Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Δ. Μοριακή Βιολογία (402 Υ)

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Α402 Δ' 4 3 5 7 Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

 

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

 

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Δομή και ιδιότητες DNA και RNA (7 Ώρες): Αποδιάταξη, αναδιάταξη και ανασύνδεση DNA. Υβριδοποίηση νουκλεϊκών οξέων. Υπερελίκωση DNA, τοποϊσομεράσες. Βακτηριακό και ευκαρυωτικό χρωμόσωμα. Νουκλεοσώματα, ενεργός χρωματίνη. Σχέση μεγέθους γονιδιώματος και πολυπλοκότητας οργανισμών. Επαναλαμβανόμενο DNA. Το γενετικό υλικό των ιών και των βακτηριοφάγων.

Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA (10 Ώρες): Ενδονουκλεάσες περιορισμού. Τεχνητή σύνδεση τμημάτων DNA. Χαρτογράφηση DNA με ενδονουκλεάσες περιορισμού. Κλωνοποίηση, φορείς κλωνοποίησης. Εντοπισμός και χαρακτηρισμός συγκεκριμένων αλληλουχιών DNA, ανιχνευτές, υβριδοποιήσεις τύπου Southern, Northern, κ.τ.λ. Μέθοδοι προσδιορισμού της πρωτοδιάταξης DNA. Μέθοδος PCR, εφαρμογές. Ερευνητικά προγράμματα προσδιορισμού της πρωτοδιάταξης ολόκληρων γονιδιωμάτων.

Αντιγραφή του DNA (9 Ώρες): Πρωτεϊνικοί παράγοντες και ένζυμα της αντιγραφής. Μηχανισμοί της αντιγραφής DNA στους προκαρυωτικούς και στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Ο μηχανισμός αντιγραφής σε DNA βακτηριοφάγους και DNA ιούς.

Μεταγραφή (5 Ώρες): Ένζυμα της μεταγραφής. Αλληλουχίες υποκινητών. Μηχανισμός της μεταγραφής στους προκαρυωτικούς οργανισμούς. Μεταγραφική ωρίμανση. Ρυθμιστικοί μηχανισμοί.

Μεταγραφή στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς (7 Ώρες): Ιδιαιτερότητες. Γενικά για τους παράγοντες της μεταγραφής. Μετα-μεταγραφική ωρίμανση. Γενικά για τη ρύθμιση της μεταγραφής.

Βιοσύνθεση πρωτεϊνών (μετάφραση) (12 Ώρες): Γενετικός κώδικας, φαινόμενο της αστάθειας, καταστολή, προέλευση mRNA και εξέλιξη του γενετικού κώδικα. Μηχανισμός της πρωτεϊνοσύνθεσης. Δομή και λειτουργικότητα των tRNA. Δομή και λειτουργικότητα των ριβοσωμάτων. Ρόλος του ριβοσωμικού RNA στην πρωτεϊνοσύνθεση.

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Απομόνωση ολικού DNA από ζωικό ιστό. 2. Απομόνωση ολικού RNA από ζωικό ιστό. 3. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). 4. Μετασχηματισμός βακτηρίων με ανασυνδυασμένα πλασμίδια. 5. Απομόνωση ανασυνδυασμένου πλασμιδιακού DNA. 6. Ηλεκτροφορητική ανάλυση σε πήκτωμα αγαρόζης. 7. Χαρτογράφηση DNA με περιοριστικές ενδονουκλεάσες.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Διαμ. Σίδερης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών (Συντονιστής Μαθήματος) - Κων. Βοργιάς, Καθηγητής Bιοχημείας - Διδώ Βασιλακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών
 
  Εργαστήρια: Διαμ. Σίδερης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών - Κων. Βοργιάς, Καθηγητής Bιοχημείας - Διδώ Βασιλακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών - Α. Σκορίλας, Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας - Δρ. Ελ. Κραββαρίτη (ΕΔΙΠ) - Ν. Αρβανίτης (ΕΔΙΠ) - Δρ. Π. Σκούρου (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  eclass.uoa.gr
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Εισαγωγή στη Μοριακή Βιολογία
Συγγραφέας: Ρ. Λεκανίδου, Σ. Τσιτήλου, Γ. Κ. Ροδάκης
Εκδοτικός Οίκος: Δωρεάν Ηλεκτρονικό Βοήθημα / Σημειώσεις
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2007 - ISBN: -
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 13001163
 
  Τίτλος: Μοριακή Βιολογία του Γονιδίου
Συγγραφέας: J. Watson, T. Baker, S. Bell, A. Gann, M. Levine, R. Losick
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Utopia Ε.Π.Ε. 
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2011 - ISBN: 978-960-98123-1-3
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 12465336
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Εισαγωγή στη Μοριακή Βιολογία
Συγγραφέας: Ρ. Λεκανίδου, Σ. Τσιτήλου, Γ. Κ. Ροδάκης
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Δωρεάν Ηλεκτρονικό Βοήθημα / Σημειώσεις
Διανομή Σημειώσεων από: Ηλεκτρονική Υπηρεσία "Εύδοξος" με Κωδικό: 13001163
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές Ασκήσεις Μοριακής Βιολογίας
Συγγραφέας: Ρ. Λεκανίδου, Σ. Τσιτήλου, Γ. Κ. Ροδάκης
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2010
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
  Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 20% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Το εργαστήριο εξετάζεται ταυτόχρονα με το μάθημα.