Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Ε. Ειδικά Θέματα Γενετικής (504 Ε)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α504 Ε' 4 - 4 5,5 Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

 

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

 

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Μοριακοί μηχανισμοί δημιουργίας και επιδιόρθωσης μεταλλαγών (8 Ώρες): Bλάβες του DNA: Μηχανισμοί δημιουργίας αυτόματων μεταλλαγών, ρόλος των DNA πολυμερασών, αποπουρίνωση-αποπυριμιδίνωση, περιβαλλοντικοί μεταλλαξιγόνοι παράγοντες.

Μοριακοί μηχανισμοί επιδιόρθωσης βλαβών του DNA: Χημικοί μεταλλαξιγόνοι παράγοντες, φωτοεπιδιόρθωση, επιδιόρθωση βλαβών από αλκυλιωτικούς παράγοντες, ρόλος γλυκοζυλασών, ρόλος ΑΡ-ενδονουκλεασών, μηχανισμοί εκτομής βλαβών, επιδιόρθωση μέσω γενετικού ανασυνδυασμού, επιδιόρθωση μέσω του συστήματος SOS.

Μεταθετά στοιχεία (4 Ώρες): Προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά μεταθετά στοιχεία, μοριακοί μηχανισμοί μετάθεσης, μηχανισμοί διπλασιασμού και ρύθμισης, Τn5-Τn10-Μu ως παραδείγματα προκαρυωτικών μεταθετών στοιχείων, μεταθετά στοιχεία καλαμποκιού και δροσόφιλας ως παραδείγματα ευκαρυωτικών συστημάτων, ρετροϊοί και ρετροτρανσπόσονς, αλληλουχίες LINE και SHINE.

Εξωχρωμοσωμική κληρονομικότητα σε μικροοργανισμούς και φυτά, χλωροπλαστικό και μιτοχονδριακό DNA (8 Ώρες): Μέθοδοι εντοπισμού εξωχρωμοσωμικής κληρονομικότητας, μητρική επίδραση, δημιουργία και απομόνωση μιτοχονδριακών ή/και χλωροπλαστικών μεταλλαγών, δομή-λειτουργία-οργάνωση mtDNA και ctDNA γονιδιωμάτων, χαρτογράφηση κυκλικών γονιδιωμάτων, φυσικά συστήματα γενετικού ανασυνδυασμού mtDNA μικροοργανισμών, χρησιμότητα mtDNA σε πληθυσμιακές μελέτες, μοριακή ταυτοποίηση (RFLPs) και φυλογένεση με χρήση mtDNA γονιδίων ή ολόκληρου του mtDNA γονιδιώματος, θεωρίες ενδοσυμβίωσης.

Μετασχηματισμός (6 Ώρες): Κινητική βακτηριακού μετασχηματισμού, δεκτικότητα κυττάρων, τύχη του DNA κατά τον μετασχηματισμό, μοριακοί μηχανισμοί μετασχηματισμού, μετασχηματισμός μυκήτων, γενετική χαρτογράφηση μέσω μετασχηματισμού.

Σύζευξη – Πλασμίδια (10 Ώρες): Σύζευξη στο βακτήριο Escherichia coli, το παράδειγμα και η ιστορία του πλασμιδίου F, τα στελέχη F+, F-, F’και Hfr. Μοριακοί μηχανισμοί της μεταφοράς DNA μέσω σύζευξης. Ρόλος πλασμιδίων, τύποι πλασμιδίων, ομοιότητες και διαφορές στη δομή και οργάνωση των πλασμιδίων, συζευκτική ασυμβατότητα. Καταβολικά πλασμίδια, R-τύπου πλασμίδια, καταστολή-αποκαταστολή συζευκτικότητας, επιβοηθούμενη σύζευξη, χαρτογράφηση γενετικού υλικού, κατασκευή-βελτίωση στελεχών.

Μεταγωγή (6 Ώρες): Μεταγωγικοί φάγοι, γενικευμένη-εξειδικευμένη-εκτρωτική μεταγωγή, το παράδειγμα του φάγου λ, δομή-λειτουργία-οργάνωση του φάγου λ, η γενετική βάση της λυσιγονίας, μοριακοί μηχανισμοί ανοσίας σε μόλυνση φάγων, χαρτογράφηση με τη βοήθεια φάγων, ρόλος των βοηθητικών φάγων λ, είσοδος φάγων στο χρωμοσωμικό υλικό του ξενιστή και διακοπή λειτουργίας γονιδίων, κατασκευή-βελτίωση στελεχών.

Δημιουργία και σύντηξη πρωτοπλαστών (2 Ώρες): Ενζυμική απομάκρυνση κυτταρικών τοιχωμάτων μικροοργανισμών, επαγόμενη
σύντηξη πρωτοπλαστών, ηλεκτροδιάταση.

Γενετική Μηχανική (8 Ώρες): Απομόνωση συνολικού DNA από κύτταρα ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών οργανισμών, απομόνωση πλασμιδιακού, φαγικού και ιϊκού DNA. Τεμαχισμός του DNA με μηχανικούς και ενζυμικούς τρόπους - περιοριστικές ενδονουκλεάσες (τροποποιητικές μεθυλτρανσφεράσες) και χρήσεις αυτών. Κλωνοποίηση τμημάτων DNA σε φορείς όπως πλασμίδια, φάγους, κοσμίδια, ΒΑCs, YACs - μετασχηματισμός κυττάρων με το ανασυνδυασμένο DNA. Δημιουργία γονιδιωματικών και cDNA βιβλιοθηκών, στρατηγικές άμεσου και έμμεσου εντοπισμού γονιδίων σε αυτές. Μοριακή ανάλυση κλωνοποιημένου ή γονιδιωματικού DNA: περιοριστική ανάλυση, χαρτογράφηση, χρήση σε υβριδισμούς, αλληλούχηση, PCR. Εφαρμογές τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA σε μελέτες έκφρασης μεμονωμένων γονιδίων ή ολικού γονιδιώματος (μικροσυστοιχίες), κατευθυνόμενη μεταλλαξογένεση, γονιδιακή αντικατάσταση και θεραπεία, μοριακή διάγνωση, υπερέκφραση πρωτεϊνών, διαγονιδιακή τεχνολογία.

 
Διδάσκοντες:
 
  Αικ. Παππά, Επίκουρη Καθηγήτρια Γενετικής - Μοριακής Μικροβιακής Γενετικής (Συντονίστρια Μαθήματος) - Β. Κουβέλης, Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής & Βιοτεχνολογίας - Μιλτ. Α. Τύπας, Ομότιμος Καθηγητής Γενετικής - Μικροβιακής Γενετικής
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  eclass.uoa.gr
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Ειδικά Κεφάλαια Γενετικής (Βιβλίο - Σημειώσεις)
Συγγραφέας: Μ. Α. Τύπας, Αικ. Κομητοπούλου, Αικ. Παππά
Εκδοτικός Οίκος: -
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2006 - ISBN: -
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: (Διανέμεται από τους διδάσκοντες)
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Σημειώσεις Ειδικών Θεμάτων Γενετικής
Συγγραφέας: Μ. Α. Τύπας, Αικ. Κομητοπούλου, Αικ. Παππά
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2006
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις: