Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Ε. Χερσαία Φυτά & Μύκητες (512 Ε)

ΧΕΡΣΑΙΑ ΦΥΤΑ & ΜΥΚΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" (13Β035)& "ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ" (13Β043)
ΣΤΟ Ε' & Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α512 Ε' 3 3 4 5,5 Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για τη συστηματική μελέτη της ποικιλότητας των μυκήτων και των φυτών. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν εφόδια για την αναγνώριση των οργανισμών και την εκτίμηση των ιδιοτήτων τους, που είναι βασικά για την αξιοποίηση σε πρακτικές εφαρμογές.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Η μελέτη της βιοποικιλότητας των μυκήτων και των φυτών στα χερσαία οικοσυστήματα, με παροχή των απαραίτητων γνώσεων που αφορούν σε μορφολογικά γνωρίσματα, οικολογικά χαρακτηριστικά, ταξινομικά κριτήρια, φυλογενετικές σχέσεις και σημασία για τον άνθρωπο. Δίνεται έμφαση στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τη μελέτη αντιπροσωπευτικού βιολογικού υλικού. Τα σεμινάρια του μαθήματος συντελούν στην εμπέδωση της διδακτέας ύλης και στη συσχέτιση με θέματα διαχείρισης, προστασίας και αξιοποίησης των μυκήτων και των φυτών. Συνεπώς, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια: α) να έχει γνώση των οργανισμών που περιλαμβάνονται στα δύο βασικά βασίλεια των Φυτών και των Μυκήτων, β) να έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της Συστηματικής και Φυλογένεσης αυτών των οργανισμών, γ) να έχει αντιληφθεί το ρόλο που διαδραματίζουν στη δομή και λειτουργία των οικοσυστημάτων και της βιόσφαιρας γενικότερα, δ) να έχει γνώση της πρακτικής σημασίας και αξιοποίησής τους προς όφελος του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, ε) να έχει εξοικειωθεί με τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των οργανισμών, στ) να έχει την ευκαιρία να αναγνωρίσει  τους οργανισμούς στο φυσικό τους περιβάλλον, ζ) να έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με συμφοιτητές του και να αναπτύξει πνεύμα ομαδικότητας, η) να έχει αναπτύξει και βελτιώσει την ικανότητα του για on-line πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων και επιστημονικά περιοδικά και θ) να έχει αποκτήσει σχετική εμπειρία ανάλυσης και παρουσίασης βιβλιογραφικών και ερευνητικών δεδομένων.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Μύκητες (23 ώρες): Βιολογία, μορφολογία, αναπαραγωγή και φυλογένεση Μυκήτων. Αρχές της συστηματικής των Μυκήτων. Σύντομη επισκόπηση των κύριων ταξινομικών ομάδων των Μυκήτων (μορφολογικοί χαρακτήρες, αναπαραγωγή, βιολογικοί κύκλοι, οικολογία, βιοτικές αλληλεπιδράσεις, χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι, πρακτικό ενδιαφέρον και εφαρμογές).

Φυτά (16 ώρες): Η θέση, η εξέλιξη και τα ταξινομικά συστήματα που αφορούν τα Σπερματόφυτα. Το κλασσικό σύστημα τoυ Engler και το σύστημα της APG. Mορφολογία, αναπαραγωγή, ταξινομικά γνωρίσματα, εξέλιξη, φυλογένεση και οικολογία των ανώτερων ταξινομικών μονάδων (κλάσεις, τάξεις, οικογένειες). Επισκόπηση των σημαντικότερων εκπροσώπων, πρακτικό ενδιαφέρον και χρήσεις.

Παρουσιάσεις σεμιναρίων φοιτητών/τριών (τουλάχιστον 2 ώρες): Ολιγόλεπτες παρουσιάσεις σεμιναρίων από ομάδες φοιτητών /τριών με θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος και συζήτηση πάνω σε αυτά.

