Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » ΣΤ. Ζωική Ποικιλότητα (617 Ε)

ΖΩΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" (13Β028)
ΣΤΟ ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α617 ΣΤ' 3 3 4 5,5 Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
  Nα κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες την ποικιλία των ζωικών οργανισμών και τις διαδικασίες οι οποίες έχουν οδηγήσει στη διαμόρφωση της κάθε ποικιλίας.
 
Στόχος Μαθήματος:
 
  Να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες, μέσα από μια συγκριτική οπτική, την ποικιλότητα των ζωικών οργανισμών στο επίπεδο της δομής και λειτουργίας, στο επίπεδο του χώρου και στο επίπεδο του χρόνου, να αντιληφθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η πολυσχιδής ποικιλότητα λόγω των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και τις λύσεις που προτείνονται, και τέλος να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να γνωρίσουν την ποικιλία της πανίδας της Ελλάδας, τα χαρακτηριστικά της και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Εισαγωγή (3 Ώρες). Ορισμός. Τα συστατικά της ζωικής ποικιλότητας. Η μέτρηση της ζωικής ποικιλότητας στο γεωγραφικό χώρο

Συγκριτική θεώρηση της δομής και λειτουργίας των ζωικών οργανισμών (10 Ώρες). Διαφοροποίηση των σωματικών σχεδίων. Δομικές και φυσιολογικές προσαρμογές.

Η κατανομή των ζωικών οργανισμών στο χώρο και στο χρόνο (11 Ώρες). Η κατανομή των ζωικών οργανισμών στο χώρο. Ζωογεωγραφικές περιοχές. Ενδημισμός. Περιοχές υψηλής ποικιλότητας και ενδημισμού. Νησιωτική ζωογεωγραφία. Η διαφοροποίηση της ζωικής ποικιλότητας στο χρόνο.

Η σημασία και η διατήρηση των ζωικών ειδών (6 Ώρες). Οι απειλές προς τους ζωικούς οργανισμούς. Η διατήρηση των ζωικών ειδών.

Η ζωική ποικιλότητα του ελλαδικού χώρου (6 Ώρες). Είδη, γνωρίσματα, στρατηγικές διαβίωσης, συμπεριφορά, γεωγραφική κατανομή, απειλές, μέτρα διατήρησης.

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Συγκριτική μελέτη άκρων και κίνησης Σπονδυλοζώων. 2. Μορφολογικές προσαρμογές Εντόμων. 3. Νησιωτική βιογεωγραφία. 4. Πανιδικές ομοιότητες, ιστορική βιογεωγραφία, φυλογεωγραφία. 5. Υποδειγματικές περιπτώσεις διατήρησης των ζώων. 6. Μέθοδοι συλλογής και μελέτης. Αναγνώριση Εντόμων. 7. Τεχνικές και μέθοδοι δειγματοληψίας, αναγνώριση και ποικιλότητα των Αμφιβίων και των Ερπετών της Ελλάδας. 8. Μέθοδοι μελέτης, βιογεωγραφία και μετανάστευση των Πτηνών της Ελλάδας. 9. Τεχνικές σύλληψης και αναγνώριση των Θηλαστικών της Ελλάδας. 10. Άσκηση υπαίθρου: παρατήρηση, καταγραφή, συλλογή και μελέτη ζωικών ομάδων, προσδιορισμός δειγμάτων και αναλύσεις ποικιλότητας.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Π. Παφίλης, Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας - Δρ. Χ. Αδαμοπούλου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ι. Αναστασίου (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  http://eclass.uoa.gr/courses/BIOL103/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Νησιωτική Βιογεωγραφία
Συγγραφέας: Whittaker R.J., Fernandez - Palacios J.M
Εκδοτικός Οίκος: ΙΤΕ/Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Ηράκλειο, 2009 - ISBN: 978-960-524-283-Χ
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 348
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Ζωϊκή Ποικιλότητα - Α' Τόμος
Συγγραφέας: Α. Λεγάκις, Ρ.-Μ. Πολυμένη, Κ. Σωτηρόπουλος
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2013
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
  Τίτλος: Ζωϊκή Ποικιλότητα - Β' Τομος: Εργαστηριακές Ασκήσεις
Συγγραφέας: Α. Λεγάκις, Ρ.-Μ. Πολυμένη, Ι. Αναστασίου, Χρ. Γεωργιάδης, Γ. Γιαννάτος, Σ. Γκιώκας, Κ. Σωτηρόπουλος
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2013
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να παρακολουθήσει το μάθημα. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στην αγγλική για τους φοιτητές Erasmus), με τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης και περιλαμβάνει: Α. Γραπτή εξέταση του εργαστηρίου με: α) Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης για την αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των φοιτητών/τριών στις μεθοδολογίες και πρακτικές που ασκήθηκαν, β) Προβλήματα για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους στην ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών και γ) Ασκήσεις για την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους στην επαγωγική σκέψη και την εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν για την επίλυση ερευνητικών προβλημάτων - Β. Γραπτή εξέταση του μαθήματος με ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας που περιλαμβάνει: α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή αντιστοίχισης, β) Ερωτήσεις σύντομης θεωρητικής ανάπτυξης και γ) Προβλήματα ή/και ασκήσεις βασισμένα στις θεωρητικές γνώσεις που αναπτύχθηκαν στις παραδόσεις. 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 25% στη βαθμολογία του μαθήματος, η άκηση υπαίθρου κατά 15% και η θεωρία κατά 60%. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από την αξιολόγηση των εκθέσεων των ασκήσεων.