Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Γ. Φυσική Ανθρωπολογία (502 Ε)

ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ" (13Β024)
ΣΤΟ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α502 Γ' 3 3 4 5,5 Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

H εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές αρχές της Βιολογικής Aνθρωπολογίας. Επικεντρώνοντας στις βασικές έννοιες του μαθήματος οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να σκεφτούν, να αξιολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν την παρεχόμενη πληροφορία, αντί να την απομνημονεύσουν και να την “παπαγαλίσουν” στις εξετάσεις. Το μάθημα χωρίζεται σε 11 ενότητες. Οι πρώτες τέσσερις ενότητες εισάγουν τους φοιτητές/τριες στο στο πεδίο της Aνθρωπολογίας, στην Eπιστήμη της Φυσικής Ανθρωπολογίας, στη Δαρβινική εξέλιξη,στη Βιολογία του Ανθρώπου, και στην σύγχρονη εξελικτική σύνθεση, Η πέμπτη ενότητα ασχολείται με την εισαγωγή στην Βιολογία των πρωτευόντων, ενώ oι ενότητες έξι με εννέα καταγράφουν την εξέλιξη του Homo. Στην ενότητα 10 καταγράφεται η ανθρώπινη ποικιλομορφία και γίνεται μια εκτενής συζήτηση των δυνάμεων που οδηγούν την εξέλιξη του ανθρώπου καθώς και συζήτηση πάνω σε διάφορες προκαταλήψεις γι'αυτή, ενώ η ενότητα 11 ασχολείται με την μελλοντική εξέλιξη του ανθρώπου. Στις διάφορες ενότητες παρουσιάζονται στοιχεία  που αφορούν είτε την εξέλιξη του ανθρώπου στον Ελλαδικό χώρο είτε διάφορα θέματα αιχμής στην ανθρωπολογία.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Με την επιτυχή ολοκληρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται: α) να έχουν αποκτήσει τη βασική γνώση στους διάφορους τομείς που πραγματεύεται η Βιολογική  Ανθρωπολογία, ώστε να μπορούν μελλοντικά να ασχοληθούν είτε σε ερευνητικό είτε σε πρακτικό επίπεδο με αυτούς και β) να έχουν μία καλή κατάρτιση πάνω στις φυσιολογικές διαδικασίες των ζώων. Επιπροσθέτως, η γνώση που τους παρέχεται να αποτελέσει τη βάση για την ενασχόλησή τους σε θέματα, Ιατροδικαστικής Ανθρωπολογίας, Σκελετικής Βιολογίας, Αρχαιολογικής Ανθρωπολογίας και Εξελικτικής Ανθρωπολογίας.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Εισαγωγικές έννοιες (2 ώρες). ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στην εξελικτική πραγματικότητα και θεωρία (3 ώρες). ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Βασικά στοιχεία της Βιολογίας του Ανθρώπου (2 ώρες). ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Εισαγωγή στη Γενετική και στη Γονιδιωματική (2 ώρες). ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Σύγχρονη Εξελικτική Ιστορία (3 ώρες). ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Οικολογία της Συμπεριφοράς των Πρωτευόντων (4 ώρες). ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Η Εξέλιξη των Πρώιμων Πρωτευόντων (3 ώρες). ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Εξέλιξη των Πρώιμων ανθρωπογονικών (3 ώρες). ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Ανθρωποϋπόστατοι της Πλειο-πλειστοκαινικής εποχής και το γένος Homo (9 ώρες). ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Η Ανατολή των Σύγχρονων Ανθρώπων (3 ώρες) ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Το πλαίσιο της ανθρώπινης βιολογικής ποικιλότητας (3 ώρες). ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Το Παρόν και το Μέλλον της ανθρώπινης Εξέλιξης (2 ώρες).

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις προετοιμάζουν τους/τις φοιτητές/τριες πάνω σε θέματα σκελετικής βιολογίας, στη μελέτη της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και στη μελέτη της εξέλιξης του ανθρώπου.

1 - 2: Μελέτη του σκελετού του Ανθρώπου 3: Προσδιορισμός του φύλου 4: Προσδιορισμός της ηλικίας θανάτου και αρχές παλαιοδημογραφίας 5: Ανθρωπομετρία και ποικιλομορφία χαρακτήρων Ι 6: Ανθρωπομετρία και ποικιλομορφία χαρακτήρων ΙΙ 7: Πρωτεύοντα Ι 8: Πρωτεύοντα ΙΙ 9: Πρωτεύοντα ΙΙΙ 10: Μελέτη των εξελικτικών δυνάμεων.

 
Διδάσκοντες:
 
  Ε. Βαλάκος, Καθηγητής Συγκριτικής Φυσιολογίας Ζώων - Οικοφυσιολογίας
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  http://eclass.uoa.gr/courses/BIOL121/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Βιολογική Ανθρωπολογία - Ανακαλύπτοντας τις Ρίζες μας
Συγγραφέας: Larsen Clark Spencer
Εκδοτικός Οίκος: Broken Hill Publishers Ltd
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2020 - ISBN: 978-992-557-5916
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 94643565
 
  Τίτλος: Το Ανθρώπινο Είδος: Εισαγωγή στη Βιολογική Ανθρωπολογία
Συγγραφέας: John H. Relethford, Μετάφραση: Σωτήρης Μανώλης
Εκδοτικός Οίκος: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2010 - ISBN: 978-960-394-652-6
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 42087
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Φυσική Ανθρωπολογία στην πράξη
Συγγραφέας: Ε. Βαλάκος, Ε. Νικήτα, Σ. Παπαβασιλείου
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2015
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στην αγγλική για τους φοιτητές του Erasmus). Πέραν της τελικής εξέτασης στο εργαστήριο υπάρχει ενδιάμεση εξέταση σε σκελετικό υλικό καθώς και έκθεση πεπραγμένων από τη μελέτη του αρχαιολογικού σκελετικού υλικού. Επίσης οι φοιτητές παραδίδουν σε κάθε εργαστήριο απαντητικό φυλλάδιο.

Ο εργαστηριακός βαθμός που προκύπτει από χωριστές εξετάσεις συμμετέχει σε ποσοστό 30% στον τελικό βαθμό του μαθήματος.