Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Η. Βιοτεχνολογία (806 Ε)

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α806 Η' 3 3 4 5,5 ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

 

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

 

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Εισαγωγή (2 'Ωρες): Η Βιοτεχνολογία από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Χρήση μικροοργανισμών στη Βιοτεχνολογία (4 'Ωρες): Επιλογή μικροοργανισμών (αερόβιοι - αναερόβιοι). Καλλιέργεια των μικροοργανισμών για παραγωγή βιομάζας ή μικροβιακών προϊόντων (χρήση συστημάτων - κλειστά, ανοικτά, ημιτροφοδοτούμενα - για την παραγωγή). Έλεγχος του περιβάλλοντος αύξησης του προς εκμετάλλευση οργανισμού.

Βιομηχανική και Εμπορική εκμετάλλευση των μικροοργανισμών (3 'Ωρες): Βελτίωση των ιδιοτήτων μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται στη Βιομηχανία με κλασικές μεθόδους.

Τεχνολογία γενετικά ανασυνδυασμένου DΝΑ (5 'Ωρες): Οι βασικές αρχές του γενετικά ανασυνδυασμένου DNA. Ανασυνδυασμένο DNA και νέα διαγνωστικά. Μηχανική πρωτεϊνών.

Τεχνολογία ζυμώσεων (4 'Ωρες): Αερόβια - αναερόβια ζύμωση. Τύποι ζυμωτήρων. Αντιδραστήρες με ακινητοποιημένα κύτταρα/ ένζυμα.

Ενζυμική τεχνολογία (4 'Ωρες): Βιομηχανικά ένζυμα, πρωτεάσες, λιπάσες, κατεργασία αμύλου. Ενζυμικοί αναλυτές και ηλεκτρόδια. Ενζυμικές ανοσοδοκιμασίες και ένζυμα θεραπευτικής.

Βιοτεχνολογία και ζώα (5 'Ωρες): Αρχές κυτταροκαλλιεργειών. Εφαρμογές σε κυτταροκαλλιέργειες θηλαστικών. Μονοκλωνικά αντισώματα. Διαγονιδιακά ζώα και θεραπεία ανθρωπίνων γονιδίων.

Βιοτεχνολογία και φυτά (5 'Ωρες): Ιστοκαλλιέργειες και κυταροκαλλιέργειες. Βιοτεχνολογία και αναπαραγωγή φυτών. Μοριακή βιοτεχνολογία φυτών: μετασχηματισμός με χρήση φυσικοχημικών ή βιολιστικών μεθόδων, με χρήση Agrobacterium tumefaciens, παραγωγή και έλεγχος διαγονιδιακών φυτών, εφαρμογές διαγονιδιακής τεχνολογίας.

Παραγόμενα προϊόντα (5 'Ωρες): Τρόφιμα - ποτά. Καύσιμα και χημικές ουσίες. Φαρμακευτικά προϊόντα.

Κοινωνικές επιπτώσεις της Βιοτεχνολογίας (3 'Ωρες): Κανονισμοί και Ασφάλεια. Σχεδιασμός διαδικασιών. Ασφάλεια τροφών, φαρμάκων, εμβολίων. Νομικά, κοινωνικά και ηθικά προβλήματα που δημιουργούνται από τις εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας.

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Βελτιστοποίηση της αύξησης του βακτηρίου Zymomonas mobilis μέσω του υποστρώματος αύξησης. 2. ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ Ι: Εισαγωγή τμημάτων DNA σε πλασμιδιακούς φορείς κλωνοποίησης με ενζυμική αντίδραση συγκόλλησης (ligation). 3. ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΙ: Μετασχηματισμός κυττάρων Escherichia coli με τα προϊόντα συγκόλλησης - επιλογή και καλλιέργεια αποικιών που φέρουν ανασυνδυασμένους φορείς. 4. ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΙΙ: Απομόνωση ανασυνδυασμένων πλασμιδιακών DNA σε μικρή κλίμακα, πέψη με περιοριστικές ενδονουκλεάσες. 5. ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙV: Ηλεκτροφόρηση πέψεων σε πήκτωμα αγαρόζης και ανάλυση αποτελεσμάτων. 6. Βιοαντιδραστήρας συνεχούς καλλιέργειας. Υπολογισμός παραμέτρων αύξησης. 7. Εντοπισμός μικροοργανισμών με αξιοποιήσιμες ενζυμικές δραστηριότητες. 8. Απομόνωση και καλλιέργεια πρωτοπλαστών από φυτικό υλικό. 9. Έλεγχος δραστηριότητας ενζύμων σε οικιακά απορρυπαντικά.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Β. Αλεπόρου Καθηγήτρια Βιοχημικής & Μοριακής Γενετικής (Συντονίστρια Μαθήματος) - Κ. Boργιάς, Καθηγητής Βιοχημείας - Α. Καραγκούνη - Κύρτσου, Καθηγήτρια Μικροβιολογίας - Δ. Χατζηνικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας - Αικ. Παππά, Επίκουρη Καθηγήτρια Γενετικής - Μοριακής Μικροβιακής Γενετικής - Κ. Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης Φυτών - Βασ. Κουβέλης, Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής & Βιοτεχνολογίας - Μιλτ. Α. Τύπας, Ομότιμος Καθηγητής Γενετικής - Μικροβιακής Γενετικής - Δρ. Α. Σαββίδης (ΕΔΙΠ)
 
  Εργαστήρια: Β. Αλεπόρου Καθηγήτρια Βιοχημικής & Μοριακής Γενετικής - Α. Καραγκούνη - Κύρτσου, Καθηγήτρια Μικροβιολογίας - Δ. Χατζηνικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας - Αικ. Παππά, Επίκουρη Καθηγήτρια Γενετικής - Μοριακής Μικροβιακής Γενετικής - Κ. Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης Φυτών - Βασ. Κουβέλης, Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής & Βιοτεχνολογίας - Δρ. Α. Σαββίδης (ΕΔΙΠ) - Δρ. Κλ. Γεμεντζή (ΕΔΙΠ) - Δρ. Μ. Σαρίκα (ΕΔΙΠ) - Δρ. Π. Σωτηρίου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ν. Αρβανίτης (ΕΔΙΠ) - Δρ. Π. Σκούρου (ΕΔΙΠ) - Ε. Κατσίφας (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  eclass.uoa.gr
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Βιοτεχνολογία (Bιβλίο - Σημειώσεις)
Συγγραφέας: Μ. Τύπας, Αικ. Παππά, Β. Κουβέλης, Α. Καραγκούνη, Κ. Χαραλαμπίδης, Δ. Χατζηνικολάου, Κ. Βοργιάς
Εκδοτικός Οίκος:  
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2012 - ISBN:
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: (Διανέμεται από τους διδάσκοντες)
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές Σημειώσεις Βιοτεχνολογίας
Συγγραφέας: Μ. Τύπας, Αικ. Παππά, Β. Κουβέλης, Α. Καραγκούνη, Κ. Χαραλαμπίδης, Δ. Χατζηνικολάου, Κ. Βοργιάς
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2012
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
  Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 25% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις πρακτικές εξετάσεις.