Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » ΣΤ. Ειδικά Θέματα Μοριακής & Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας (603 Ε)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ" (13Β009) & "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ" (13Β046) ΣΤΟ Γ' & Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α603 ΣΤ' 3 3 4 5,5 Τομέας Βοτανικής
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Κατανόηση των βασικών μοριακών και γενετικών μηχανισμών που ελέγχουν τη λειτουργία του ευκαρυωτικού κυττάρου. Σχεδιασμός ορθολογικών προσεγγίσεων βασικής έρευνας σε απλούς πρότυπους οργανισμούς όπως οι μύκητες. Κατανόηση εξελικτικών μηχανισμών. Κριτική προσέγγιση νέων ανακαλύψεων στο χώρο της Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής. Αξιοποίηση των παραπάνω γνώσεων για τη στοχευμένη χρήση μικροοργανισμών στην παραγωγή και τροποποίηση προϊόντων και υπηρεσιών (χημική βιομηχανία, βιομηχανία τροφίμων και ποτών). Κατανόηση των μηχανισμών αλληλεπίδρασης μικροοργανισμών και περιβάλλοντος και της χρήσης των μικροοργανισμών στην επεξεργασία αστικών αποβλήτων και χημικών ρυπαντών.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Οι φοιτητές/τριες με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος να αποκτήσουν γνώσεις στους τομείς της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, της Συστηματικής, της Οικολογίας, της Φυσιολογίας και της Βιοχημείας των μικροοργανισμών, της Περιβαλλοντικής και Κλινικής Μικροβιολογίας και της Μικροβιολογίας Τροφίμων. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με μικροβιολογικές μοριακές τεχνικές και μεθόδους χειρισμού περιβαλλοντικών μικροβιολογικών δειγμάτων, να κατανοήσουν θέματα που αφορούν στη θρέψη, στο μεταβολισμό, στις τεχνικές αύξησης, στα μαθηματικά πρότυπα και στους παράγοντες περιβάλλοντος που επιδρούν στην ανάπτυξη των μικροοργανισμών, να έρθουν σε επαφή με την πολυπλοκότητα του μικροβιακού κόσμου και την έννοια της βιοποικιλότητας και να εκπαιδευτούν σε πρακτικές και μεθόδους που αφορούν εφαρμογές της μικροβιολογίας στην καθημερινή ζωή και τη βιομηχανία.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

ΜΕΡΟΣ 1: Μοριακή Μικροβιολογία

1. Βασική και εφαρμοσμένη ερευνά σε πρότυπα μικροβιακά συστήματα (3 Ώρες): Μικροοργανισμοί ως πρότυπα γενετικά και μοριακά συστήματα βασικής βιολογικής έρευνας. Μια νέα ματιά στο οπερόνιο της λακτόζης. Πρότυπα συστήματα μυκήτων: Saccharomyces cerevisiae και Aspergillus nidulans. Ανάλυση μικροβιακών γονιδιωμάτων-λειτουργική γονιδιωματική.

2. Τα πρότυπα συστήματα S. cerevisiae και A. nidulans (9 Ώρες): Προσεγγίσεις αντιστροφής γενετικής.Πλασμίδια και μετασχηματισμός. Μεθοδολογίες στοχευμένης απενεργοποίησης ή αντικατάστασης γονιδίων, γονιδιακή υπερέκφραση, κατευθυνόμενη μεταλλαξιγένεση. Μεθοδολογίες μελέτης πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων. Η χρήση βάσεων δεδομένων του S. cerevisiae και άλλων οργανισμών μοντέλων.

3. Κατασταλτικές μεταλλαγές και κλασικές γενετικές προσεγγίσεις (3 Ώρες): Η Γενετική καταστολή ως εργαλείο μελέτης των σχέσεων δομής-λειτουργίας-εξειδίκευσης ή αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών. Το παράδειγμα του διαμεβρανικού μεταφορέα ουρικού στον A. nidulans.

4. Μεμβρανική κυκλοφορία (4 Ώρες): Εξοκύττωση-στόχευση μεμβρανικών πρωτεϊνών. Ενδοκύττωση, ρόλος ενδοσωμάτων, αποδόμηση στα χυμοτόπια/λυσοσώματα, ανακύκλωση στη πλασματική μεμβράνη. Ο ρόλος της ουβικουΐτιλίωσης και πως διαβάζεται ο κώδικας της ουβικουΐτίνης. Η επανάσταση της Πράσινης Φθορίζουσας Πρωτεΐνης (GFP) και συναφών μεθοδολογιών. Τα νέα μικροσκόπια και η συνεχής συμβολή τους σε μια νέα εποχή κυτταρικής μικροβιολογίας. Η συμβολή της γενετικής μυκήτων στη νέα κυτταρική μικροβιολογία.
UapA.

ΜΕΡΟΣ 2: Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία

1. Υδάτινο μικροβιακό οικοσύστημα (2 Ώρες): Η φύση του υδάτινου οικοσυστήματος. Σημαντικοί μικροβιακοί πληθυσμοί. Ο κύκλος του άνθρακα. Διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων.

2. Επεξεργασία αποβλήτων (6 Ώρες): Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά αστικών αποβλήτων, συστήματα αερόβιας επεξεργασίας λυμάτων, αναερόβιοι βιοαντιδραστήρες μικροβιακής χώνευσης, κομποστοποίηση. Βιομηχανικά και πετρελαϊκά απόβλητα και μικροβιακές διεργασίες αποικοδόμησής τους. Βιοεξυγίανση και σχετικοί βιοχημικοί μηχανισμοί. Βιοαποικοδόμηση παρασιτοκτόνων και εντομοκτόνων.

3. Μικροβιολογία πόσιμου ύδατος (3 Ώρες): Ασθένειες που σχετίζονται με το νερό. Ποιότητα του εδαφικού νερού και οικιακά συστήματα επεξεργασίας. Ολοκληρωμένες διεργασίες καθαρισμού πόσιμου ύδατος, διήθηση, μικροβιακή ανάλυση. Διεργασίες απολύμανσης με χλώριο και όζον.

4. Εδαφικό μικροβιακό οικοσύστημα (3 Ώρες): Σύσταση του εδαφικού περιβάλλοντος και η συμβολή των μικροοργανισμών. Σημαντικοί μικροβιακοί πληθυσμοί. Βιοαποικοδόμηση. Βιοεξυγίανση. Μικροβιακά παρασιτοκτόνα και η χρήση τους στη γεωργία.

5. Μεθοδολογία μικροβιακής οικολογίας (2 Ώρες): Εκτίμηση μικροβιακών παραμέτρων και μοριακές τεχνικές. Πρότυπα συστήματα οικοφυσιολογικών μελετών. Μικρόκοσμοι.

6. Μικροβιολογία τροφίμων (4 Ώρες): Φθορά των τροφίμων εξαιτίας των μικροοργανισμών. Συντήρηση των τροφίμων. Ασθένειες μεταδιδόμενες μέσω τροφών. Οι μικροοργανισμοί ως πηγή τροφής, μικροβιολογία ζυμωμένων τροφίμων. Χρήση ενζύμων στα τρόφιμα. Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων.

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Βασικές αρχές μοριακής κλωνοποίησης-κατασκευή χιμαιρικού γονιδίου μεταφορέα με την προσθήκη της GFP. 2. Μετασχηματισμός δεκτικών βακτηριακών κυττάρων και επιλογή ανασυνδυασμένου πλασμιδίου. 3. Μετασχηματισμός νηματοειδή μύκητα. 4. In vivo μικροσκοπία επιφθορισμού κυττάρων A. nidulans – η τεχνολογία της GFP στην πράξη.  5. Αποκωδικοποίηση αλληλουχιών DNA & πρωτεϊνών in silico. Φροντιστήριο χρήσης βάσεων δεδομένων μυκήτων και άλλων οργανισμών μοντέλων. 6. Βακτηριακή αποικοδόμηση ναφθαλενίου. 7. Μικροβιολογική ανάλυση νερού – Προσδιορισμός καταλληλότητας για ανθρώπινη χρήση. 8 - 9. Προσδιορισμός συντελεστών απόδοσης σε κλειστό και ανοικτό σύστημα μικροβιακής καλλιέργειας για τη παραγωγή βιοαιθανόλης. 10. Μελέτη της ζύμωσης του γάλακτος προς γιαούρτι. 11 - 12. Επίσκεψη σε γαλακτοβιομηχανία και οινοποιείο.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Γ. Διαλλινάς, Καθηγητής Μοριακής Μικροβιολογίας (Συντονιστής Μαθήματος) - Δ. Χατζηνικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr/courses/BIOL141/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: GENES VIII Επίτομη Έκδοση
Συγγραφέας: Benjamin Lewin
Εκδοτικός Οίκος: Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αλ/πολη, 2013 - ISBN: 978-960-99895-9-6
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 33133226
 
  Τίτλος: Βιολογία των Μικροοργανισμών - Τόμος B'
Συγγραφέας: Brock, Madigan, Martinko, Parker
Εκδοτικός Οίκος: ΙΤΕ - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Ηράκλειο 2008 - ISBN: 978-960-524-201-5
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 367
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές Ασκήσεις - Σημειώσεις
Συγγραφέας: Α. Καραγκούνη - Κύρτσου, Γ. Διαλλινάς, Δ. Χατζηνικολάου
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα,
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
  Τίτλος: Σημειώσεις Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας
Συγγραφέας:  
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα,
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να παρακολουθήσει το μάθημα. Ωστόσο, για την καλύτερη παρακολούθηση και κατανόηση του μαθήματος απαιτούνται καλές γνώσεις των φοιτητών/τριών στα βασικά μαθήματα του Τμήματος που σχετίζονται με το αντικείμενο, όπως Μικροβιολογία, Βιοχημεία, Γενετική, Βοτανική, Κυτταρική Βιολογία, Μοριακή Βιολογία.

Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στην αγγλική για τους φοιτητές Erasmus), με τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης και περιλαμβάνει: Α. Γραπτή εξέταση του εργαστηρίου με: α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και β) Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης βασισμένες στις μεθοδολογίες και πρακτικές που ασκήθηκαν - Β. Γραπτή εξέταση του μαθήματος με ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας, η οποία περιλαμβάνει: α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και β) Ερωτήσεις θεωρητικής ανάπτυξης και ασκήσεις βασισμένες στις γνώσεις που αναπτύχθηκαν στις παραδόσεις - Γ. Υποχρεωτικές εργασίες, ατομικές, ή σε ομάδες των δύο ατόμων, για την αξιολόγηση των ικανοτήτων αναζήτησης, επεξεργασίας και παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων. Ο συνολικός βαθμός προκύπτει ως άθροισμα των παραπάνω επιμέρους αξιολογήσεων.