρησης και στην ορθή παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

 
 Στόχος Μαθήματος:
 
 

Η κατανόηση εννοιών και βασικών νόμων της Φυσικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ερμηνεία των εννοιών και την εφαρμογή των νόμων σε μοριακά και βιολογικά συστήματα με χρήση του απόλυτα αναγκαίου μαθηματικού φορμαλισμού.

 
 Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Το μάθημα της Φυσικής έχει σχεδιαστεί κυρίως για τους φοιτητές των Βιολογικών Επιστημών δίνοντας έμφαση σε θέματα σχετικά με βιολογικά συστήματα. Το μάθημα συνίσταται από 5 ενότητες:

Μηχανική (10 Ώρες): Έργο και Ενέργεια. Δυναμική Ενέργεια και διατήρηση της Ενέργειας. Γραμμική ορμή και κρούσεις. Περιστροφή ενός σώματος γύρω από σταθερό άξονα, κύλιση, στροφορμή και ροπή. Στατική ισορροπία και ελαστικότητα. Ταλαντώσεις. Παγκόσμια βαρυτική έλξη. Μηχανική των Ρευστών.

Κυματική - Οπτική (12 Ώρες): Κυματική κίνηση, Ακουστική, Υπέρθεση και στάσιμα κύματα, διαμήκη και εγκάρσια κύματα. Συμβολή, πόλωση-πολωτές. Ανθρώπινη φωνή, υπέρηχοι. Δείκτης διαθλάσεως, αρχή του Huygens, ανάκλαση, διάθλαση, ολική ανάκλαση οπτικές ίνες, συμβολή με δύο σχισμές και με οπτικό πλέγμα, συμφωνία, περίθλαση και ακτίνες Χ. Ολογραφία, κάτοπτρα, φακοί και σχηματισμός ειδώλων. Ισχύς φακού, Μικροσκόπιο, ορατό φάσμα, οφθαλμός.

Θερμοδυναμική (8 Ώρες): Οι τέσσερις νόμοι της Θερμοδυναμικής και συγγενείς έννοιες: Μηχανικό έργο, θερμότης, εσωτερική ενέργεια, εντροπία. Στατιστική μορφή δεύτερου νόμου. Συντελεστής απόδοσης μηχανής Carnot αντλίας θερμότητας και ψυκτικών μηχανών. Ειδική θερμότητα. Νόμος Stefan και θερμογραφία. Μεταβολισμός ανθρώπου. Βασικός μεταβολικός ρυθμός.

Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός (8 Ώρες): Ηλεκτρικά πεδία, Νόμος του Gauss, Ηλεκτρικό δυναμικό. Χωρητικότητα και διηλεκτρικά υλικά. Ρεύμα και αντίσταση. Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος. Μαγνητικά πεδία, πηγές μαγνητικού πεδίου. Νόμος του Faraday. Επαγωγή. Κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

Ατομική και Πυρηνική Φυσική (10 Ώρες): Κυματική φύση φωτός. Ατομικό μοντέλο Rutherford-Bohr. Θεωρία de Broglie. Αρχή αβεβαιότητας του Heisenberg. Lasers. Ακτίνες-Χ. Ατομική φύση του φωτός. Ραδιενέργεια, Χρόνος μέσης ζωής, Ενέργεια σύνδεσης, Έλλειμμα μάζας, Πυρηνικές δυνάμεις. Πυρηνικές ενεργειακές στάθμες. Ραδιενεργές διασπάσεις, σωμάτια α & β, ακτινοβολία γ. Πυρηνική σχάση & σύντηξη. Ιονίζουσα ακτινοβολία, μονάδες ακτινοβολίας, έκθεση, απορροφώμενη δόση, βιολογικά ισοδύναμη δόση.

 
 Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

0. Μετρήσεις, αβεβαιότητα (σφάλματα), στρογγυλοποιήσεις, γραφήματα. 1. Μέτρηση Εστιακής Απόστασης συγκλίνοντος Φακού. 2. Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με εκκρεμές.  3. Εύρεση πυκνότητας στερεών και υγρών με τον ζυγό του Jolly. 4. Προσδιορισμός μήκους κύματος δέσμης Laser (He-Ne) με φράγμα. 5. Βαθμονόμηση Θερμοζεύγους - θερμοηλεκτρικό φαινόμενο. 6. Μέτρηση του συντελεστή εσωτερικής τριβής με την πτώση μικρών σφαιρών.

 
 Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Εμμ. Συσκάκης Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης του Τμήματος Φυσικής (Συντονιστής Μαθήματος) - Αντ. Παπαθανασίου Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης του Τμήματος Φυσικής (Υπεύθυνος Εργαστηρίων).
 
  Εργαστήρια: Αντ. Παπαθανασίου Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης του Τμήματος Φυσικής - Ελ. Δολόγλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης του Τμήματος Φυσικής - Θ. Αγγελέτος (Υπ. Δρ.) - Δρ. Χρ. Γεωργάκη (ΕΔΙΠ) - Δρ. Στ. Καρατάσου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Αν. Μαντζιαφού (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ελ. Μποσιώλη (ΕΔΙΠ) - Δρ. Αγγ. Ντάντου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Aν. Πρωτονοταρίου (ΕΔΙΠ)
 
 Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  http://eclass.uoa.gr/courses/BIOL239/                                                  Email Εργαστηρίου Φυσικής: Physlab[at]uoa[dot]gr
 
 Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Φυσική (Ενιαίο): Μηχανική, Κυματική, Θερμοδυναμική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική
Συγγραφέας: Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl, Παπανικόλας Κ. (Γενική Επιμέλεια), Τζαμτζής Γ. (Συντονισμός), Καραμπαρμπούνης Α., Κοέν Σ., Σπυράκης Π., Στυλιάρης Ε., Τζανετάκης Π. (επιμ.)
Εκδοτικός Οίκος: Gutenberg
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2014 - ISBN: 978-960-01-1651-9
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 41959145
 
  Τίτλος: Φυσική για τις Επιστήμες Ζωής
Συγγραφέας: Newman Jay
Εκδοτικός Οίκος: Δίαυλος Α.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2013 - ISBN: 978-960-531-313-5
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 32997839
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής
Συγγραφέας: Συλλογική εργασία
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2016
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
 Παρατηρήσεις:
 
 

Η εργαστηριακή εκπαιδευση παραγματοποιείται σύμφωνα  με τον κανονισμό  του Εργαστηρίου Φυσικής "Καισαρ Δ. Αλεξόπουλος". Ο Βαθμός του Εργαστηρίου συμμετέχει κατα 40% στη διαμόρφωση του τελικου Βαθμού του Μαθήματος. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στο Εργαστήριο.