Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Δ. Παιδαγωγικά (610 Ε)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α610 Δ' 2 3 3 5 ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Nα ευαισθητοποιηθούν οι φοιτητές σε θέματα σχετικά με τις έννοιες της αγωγής και της εκπαίδευσης, τους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας και τους διδακτικούς στόχους, τη φύση των επιστημονικών εννοιών, την επιστημονική μέθοδο, την αξία του πειράματος στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη μοντελοποίηση, τις νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, καθώς και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη μέσα από σενάρια διδασκαλίας.

 
Στόχοι Μαθήματος:
 
 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

- Κατανοούν σε βάθος τις βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής, όπως αγωγή, εκπαίδευση, μόρφωση, διδασκαλία, μάθηση και μόρφωση.

- Να κατανοούν ότι η οικοδόμηση των επιστημονικών εννοιών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία όπου οι διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου και της μοντελοποίησης παίζουν καθοριστικό ρόλο.

- Κατανοούν ότι η μαθησιακή διαδικασία είναι πολύπλοκη και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και να γνωρίζουν πιθανά προβλήματα που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν σε μια σχολική τάξη.

- Να είναι σε θέση να ορίσουν τα μοντέλα, τη μοντελοποίηση και να περιγράψουν τα στάδια της επιστημονικής μεθόδου, καθώς και να αναφέρουν παραδείγματα από τη Βιολογία.

- Να εφαρμόζουν τη νέα γνώση και να είναι σε θέση να σχεδιάσουν μια σύγχρονη διδακτική παρέμβαση (σενάριο διδασκαλίας) που θα λαμβάνει υπόψη της σύγχρονες θεωρίες μάθησης, τις δυο προηγούμενες διαδικασίες (μοντελοποίηση, επιστημονική μέθοδος) καθώς και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη.

- Να κρίνουν και να αξιολογούν διαφορετικά διδακτικά μοντέλα.

Επιπλέον θα έχουν αποκτήσει τις βάσεις για την ενασχόληση τους με την Παιδαγωγική Ψυχολογία, την Γενική και Ειδική διδακτική, καθώς και με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη στο μαθησιακό αντικείμενο της Βιολογίας.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Α. Διασάφηση βασικών παιδαγωγικών εννοιών: Ενοιολογική προσέγγιση των βασικών εννοιών της Παιδαγωγικής, όπως: Αγωγή, Εκπαίδευση, Μόρφωση, μάθηση, διδασκαλία, μόρφωση και κατάρτιση.

Β. Γενικοί σκοποί της διδασκαλίας και διδακτικοί στόχοι: Σύγχρονες προσεγγίσεις των γενικών σκοπών της διδασκαλίας. Τι είναι διδακτικός στόχος και πως προσδιορίζεται. Η χρησιμότητα των διδακτικών στόχων.

Γ. Διδακτική μάθηση και διδασκαλία: Συνοπτική προσπέλαση των θεωριών γνώσης και μάθησης. Μέθοδοι διδασκαλίας. Μορφές διδασκαλίας. Τεχνικές-μέσα. Πορεία της διδασκαλίας. Αξιολογικό σύστημα.

Δ. Φύση των επιστημονικών εννοιών, επιστημονική μέθοδος, μοντελοποίηση και πειραματική προσέγγιση: Η οικοδόμηση των επιστημονικών εννοιών (ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση), τα στάδια της επιστημονικής μεθόδου (παρατήρηση, διατύπωση υποθέσεων, έλεγχος υποθέσεων, κλπ.), μοντελοποίηση, η αξία του πειράματος, σύγχρονες πειραματικές προσεγγίσεις, χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ε.  Νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις: Σενάρια διδασκαλίας και Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης.
 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

Παρακολουθήσεις δειγματικών διδασκαλιών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μικροδιδασκαλίες. Με βάση τις παρακολουθήσεις αυτές συντάσσονται από τους φοιτητές πρωτόκολλα παρακολούθησης διδασκαλιών.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Χρ. Κυνηγός, Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής - Ζαχ. Σμυρναίου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
 
  Εργαστήρια:
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  http://eclass.uoa.gr/courses/PPP240/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Γνωστική Ψυχολογία & Διδακτική
Συγγραφέας: Κουτσούκος Α., Σμυρναίου Ζ.
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις ΗΡΟΔΟΤΟΣ - Σταμούλης Δημ.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2008 - ISBN: 978-960-8256-60-6
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 24602
 
  Τίτλος: Το Μάθημα της Διερεύνησης
Συγγραφέας: Χρ. Κυνηγός
Εκδοτικός Οίκος: ΜΟΤΙΒΟ Εκδοτική Α.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2011 - ISBN: 978-960-499-018-4
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 12931999
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Σημειώσεις "Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης"  (προσχέδιο βιβλίου)
Συγγραφέας: Ζ. Σμυρναίου
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2015
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
  Τίτλος: Σημειώσεις από τα πρακτικά  του συνεδρίου NDST "New Developments in Science and Technology Education"
Συγγραφέας: Ζ. Σμυρναίου, M. Riopel
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2016
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
  Τίτλος: Σημειώσεις από τα πρακτικά  του συνεδρίου NDST "Recent Advances in Science and Technology Education, Ranging from Modern Pedagogies to Neuroeducation and Assessment"
Συγγραφέας: Ζ. Σμυρναίου, M. Riopel, Μ. Σωτηρίου
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2016
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις: