Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Γ. Παλαιοντολογία (510 Ε)

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α510 Γ' 3 3 4 3,5 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές, μεθόδους και εφαρμογές της Παλαιοντολογίας: αναγνώριση και συστηματική ταξινόμηση των βασικότερων ομάδων απολιθωμάτων, προσδιορισμός ηλικίας και περιβάλλοντος απόθεσης, εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν τις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν την εμφάνιση της ζωής, τους νόμους που διέπουν την ύπαρξή της και τις παραμέτρους που προσδιορίζουν τις λειτουργίες της. Τελικός στόχος είναι η σύνδεση της εξέλιξης της ζωής με την εξέλιξη της ίδιας της γης.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Εισαγωγή (4 Ώρες): Απολίθωμα, απολίθωση. Παλαιοϊχνολογία. Φάσεις. Σημασία των απολιθωμάτων. Παλαιοντολογικές μέθοδοι. Παλαιοντολογική χρονολόγηση των στρωμάτων. Στρωματογραφική κλίματα.

Παλαιοοικολογία – Ταφονομία (4 Ώρες): Θεωρίες και ενδείξεις εξέλιξης. Καταγραφή των απολιθωμάτων στο γεωλογικό χρόνο. Εξαφάνιση οργανισμών.

Εισαγωγή στην Παλαιοντολογία των Ασπονδύλων (4 Ώρες): Ποροφόρα (Σπόγγοι) – Κοιλεντερωτά (Κοράλλια). Ταξινόμηση, σκελετικά στοιχεία, παλαιοοικολογία, εξελικτικές τάσεις, στρωματογραφική εξάπλωση κυρίως στην Ελλάδα. Βραχιονόποδα. Ταξινόμηση, σκελετός, παλαιοοικολογία, εξελικτικές τάσεις, στρωματογραφική εξάπλωση κυρίως στην Ελλάδα.

Μαλάκια (6 Ώρες): Ταξινόμηση. ΔίθυραΣκαφόποδαΓαστερόποδα: Ταξινόμηση, σκελετός, παλαιοοικολογία, εξελικτικές τάσεις, στρωματογραφική εξάπλωση κυρίως στην Ελλάδα. Κεφαλόποδα: Ναυτιλοειδή – Αμμωνιτοειδή: Ταξινόμηση, μορφολογία γραμμών ραφής, παλαιοοικολογία, εξελικτικές τάσεις, στρωματογραφική εξάπλωση κυρίως στην Ελλάδα. Βελεμνιτοειδή: Ταξινόμηση, παλαιοοικολογία, εξελικτικές τάσεις, στρωματογραφική εξάπλωση κυρίως στην Ελλάδα.

Εχινόδερμα (3 Ώρες): Ταξινόμηση, παλαιοοικολογία, εξελικτικές τάσεις, στρωματογραφική εξάπλωση κυρίως στην Ελλάδα. Αρθρόποδα: Θυσσανόποδα. Τριλοβίτες (Ταξινόμηση, σκελετός, παλαιοοικολογία, εξελικτικές τάσεις, στρωματογραφική εξάπλωση κυρίως στην Ελλάδα). Γραπτόλιθοι: Ταξινόμηση, απολιθωμένη μορφή, παλαιοοικολογία, εξελικτικές τάσεις, στρωματογραφική εξάπλωση κυρίως στην Ελλάδα.

Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών (6 Ώρες): Ιστορική αναδρομή (Darwin, Cuvier, Gould κ.λπ.). Μηχανισμός. Μικρο – Μακρο εξέλιξη. Εξέλιξη των Σπονδυλωτών: Ιχθείς, Αμφίβια, Ερπετά, Πτηνά, Θηλαστικά. Προέλευση, Ταξινόμηση και εξάπλωση των Σπονδυλωτών.

Θηλαστικά (4 Ώρες): Ταξινόμηση, Εξέλιξη των Equidae, Proboscidea, Carnivora, Rodentia. MN zonation. Πανίδες Θηλαστικών στην Ελλάδα.

Παλαιοανθρωπολογία (3 Ώρες): Πρωτεύοντα, Ανθρωποειδή, Ανθρωπίδες. Australopithecines, Homo, a. Homo sapiens, a.m. Homo sapiens.

Παλαιοβοτανική (5 Ώρες): Εξέλιξη φυτών. Μέθοδοι μελέτης. Η απολιθωμένη χλωρίδα της Ελλάδας.

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Συλλογή και επεξεργασία παλαιοντολογικού υλικού. Απολιθώματα (Παρασκευαστήριο και Μουσείο). Περιγραφή, ταξινόμηση και ονοματολογία των απολιθωμάτων. 2. Μορφολογική μελέτη απολιθωμένων Σπόγγων, Κοραλλίων, Βραχιονοπόδων, Γαστεροπόδων και Διθύρων. Γένη και είδη της Ελλάδας. 3. Μορφολογική μελέτη των Αμμωνιτοειδών, Ναυτιλοειδών και Βελεμνιτοειδών από το αρχείο απολιθωμάτων και την Ελλάδα. 4. Μορφολογική μελέτη των Eχινοδέρμων, balanus (Θυσσανόποδα), Τριλοβιτών, Γραπτολίθων. 5. Μελέτη των κρανίων και μετακρανιακών των απολιθωμένων σπονδυλωτών. Οδοντολογία θηλαστικών. Απολιθωμένες πανίδες θηλαστικών της Ελλάδας. 6. Μελέτη των κρανίων και μετακρανιακών των Πρωτευόντων και Ανθρωπιδών. 7. Μελέτη των απολιθωμένων φυτών της Ελλάδας.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Ε. Κοσκερίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος (Συντονίστρια Μαθήματος) - Σ. Ρουσιάκης Λέκτορας Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος - Αικ. Κούλη Λέκτορας Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
 
  Εργαστήρια: Ε. Κοσκερίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος - Σ. Ρουσιάκης Λέκτορας Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος - Αικ. Κούλη Λέκτορας Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος - Δρ. Ν. Τσαπάρας (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  eclass.uoa.gr
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Έντυπες Σημειώσεις Εργαστηρίου Παλαιοντολογίας
Συγγραφέας: Ε. Κοσκερίδου
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2014
Διανομή Σημειώσεων από: eclass και διδάσκοντες
 
  Τίτλος: Φυλλάδια Εργασιών Εργαστηρίου
Συγγραφέας: Ε. Κοσκερίδου
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2014
Διανομή Σημειώσεων από:  eclass
 
  Τίτλος: Παλαιοβοτανική
Συγγραφέας: Α. Κούλη
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2014
Διανομή Σημειώσεων από: eclass και διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
  Η εξέταση του υλικού των ασκήσεων γίνεται γραπτά και συνεκτιμάται συγχρόνως με την εξέταση της ύλης του μαθήματος.