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

Εργαστηριακές Ασκήσεις: Ι. Μύκητες: Ασκήσεις 1-4: Μελέτη μακροσκοπική και μικροσκοπική αντιπροσωπευτικών γενών των Μυξομυκήτων, Χυτριδιομυκήτων, Ωομυκήτων, Ζυγομυκήτων και Ασκομυκήτων κυρίως από καθαρές καλλιέργειες καθώς και από αποξηραμένο διατηρημένο υλικό - Άσκηση 5: Μελέτη μακροσκοπική και μικροσκοπική του υλικού που συλλέχθηκε κατά τη διήμερη εκδρομή. Το υλικό αυτό ανήκει κυρίως στους Βασιδιομύκητες και είναι τα γνωστά μανιτάρια - ΙΙ. Φυτά: Άσκηση 5: Γυμνοσπερμα: μακροσκοπική μελέτη, αξιολόγηση μορφολογίας και ταξινομικά γνωρίσματα αντιπροσωπευτικών γενών, με έμφαση στην Ελλάδα. Παρατήρηση νωπού υλικού - Ασκήσεις 6 - 10: Αγγειόσπερμα: μακροσκοπική μελέτη, αξιολόγηση μορφολογίας και ταξινομικά γνωρίσματα αντιπροσωπευτικών οικογενειών και γενών, με έμφαση στην Ελλάδα. Ανθικοί τύποι και χρήση κλειδών ταξινόμησης. Παρατήρηση νωπού υλικού.

Ασκήσεις Υπαίθρου: 1. Διήμερη εκδρομή: Συλλογή, επεξεργασία και προσδιορισμός μυκητολογικού υλικού - Επίσκεψη σε μονάδα καλλιέργειας μανιταριών. 2. Ημι-ημερήσια εκδρομή: Συλλογή, επεξεργασία και προσδιορισμός φυτικού υλικού.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Ζ. Γκόνου - Ζάγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  http://eclass.uoa.gr/courses/BIOL172/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Συστηματική των Φυτών - Έκδοση: 1η Ελληνική - 2η Αμερικανική
Συγγραφέας: Simson M.G. - Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Θ. Κωνσταντινίδης, Γ. Ιατρού, Π. Τρίγκας
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις UTOPIA
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2017 - ISBN: 978-618-81298-7-0
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 50657760
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Χερσαία Φυτά & Μύκητες
Συγγραφέας: Καψανάκη - Γκότση Ε., Θ. Κωνσταντινίδης
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2017
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές Ασκήσεις - Τεύχος Α': Μύκητες
Συγγραφέας: Καψανάκη - Γκότση Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2005
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές Ασκήσεις - Τεύχος Β': Φυτά
Συγγραφέας: Γιαννίτσαρος Α.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2004
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
  Τίτλος: Ασκήσεις Υπαίθρου - Τεύχος Γ': Μύκητες
Συγγραφέας: Ζ. Γκόνου - Ζάγκου
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2004
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να επιλέξει και να παρακολουθήσει το μάθημα. Ωστόσο, θα ήταν βοηθητικό για την καλύτερη παρακολούθηση του μαθήματος και την εμβάθυνση σε αυτό να έχει πάρει τις βασικές γνώσεις από τα μαθήματα: Βοτανική, Ταξινομική Φυτών και Βιοσυστηματική, Μικροβιολογία.

Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στην αγγλική για τους φοιτητές Erasmus), με τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης και περιλαμβάνει: Α. Γραπτή εξέταση του εργαστηρίου η οποία χωρίζεται σε δύο μέρη, στο θεωρητικό και στο πρακτικό: α) Στο θεωρητικό μέρος περιλαμβάνονται ερωτήσεις σύντομων απαντήσεων για την αξιολόγηση της κατανόησης της γνώσης που αποκτήθηκε. β) Στο πρακτικό μέρος ζητείται η αναγνώριση παρασκευασμάτων στα οποία ασκήθηκαν οι φοιτητές/τριες, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η εφαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε καθώς και η κριτική και επαγωγική σκέψη στις πρακτικές που ασκήθηκαν - Β. Γραπτή εξέταση του μαθήματος με: α) Ερωτήσεις σύντομης θεωρητικής ανάπτυξης, β) Ερωτήσεις σύντομων ή μονολεκτικών απαντήσεων, γ) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και δ) Ερωτήσεις κρίσεως - Γ. Δημόσια παρουσίαση σεμιναρίου και γραπτό κείμενο: Δημόσια παρουσίαση θέματος με χρήση εποπτικών μέσων - Παράδοση γραπτού κειμένου. Ο συνολικός βαθμός προκύπτει ως άθροισμα των τριών παραπάνω επιμέρους αξιολογήσεων (με ποσόστοση 30% - 60% - 10% αντίστοιχα).