Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Η. Ειδικά Κεφάλαια Βιοχημείας (706 Ε)

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α706 Η' 4 - 4 5,5 Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Να έρθουν σε επαφή οι εκπαιδευόμενοι με θέματα αιχμής της Βιοχημείας με ολοκληρωμένο τρόπο με στόχο την κατανόηση βασικών λειτουργιών των βιομορίων του κυττάρου σε μεταφραστικό και πρωτεϊνικό επίπεδο.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Οι εκπαιδευόμενοι με το πέρας των διαλέξεων να εμπεδώσουν σε βάθος: α) τη μοριακή βάση του νευροεκφυλισμού και της απόπτωσης, β) του βιολογικού ρόλου των πρωτεϊνών chaperones, γ) την κατανόηση των μηχανισμών που καθορίζουν, ελέγχουν και ρυθμίζουν την αποικοδόμηση των mRNAs στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, δ) την κατανόηση των μηχανισμών και τη σημασία του φαινομένου της επανακωδικοποίησης, ε) την κατανόηση των μηχανισμών αναδίπλωσης και ανακύκλωσης πρωτεϊνών, στ) την δομή και λειτουργία διαφόρων πρωτεϊνικών δομικών μοτίβων αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών με DNA, ζ) τη μοριακή βάση της θερμοσταθερότητας πρωτεϊνών και η) τη δομή και λειτουργία του πρωτεοσώματος. 

Στα πλαίσια των θεμάτων ε) - η) ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση σχετικών επιστημονικών άρθρων και παρουσίαση σχετικών θεμάτων και συγγραφή και παρουσίαση συλλογικών εργασιών.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

A. Μεταφραστικός έλεγχος: α) Ριβόσωμα (6 Ώρες): Ριβοσωμικό RNA - Ριβοσωμικές πρωτεΐνες - Οργάνωση συστατικών στο ριβόσωμα - Πεπτιδυλοτρανσφεράση GTPαση. Λειτουργικές περιοχές - Ρύθμιση στο επίπεδο του ριβοσώματος, β) mRNA (6 Ώρες): Δομή και απόδοση - Poly (A) – Καπέλο - Πρωτεΐνες που δεσμεύονται στην περιοχή του καλύμματος - Αποικοδόμηση mRNA, γ) Παράγοντες έναρξης (2 Ώρες): Δομή και λειτουργία eIF-2 - Δομή και λειτουργία eIF-4, δ) Επιμήκυνση (4 Ώρες): Παράγοντες επιμήκυνσης - Κύκλος επιμήκυνσης - Ρύθμιση κατά την επιμήκυνση, ε) Ριβονουκλεάσες (2 Ώρες), στ) Καπερώνεια και πτύχωση (2 ώρες), ζ) Πρωτεόσωμα (2 Ώρες).

B. Ρύθμιση της μετάφρασης (6 Ώρες)

Γ. Συστήματα Μοντέλα για τη ρύθμιση στο επίπεδο της μετάφρασης (22 ώρες): Ρύθμιση της πρωτεϊνοσύνθεσης από αίμη - Ρύθμιση της πρωτεϊνοσύνθεσης από ιντερφερόνη - Ρύθμιση της πρωτεϊνοσύνθεσης σε συστήματα ανάπτυξης - Ρύθμιση της πρωτεϊνοσύνθεσης σε κατάσταση θερμικού σοκ - Ρύθμιση της επιμήκυνσης της πρωτεϊνοσύνθεσης μέσω στεροειδών ορμονών - Ρύθμιση της σύνθεσης της φεριτίνης – Ρύθμιση από miRNA

 
Διδάσκοντες:
 
  Κ. Βοργιάς, Καθηγητής Bιοχημείας (Συντονιστής Μαθήματος) - Εμμ. Φραγκούλης, Ομότιμος Καθηγητής Βιοχημείας, Δ. Βασιλακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών - Δ. Σίδερης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  eclass.uoa.gr
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Ειδικά Κεφάλαια Βιοχημείας (Βιβλίο - Σημειώσεις)
Συγγραφέας: Εμμ. Γ. Φραγκούλης
Εκδοτικός Οίκος:  
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2007 - ISBN:
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: (Διανέμεται από τους διδάσκοντες)
 
Παρατηρήσεις: