Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Η. Βιολογική Ωκεανογραφία (704 Ε)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ" (13Β040)
ΣΤΟ Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α704 Η' 3 3 4 5,5 Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Να παρέχει στους φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους κυριότερους θαλάσσιους οργανισμούς και τους παράγοντες, βιωτικούς και αβιωτικούς, που επηρεάζουν το θαλάσσιο οικοσύστημα. Επίσης να κατανοήσουν τους μηχανισμούς που διέπουν το απέραντο και συνεχώς μεταβαλλόμενο θαλάσσιο οικοσύστημα και να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στη θαλάσσια ζωή μέσα από τη γνώση της αξιοθαύμαστης ποικιλότητας της.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να έχουν αποκτήσει επιστημονικές γνώσεις, κριτική σκέψη αλλά και δεξιότητες ικανότητες για: α) την κατανόηση των βασικών θεμάτων που αφορούν στη δομή και στη λειτουργία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, β) την αναγνώριση των βασικών ομάδων θαλάσσιων οργανισμών, γ) την εφαρμογή  ορθών πρακτικών κατά την δειγματοληψία  των οργανισμών, δ) τη διαμόρφωση προτάσεων για αξιοποίηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, ε) την αξιολόγηση των ανθρωπογενών επιδράσεων και τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν από αυτές, στ) την κατανόηση, ανάλυση και παρουσίαση ερευνητικών και βιβλιογραφικών δεδομένων, ζ) την οργάνωση και υλοποίηση μίας έρευνας σχετικής με το θαλάσσιο περιβάλλον, η) on-line πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων και επιστημονικά περιοδικά.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Εισαγωγή στο Θαλάσσιο Περιβάλλον (4 Ώρες) - Πλαγκτόν και πλαγκτονικές βιοκοινωνίες (4 Ώρες) - Βιολογία της βαθιάς θάλασσας (4 Ώρες) - Βένθος της ρηχής Υποαιγιαλίτιδας (4 Ώρες) - Ωκεάνιο Νηκτόν (3 Ώρες) - Οικολογία Μεσοπαλιρροιακής ζώνης (4 Ώρες) - Μειοπανίδα (2 Ώρες) - Εκβολικά συστήματα και αλμυρά έλη (4 Ώρες) - Τροπικές βιοκοινωνίες (4 Ώρες) - Συμβιωτικές σχέσεις (2 Ώρες) - Ανθρωπογενείς επιδράσεις στους ωκεανούς (4 Ώρες).

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Μεθοδολογία δειγματοληψιών 2. και 3. Ολοπλαγκτόν 4. Μεροπλαγκτόν 5. Νηκτόν 6. Βιομετρία 7. Λειτουργικοί τύποι 8. Βένθος σκληρού υποστρώματος 9. Βένθος μαλακού υποστρώματος 10. Οργανισμοί της Μεσογείου.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
   
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr/courses/BIOL113/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Θαλάσσια Βιολογία
Συγγραφέας: J. W. Nybakken
Εκδοτικός Οίκος: Στέλλα Παρίκου & Σια Ο.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2005 - ISBN: 978-960-411-511-2
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 14619
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Bιολογική Ωκεανογραφία - Εργαστηριακός Οδηγός Ασκήσεων
Συγγραφέας: Α. Νικολαίδου, Γ. Βερροιόπουλος, Μ. Θεσσαλού-Λεγάκη
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2007
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να επιλέξει και να παρακολουθήσει το μάθημα. Ωστόσο, για την καλύτερη παρακολούθηση και κατανόηση του μαθήματος απαιτούνται καλές γνώσεις των φοιτητών/τριών σε βασικά μαθήματα του Τμήματος, όπως η Ζωολογία Ι και η Ζωολογία ΙΙ.

Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στην αγγλική για τους φοιτητές του Erasmus) και η εξέταση διεξάγεται στο σύνολο της ύλης και περιλαμβάνει: Α. Γραπτή εξέταση της ύλης των παραδόσεων στο τέλος του εξαμήνου με: α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, β) Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, γ) Ερωτήσεις ανάπτυξης προσδιορισμένης έκτασης και δ) Προαιρετική γραπτή εργασία και παρουσίαση σεμιναρίου για την αξιολόγηση των ικανοτήτων αναζήτησης, επεξεργασίας και παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων - Β. Εξετάσεις εργαστηρίου με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης για την αξιολόγηση τωνγνώσεων και της κριτικής σκέψης των φοιτητών στις μεθοδολογίες και πρακτικές που ασκήθηκαν.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 40% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από τις γραπτές εργασίες κάθε άσκησης και από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις.