Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Β. Ταξινομική Φυτών & Βιοσυστηματική (206 Υ)

ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ ΦΥΤΩΝ & ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Α206 Β' 4 3 5 7 Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Να αναπτυχθεί η κριτική ικανότητα των φοιτητών για την περιγραφή, σύγκριση και διάκριση των οργανισμών που εξετάζονται (προκαρυωτικοί, φύκη, μύκητες, φυτά) μέσω της παροχής των απαραίτητων γνώσεων. Επιπλέον, η ανάλυση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων ταξινόμησης επιτρέπει την αξιολόγηση και τη χρήση τους στη μελέτη της βιοποικιλότητας.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Η εισαγωγή στις βασικές αρχές της συστηματικής και η εξοικείωση των φοιτητών με την ετερογένεια και τα μορφολογικά γνωρίσματα των οργανισμών (προκαρυωτικών, φυκών, μυκήτων και φυτών) που εξετάζονται. Αναλύονται δεδομένα από διαφορετικές πηγές (μορφολογικά, οικολογικά, χημικά, κυτταρολογικά, μοριακά) και η εφαρμογή τους στην ταξινόμηση. Ακόμη, συνοψίζονται οι εξελικτικές τάσεις και φυλογενετικές σχέσεις που αποτελούν τη βάση των φυσικών ταξινομικών συστημάτων.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Βασικές έννοιες και αρχές Ταξινομικής και Βιοσυστηματικής (2 Ώρες): Βασικοί όροι και έννοιες. Η αναγκαιότητα της ταξινόμησης.

Η εξέλιξη της Ταξινομικής (2 Ώρες): Συστήματα ταξινόμησης. Κλασικά και σύγχρονα συστήματα ταξινόμησης.

Πηγές ταξινομικής πληροφορίας (6 Ώρες): Δομικές πληροφορίες. Χημικές πληροφορίες. Μοριακές πληροφορίες. Οικολογικές και βιογεωγραφικές πληροφορίες.

Η ταξινομική στην πράξη (7 Ώρες): Διαδικασία κατάταξης. Ταξινομικά εργαλεία και τρόποι εφαρμογής (κώδικες ονοματολογίας, ερμπάρια, συλλογές καλλιεργειών, τράπεζες βιολογικού υλικού, κλείδες, βάσεις δεδομένων).

Βιοποικιλότητα (5 Ώρες): Εξέλιξη. Ειδογένεση Οι μεγάλες ομάδες των φυτικών οργανισμών.

Προκαρυωτικοί οργανισμοί (4 Ώρες): Ταξινομικά γνωρίσματα, αναπαραγωγή, συστηματική, φυλογένεση, οικολογία, χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι.

Ευκαρυωτικά φύκη (5 Ώρες): Ταξινομικά γνωρίσματα, αναπαραγωγή, συστηματική, φυλογένεση, οικολογία, χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι.

Μύκητες – Λειχήνες (4 Ώρες): Ταξινομικά γνωρίσματα, αναπαραγωγή, συστηματική, φυλογένεση, οικολογία, χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι.

Βρυόφυτα και Πτεριδόφυτα (5 Ώρες): Μορφολογία, αναπαραγωγή, ταξινομικά γνωρίσματα, συστηματική, φυλογένεση και οικολογία των ανώτερων ταξινομικών βαθμίδων (άθροισμα, κλάση, υποκλάση).

Σπερματόφυτα: Γυμνόσπερμα – Αγγειόσπερμα (12 Ώρες): Μορφολογία, αναπαραγωγή, ταξινομικά γνωρίσματα, συστηματική, φυλογένεση και οικολογία των ανώτερων ταξινομικών βαθμίδων (άθροισμα, υποάθροισμα, κλάση, υποκλάση). Χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι.

