Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Δ. Βιοστατιστική (608 Ε)

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α608 Δ' 3 - 3 3,5 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

H παροχή βασικών γνώσεων και εισαγωγική κατανόηση της Στατιστικής όπως εφαρμόζεται στην Βιολογία και γενικότερα στη Βιοϊατρική έρευνα.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

1. Να γνωρίζει ο φοιτητής πού, πότε και γιατί χρησιμοποιείται η Στατιστική στην Βιοϊατρική Έρευνα.

2. Να μπορεί ο φοιτητής μετά το πέρας του εξαμήνου να εφαρμόζει απλές στατιστικές δοκιμασίες. Ειδικότερα:

2.1. Να μπορεί να εφαρμόζει t-test (για παρατηρήσεις με ή χωρίς αντιστοιχία).

2.2. Να υπολογίζει όρια αξιοπιστίας μέσης τιμής, διαφοράς μέσων τιμών και αναλογίας.

2.3. Να εφαρμόζει ANOVA

2.4. Να κατανοεί την σημασία της απλής και πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης (παλινδρόμησης)

2.5. Να εφαρμόζει Χ2 ως κριτήριο συσχετίσεως ποιοτικών χαρακτηριστικών, ετερογένειας, διαφοράς 2 αναλογιών, Χ2 κατά ζεύγη και καλής εφαρμογής καθώς και την έννοια και την αναγκαιότητα διαστρωμάτωσης.

2.6. Να εφαρμόζει μη παραμετρικές δοκιμασίες

2.7. Να κατανοεί τη σημασία του παραμετρικού και μη παραμετρικού συντελεστή συσχέτισης.

3. Να κατανοεί και να μπορεί να κρίνει τα αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης που αναφέρονται σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Ειδικότερα, να μπορεί να κατανοήσει την σημασία:

3.1. της στατιστικής σημαντικότητας

3.2. της εκτίμησης παραμέτρων μέσω διαστημάτων εμπιστοσύνης

3.3. των τυχαίων και συστηματικών σφαλμάτων

3.4. των σφαλμάτων τύπου Ι και τύπου ΙΙ

3.5. τις έννοιες της ειδικότητας, της ευαισθησίας και της θετικής διαγνωστικής αξίας.

4. Να αναγνωρίζει πότε χρειάζεται πιο πολύπλοκη στατιστική ανάλυση.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Ποιοτικές – ποσοτικές μεταβλητές, Κατανομή συχνοτήτων - Γραφικές παραστάσεις, Αντιπροσωπευτικές τιμές θέσης και διασποράς κατανομών συχνοτήτων ποσοτικών μεταβλητών, Μετασχηματισμοί, Φυσιολογικές τιμές

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Έλεγχος υποθέσεων - Σφάλμα τύπου Ι και ΙΙ, Μέγεθος δείγματος και ισχύς, Όρια αξιοπιστίας, t-test για παρατηρήσεις χωρίς αντιστοιχία, t-test για παρατηρήσεις με αντιστοιχία κατά ζεύγη, Συνέπειες τυχαίων σφαλμάτων, Ανάλυση μεταβλητότητας (ANOVA), Πολλαπλές συγκρίσεις, Παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης, Απλή γραμμική εξάρτηση (παλινδρόμηση), Πολλαπλή γραμμική εξάρτηση (παλινδρόμηση)

3. ΑΝΑΛΥΣΗ  ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: X2 συσχέτισης ποιοτικών δεδομένων, X2 ετερογένειας, X2 κατά ζεύγη, X2 καλής εφαρμογής, X2 διαξονική ταξινόμηση, σύγκριση αναλογιών, Διαστρωμάτωση/ Χ2 κατά Mantel-Haenzel

4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ: Βασικοί κανόνες πιθανοτήτων, Αξιολόγηση εργαστηριακών ευρημάτων

5. ΔΙΑΤΑΞΙΜΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ –ΑΛΛΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ  ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ: Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα μη παραμετρικών δοκιμασιών, Δοκιμασία σημείων, Δοκιμασία Wilcoxon για παρατηρήσεις  με αντιστοιχία (κατά ζεύγη), Δοκιμασία Wilcoxon για παρατηρήσεις  χωρίς αντιστοιχία, Δοκιμασία Kruskal-Wallis, Μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης Spearman

 
Διδάσκοντες:
 
  Θεωρία: Π. Τουλούμη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής (Συντονίστρια Μαθήματος) - Κ. Κατσουγιάννη, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής - Β.-Α. Σύψα, Λέκτορας Ιατρικής Σχολής - Ε. Σάμολη, Εκλεγμένη Λέκτορας Ιατρικής Σχολής
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  http://eclass.uoa.gr/courses/BIOL227/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Βιοστατιστική
Συγγραφέας: Δ. Τριχόπουλος, Α. Τζώνου, Κ. Κατσουγιάννη
Εκδοτικός Οίκος: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2002 - ISBN: 978-960-394-108-8
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 41236
 
  Τίτλος: Ιατρική στατιστική με μια ματιά
Συγγραφέας: Aviva Petrie & Carolin Sabin - Μετάφραση: Τζώνου Αναστασία
Εκδοτικός Οίκος: Παρισιάνου Α.Ε.Ε.Ε.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2015 - ISBN: 9789605830823
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 50660142
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Βιοστατιστική: Σημειώσεις Μαθήματος & Ασκήσεις
Συγγραφέας: Π. Τουλούμη, Κ. Κατσουγιάννη, Β.-Α. Σύψα, Ε. Σάμολη
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα,
Διανομή Σημειώσεων από: e-class
 
Παρατηρήσεις: