Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Δ. Γενετική (401 Υ)

ΓΕΝΕΤΙΚΗ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Α401 Δ' 5 3 6 8 Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

 

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

 

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Εισαγωγή στη Γενετική, Νόμοι Mendel, ενδιάμεση κληρονομικότητα, διασταυρώσεις ελέγχου, πολυυβριδισμός (2 Ώρες) - Γενετική αλληλεπίδραση γονιδίων: Eπιστάσεις, τροποποίηση αναλογιών, επίδραση χωρίς τροποποίηση (3 Ώρες) - Φυλοκαθορισμός και κληρονομικότητα φυλοσύνδετων χαρακτηριστικών (7 Ώρες) - Πολλαπλά αλληλόμορφα γονίδια, διπλασιασμός DNA (3 Ώρες) - Μεταλλαγές: Μηχανισμοί δημιουργίας, τύποι μεταλλαγών, επιδιόρθωση, φαινοτυπικά αποτελέσματα (7 Ώρες) - Επιχιασμοί: Γενετικός ανασυνδυασμός, χαρτογράφηση και χρωμοσωμικοί χάρτες, απλοειδικoί - διπλοειδικοί οργανισμοί, μηχανισμοί γενετικών ανασυνδυασμών (10 Ώρες) - Γενετικός κώδικας (5 Ώρες) - Δομή, λειτουργία και ρύθμιση γονιδίων (12 Ώρες) - Κυτταρογενετική - χρωμοσωμικές ανωμαλίες (10 Ώρες) - Κυτταροπλασματική κληρονομικότητα (3 Ώρες) - Ποσοτική και Πληθυσμιακή Γενετική, περιβάλλον και κληρονομικότητα (8 Ώρες).

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Εισαγωγή, διάκριση αρσενικών, θηλυκών ατόμων Δροσόφιλα, παρατήρηση μεταλλαγμένων στελεχών, θεωρητικές ασκήσεις. 2. Διασταυρώσεις πατρικών τύπων, θεωρητικές ασκήσεις. 3. Απομάκρυνση γονεϊκών τύπων, επανάληψη αποτυχημένων/μολυσμένων διασταυρώσεων. Απλές γενετικές αναλογίες, αλληλεπιδράσεις γονιδίων (σε ρόκες καλαμποκιού). 4. Αποτελέσματα F1 γενιάς, ανάλυση, διασταυρώσεις F1xF1, συζήτηση αποτελεσμάτων. 5. Δομή χρωμοσωμάτων - χρωμοσωμικές ανωμαλίες - χρωμοσώματα ανθρώπου. 6. Αποτελέσματα F2, καταμέτρηση απογόνων, επεξεργασία αποτελεσμάτων, συζήτηση. 7. Εισαγωγή στους μύκητες και βακτήρια, τύποι μεταλλαγών. 8. Μεταλλαξογένεση σε βακτήρια και μύκητες με υπεριώδη ακτινοβολία. Έλεγχος επιδιορθωτικών συστημάτων. 9. Καταγραφή, απομόνωση, ανακαλλιέργεια και έλεγχος μεταλλαγών. Δημιουργία μεταλλαγών ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά. Διασταυρώσεις στελεχών Sordaria fimicola για έλεγχο διατεταγμένων τετράδων. 10. Απομόνωση μεταλλαγών ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά. Έλεγχος μεταλλαγών αυξοτροφίας μυκήτων. Έλεγχος σταθερότητας μεταλλαγών. 11. Αποτελέσματα διασταυρώσεως στελεχών Aspergillus nidulans. Χαρτογράφηση με αδιάτακτες τετράδες. Εύρεση αποστάσεων γονιδίων σε σπόρια διατεταγμένων και αδιάτακτων τετράδων. 12. Γενετική πληθυσμών. Προσδιορισμός Συχνοτήτων. Φυσική επιλογή. Θεωρητικές ασκήσεις.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Κ. Λάμνησου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής - Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου (Συντονίστρια Μαθήματος)Αικ. Παππά, Επίκουρη Καθηγήτρια Γενετικής - Μοριακής Μικροβιακής Γενετικής - Βασ. Κουβέλης, Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής & Βιοτεχνολογίας - Μιλτ. Α. Τύπας, Ομότιμος Καθηγητής Γενετικής - Μικροβιακής Γενετικής
 
  Εργαστήρια: Κ. Λάμνησου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής - Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου, Αικ. Παππά, Επίκουρη Καθηγήτρια Γενετικής - Μοριακής Μικροβιακής Γενετικής - Βασ. Κουβέλης, Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής & Βιοτεχνολογίας - Δρ. Μ. Σαρίκα (ΕΔΙΠ) - Δρ. Κλ. Γεμεντζή (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  eclass.uoa.gr
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: iGENETICS ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΚΔΟΣΗ - Μια Μεντελική Προσέγγιση
Συγγραφέας: Peter Russell
Εκδοτικός Οίκος: Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2013 - ISBN: 978-960-99895-7-2
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 33133214
 
  Τίτλος: Γενετική - Από τα Γονίδια στα Γονιδιώματα
Συγγραφέας: Hartwell Leland, Hood Leroy, Goldberg Michael, Reynolds Ann, Silver Lee
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Utopia Ε.Π.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2013 - ISBN: 978-618-80647-0-6
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 32997976
 
  Τίτλος: Εισαγωγή στη Γενετική
Συγγραφέας: Μ. Λουκάς
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2010 - ISBN: 978-960-351-814-3
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 23093
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Συμπληρωματικές Σημειώσεις Μαθήματος Γενετικής
Συγγραφέας: Μ. Τύπας, Αικ. Κομητοπούλου, Κ. Λάμνησου
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2007
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
  Τίτλος: Βασική Γενετική: Εργαστηριακές Ασκήσεις
Συγγραφέας: Μ. Τύπας, Κ. Λάμνησου, Αικ. Παππά, Β. Κουβέλης
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2012
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
  Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 30% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις σε δύο προόδους, από προφορική εξέταση και από το τετράδιο.