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Χρήση ταξινομικών εργαλείων. 2. Προκαρυωτικοί οργανισμοί, Χλωροφύκη, Χαροφύκη. Παρατήρηση στο μικροσκόπιο και προσδιορισμός χαρακτηριστικών αντιπροσώπων. 3. Διάτομα, Πυρροφύκη, Φαιοφύκη, Ροδοφύκη. Παρατήρηση στο μικροσκόπιο και μακροσκοπικά χαρακτηριστικών αντιπροσώπων. Προσδιορισμός τυπικών γενών. 4. Μύκητες. Παρατήρηση στο μικροσκόπιο και μακροσκοπικά χαρακτηριστικών αντιπροσώπων. Προσδιορισμός τυπικών γενών. 5. Λειχήνες, Βρυόφυτα, Πτεριδόφυτα. Παρατήρηση και προσδιορισμός χαρακτηριστικών αντιπροσώπων. 6. Γυμνόσπερμα Παρατήρηση και προσδιορισμός χαρακτηριστικών αντιπροσώπων. 7. Αγγειόσπερμα. Ταξινομικά γνωρίσματα (άνθος, ταξιανθίες, καρποί). Επισκόπηση των κλάσεων. Δικοτυλήδονα-Μονοκοτυλήδονα (συγκριτική μορφολογία). Παρατήρηση και προσδιορισμός χαρακτηριστικών αντιπροσώπων, τεχνική χρήσης «κλειδών» προσδιορισμού φυτών. 8. Αγγειόσπερμα. Προσδιορισμός χαρακτηριστικών φυτών αγγειοσπέρμων με τη χρήση κλειδών. 9. Αγγειόσπερμα. Ο καρυότυπος ως ταξινομικό εργαλείο. - Άσκηση υπαίθρου: Συλλογή και αναγνώριση χαρακτηριστικών φυτών.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Θ. Κωνσταντινίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής (Συντονιστής Μαθήματος) - Δ. Δανιηλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Οικολογίας & Συστηματικής Μικροφυκών - Ε. Καψανάκη - Γκότση Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων - Ζ. Γκόνου - Ζάγκου Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων
 
  Εργαστήρια: Θ. Κωνσταντινίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής - Ε. Καψανάκη - Γκότση Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων - Ζ. Γκόνου - Ζάγκου Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων - Δρ. Π. Ανδριόπουλος (ΕΔΙΠ) - Δρ. Δ. Καζάνης (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ι. Λούβρου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ι.Μπαζός (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ι. Πυρρή (ΕΔΙΠ) - Δρ. Κ. Ραδέα (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  http://eclass.uoa.gr/courses/BIOL128/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Συστηματική των Φυτών - Έκδοση: 1η Ελληνική - 2η Αμερικανική
Συγγραφέας: Simson M.G. - Επιμέλεια ελλ. έκδοσης: Θ. Κωνσταντινίδης, Γ. Ιατρού, Π. Τρίγκας
Εκδοτικός Οίκος: UTOPIA Εκδόσεις Ε.Π.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2016 - ISBN: 978-618-81298-7-0
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 50657760
 
  Τίτλος: Ταξινομική των Φυτών και Βιοσυστηματική
Συγγραφέας: Clive A. Stace - Επιμέλεια Εκδοσης: Α. Οικονόμου - Αμίλλη
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Κωσταράκη
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2014 - ISBN: 978-618-80913-1-3
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 38062167
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Μαθήματα Ταξινομικής Φυτών & Βιοσυστηματικής
Συγγραφέας: Ζ. Γκόνου - Ζάγκου, Δ. Δανιηλίδης, Καψανάκη - Γκότση Ε, Θ. Κωνσταντινίδης
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2016
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές ασκήσεις Ταξινομικής Φυτών & Βιοσυστηματικής
Συγγραφέας: Ζ. Γκόνου - Ζάγκου, Δ. Δανιηλίδης, Καψανάκη - Γκότση Ε, Θ. Κωνσταντινίδης
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2016
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
  Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 25% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις πρακτικές εξετάσεις.